Uống trà không chỉ để thưởng mà còn để dưỡng tâm. Đây là điều cốt lõi mà Trà Chân Nhân hướng tới và xây dựng. | Tăng Thế Danh CEO – Founder Trà Chân Nhân
- administrator -

Comment (01)

  1. Pingback: Trà Chử (Trà Kinh – Phần 6) - 1phut30giay.net

Be first to comment

Top