CategoriesTrà & ?m Th?c

Bát tiên long trà

Bát tiên long trà là m?t lo?i trà có ngu?n g?c ?ài Loan.
Cây trà Bát Tiên ?òi h?i nhi?u công ch?m sóc, n?ng xu?t th?p, hay b? sâu b?nh, s?c ?? kháng kém. Trong khâu thu hái trà Bát Tiên c?ng c?n s? t? m?n h?n các gi?ng chè th??ng, ch? nên hái chè vào ngày n?ng, tránh ngày m?a, n?u không chè s? b? ng?m n??c m?t v? ngon.

bat tien long tra
Khi hái ch?n búp có kho?ng 5 lá r?i hái theo công th?c m?t tôm hai lá và không ???c nén ch?t khi?n cho trà d?p nát s? ?nh h??ng ??n ch?t l??ng và khó tiêu th?. C?ng chính vì các lý do trên nên dù có giá tr? kinh t? cao h?n h?n các lo?i trà khác nh?ng trà Bát Tiên c?ng không ???c ph? bi?n nh? các lo?i trà khác.
??c ?i?m: Thông th??ng, khi pha các lo?i trà Thái Nguyên, ch? ??n n??c th? 3 là trà ?ã r?t nh?t r?i. Nh?ng v?i trà Bát Tiên này thì có th? pha ??n 5 n??c  Bát Tiên long trà khi pha n??c r?t xanh, có mùi h??ng b??i t? nhiên, v? th?m ??m ?à, u?ng r?t mát. Tôm trà nh?, xo?n và có nhi?u mao tr?ng g?n gi?ng nh? Trà Shan Tuy?t Su?i Giàng.

Tham kh?o giá trà  Bát Tiên  t?i ?ây : GIÁ TRÀ THÁI NGUYÊN

1 Comment

  1. tra? na?y thi? bn/kg

Trả lời