Uống trà không chỉ để thưởng mà còn để dưỡng tâm. Đây là điều cốt lõi mà Trà Chân Nhân hướng tới và xây dựng. | Tăng Thế Danh CEO – Founder Trà Chân Nhân
- administrator -

Comment (01)

  1. Pingback: Bàn về mối thâm duyên giữa Trà và thiền Phật P1 - Trà Thái Nguyên

Be first to comment

Top