CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Các d?ng c? pha trà

Sau ?ây là nh?ng v?t d?ng c?n thi?t cho vi?c pha trà xanh:

1. M?t cái bình th?y ?? ch?a n??c sôi. Th??ng lo?i dung tích kho?ng 2 lít n?u dùng cho 4, 5 ng??i u?ng trà.
2. M?t bình pha trà: Th??ng b?ng ??t nung màu ?en hay nâu có cán c?m (khác v?i lo?i có quai, tuy nhiên ?ây c?ng không ph?i là ?i?u b?t bu?c). Bình pha trà c?ng có khi b?ng kim khí r?t n?ng màu ?en, có quai xách. Th??ng bình pha trà có dung tích kho?ng 200 ml (b?ng trái cam), n?u c? kho?ng 400ml (b?ng trái b??i) ?ã ???c coi là to. R?t hi?m có bình pha trà c? l?n h?n 500ml vì làm loãng, m?t mùi v? trà và nh?t là không ??p m?t. V?i nh?ng c? bình l?n ng??i ta th??ng dùng ?? pha nh?ng lo?i trà h? ph?m (lo?i nhi?u cu?ng lá, lá già thô hay lo?i trà xanh pha tr?n v?i g?o rang…). Lo?i trà này th??ng ???c pha ?? u?ng trong các Restaurants hay cho nhân viên lao ??ng trong gi? gi?i lao c?a hãng x??ng. Dùng cho gia ?ình hay ti?p khách th?m vi?ng, kho?ng d??i 5 ng??i, chi?c bình trà c? 300ml ???c coi là t?t nh?t.
3. M?t b? ly u?ng trà:
Th??ng c? kho?ng 70ml ??n 100ml. Hình tròn, hay hình ?ng, ?ôi khi có hình d?ng méo mó.
4. H?p ??ng trà:
Trà xanh bán trên th? tr??ng th??ng ???c ?óng kín trong m?t b?ch b?ng alumin v?i chân không, hay b?ng nh?ng h?p b?ng kim khí r?t kín. Sau khi mua v?, b? bao bì, trà ???c ??ng trong m?t chi?c h?p dung tích c? 100ml -300ml, b?ng kim khí có 2 n?p. N?p ? phía trong b?ng plastic hay b?ng kim khí. N?p phía ngoài h?p, ngoài tác d?ng ??y h?p trà cho kín, nh?ng còn ???c dùng nh? m?t d?ng c? ?? ?o l??ng trà chính xác tr??c khi cho trà vào bình. Ng??i pha trà l?y m?t chi?c mu?ng b?ng tre g?t trà vào trong chi?c n?p, tùy theo s? ng??i u?ng ?? tránh tình tr?ng nhi?u ít không ??u.
Ngoài ra còn r?t nhi?u d?ng c? l?nh k?nh khác nh? mu?ng l?y trà b?ng tre. Cái máng nho nh? b?ng tre hay g? ?? ??c l??ng s? trà nhi?u ít tr??c khi ruôn trà vào bình… t?t c? tùy thu?c vào m?c ?? quan tr?ng c?a cu?c u?ng trà và s? c?u k? ti?p khách c?a ch? nhân.

Trả lời