CategoriesTrà & S?c kh?e

6 tác d?ng ph? c?a trà xanh và cách u?ng trà

Trà xanh ???c s?y khô t? lá chè t??i. Do ch? bi?n ít, trà xanh r?t giàu ch?t ch?ng oxy hóa g?i là polyphenol, mang l?i nhi?u l?i ích cho s?c kh?e. Trà xanh giúp gi?m cân, ng?n ng?a b?nh ung th? và các b?nh tim m?ch.

image001

Dù v?y trà xanh c?ng có ít nhi?u tác d?ng ph?:

1. Có th? gây thi?u máu

Các catechin có trong trà xanh có th? khi?n b?n b? thi?u máu do thi?u s?t. N?u thích u?ng trà xanh, b?n nên ?n các lo?i th?c ph?m giàu ch?t s?t và vitamin C ?? giúp ng?n ng?a b?nh thi?u máu.

2. Có th? ?nh h??ng ??n thai nhi

N?u b?n ?ang mang thai ho?c cho con bú, không nên u?ng ??n tách trà th? 2 trong ngày. M?t ly trà xanh có ch?a kho?ng 200 mg caffeine. N?u u?ng nhi?u h?n, có th? làm t?ng nguy c? s?y thai. Caffeine c?ng ?i qua s?a m? và có th? ?nh h??ng ??n tr? s? sinh trong th?i k? ?ang bú s?a m?.

3.Khi?n d? dày khó ch?u

B?n nên gi?i h?n s? l?n u?ng trà xanh ch? kho?ng 2-3 l?n m?t ngày. C?ng không nên u?ng trà xanh khi d? dày b?n tr?ng r?ng b?i ?i?u này s? làm t?ng axit d? dày, gây ra m?t s? tác d?ng ph? nh? táo bón, bu?n nôn và nôn.

4. T??ng tác v?i m?t s? lo?i thu?c

Thu?c kích thích ch?c n?ng c?a h? th?n kinh không nên s? d?ng cùng v?i trà xanh. Các caffeine trong trà xanh t?ng t?c ?? ho?t ??ng c?a h? th?n kinh và có th? gây ?nh h??ng nghiêm tr?ng nh? chóng m?t, t?ng huy?t áp, t?ng nh?p tim.

 image002

5. Trà xanh ch?a caffeine

M?t tách trà xanh có ch?a kho?ng 24-45 mg caffeine. Hàm l??ng caffeine trong trà xanh ít h?n so v?i cà phê, nh?ng n?u u?ng trà 4-5 l?n m?t ngày có th? gây ra nhi?u lo?i b?nh nh?: B?nh ti?u ???ng, tiêu ch?y, táo bón, m?t ng?, h?i ch?ng ru?t kích thích (IBS), t?ng nh?p tim, ch?ng run..

6. Có th? gây b?nh loãng x??ng

Loãng x??ng là m?t tình tr?ng gây ra s? suy y?u c?a x??ng do thi?u canxi. Trà xanh ?c ch? vi?c s? d?ng canxi c?a c? th?, làm cho b?n d? b? loãng x??ng.

Theo Boldsky, ch? nên u?ng ? m?c ?? h?n ch? ?? tránh các tác d?ng ph? c?a trà xanh.

Cách u?ng trà có l?i cho s?c kh?e:

U?ng trà m?i pha: S? r?t t?t n?u b?n u?ng trà ?m, không quá nóng và c?ng không nên ?? nó ngu?i hoàn toàn. Trà ngu?i ch?a nhi?u vi khu?n, c?ng nh? ??c tính ch?ng vi khu?n c?a nó b? gi?m ?i r?t nhi?u.

Pha trà ?úng cách: Hãy ? lá trà vào bình n??c sôi ?? trà có h??ng v?, có màu xanh t??i và t?n d?ng ???c h?t l?i ích s?c kh?e c?a nó. Trà xanh không ???c pha ?úng có th? có v? ??ng và không mùi v?.

image004

Không nên cho ???ng vào trà: ???ng k?t h?p v?i n??c trà có th? làm m?t ch?t dinh d??ng. B?n có th? dùng m?t ong thay ???ng, và không nên cho thêm b?t k? ch?t th? gì vào trà.

Tránh u?ng trà ??c:?? t?n d?ng h?t ?u ?i?m c?a trà xanh, hãy pha trà ? m?c v?a ph?i, không quá ??c.

Không u?ng trà v?i thu?c: N?u b?n ?ang u?ng trà xanh, không nên u?ng cùng v?i b?t k? lo?i thu?c nào.

H?n ch? u?ng nhi?u: M?i ngày ch? nên dùng 1-2 tách.

Không u?ng trà khi ?ói.

U?ng trà ?úng th?i ?i?m: Th?i gian lý t??ng nh?t ?? u?ng trà xanh là m?t gi? tr??c và sau b?a ?n. N?u b?n ?ang ?n kiêng và mu?n ki?m soát s? thèm ?n thì nên u?ng trà xanh m?t gi? tr??c b?a ?n.

 

Trả lời