CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Các lo?i trà mà gi?i tr? yêu thích hi?n nay là gì ?

Trà là m?t lo?i ?? u?ng ph? bi?n trên toàn th? gi?i, ???c làm t? lá c?a cây trà (Camellia sinensis).

Trà có m?t l?ch s? lâu ??i và ?a d?ng … v? lo?i hình, phong cách pha ch?, và h??ng v?, … là m?t ph?n không th? thi?u c?a nhi?u n?n v?n hóa và truy?n th?ng.

Trong s? các lo?i trà ???c gi?i tr? ?a chu?ng hi?n nay có th? k? ??n nh?ng lo?i sau:

Trà s?a :

???c bi?t ??n là m?t trà th?ch ngon và ph? bi?n trong gi?i tr?.

Th??ng ???c k?t h?p v?i s?a và viên trân châu giòn.Trà s?a là m?t s? k?t h?p hài hòa gi?a trà và s?a.

Th??ng ???c ph?c v? v?i ?? lo?i topping nh? trân châu, pudding, hay bánh flan.

Trà s?a trân châu

Trà trái cây:

?ây là lo?i trà ???c làm t? trái cây t??i ho?c ?óng chai, có h??ng v? t? nhiên và t??i m?i.

Trà xanh Matcha:

Matcha là m?t lo?i trà xanh c?a Nh?t B?n ???c xay thành b?t m?n.

???c ph?c v? trong nhi?u món trà và ?? u?ng khác nhau.

Trà hoa qu? pha lê:

Lo?i trà này th??ng ???c pha ch? t? các lo?i trái cây khác nhau. ???c t?o ra m?t h??ng v? ng?t ngào và mát l?nh, r?t phù h?p v?i th?i ti?t nóng.

  Nh?ng lo?i trà này th??ng ???c ph?c v? t?i các quán cà phê ho?c quán trà.

  Là ?i?m h?n yêu thích c?a gi?i tr? ?? th? giãn và t?n h??ng th?i gian bên b?n bè.

  Ngoài ra trà mà gi?i tr? yêu thích còn có : Trà th?o m?c, Trà ??ng, trà dây, trà c? ng?t …

  Ngoài ra b?n c?ng có th? tham kh?o thêm các bài vi?t khác v? trà và tìm hi?u thêm v? trà mà gi?i tr? yêu thích nhi?u h?n t?i ?ây.

  CategoriesTrà & ?m Th?c

  Trà chi?u ? vi?t nam – Thú vui m?i c?a gi?i tr? Hà N?i

   Sau m?t ngày làm vi?c m?t m?i, bu?i chi?u là th?i gian ?? chúng ta th? gi?n t?t nh?t, c?ng b?n bè th??ng th?c m?t tách trà dùng kèm v?i bánh ngjot, v?y thì còn gì b?ng
  Ngu?n g?c “sang ch?nh” c?a ti?c trà chi?u:
  Cùng theo dòng l?ch s? thì ti?c trà chi?u (Afternoon Tea) b?t ??u xu?t hi?n t? kho?ng gi?a th? k? 19 ? Anh các b?n ?. Thú ch?i tao nhã này ???c kh?i x??ng b?i n? công t??c th? 7 c?a dòng h? Bedford: Anna Maria khi bà b?t ??u u?ng trà và ?n bánh vào x? chi?u ?? rút ng?n kho?ng cách gi?a các b?a ?n. Ý t??ng này c?a bà ?ã ???c nhi?u quý t?c Anh h??ng ?ng, và th??ng trà chi?u, th? giãn trong khu v??n Anh ng?p hoa c? ?ã tr? thành truy?n th?ng c?a quý t?c x? s? s??ng mù ??y!
  Có khá nhi?u bi?n th? c?a ti?c trà nh?ng hai lo?i hình c? b?n nh?t là afternoon tea (trà chi?u) t? kho?ng 2 ??n 5 gi? và high tea (trà mu?n) có th?i gian t? 4 ??n 6 gi?. Ti?c trà ki?u Anh th??ng có m?t ?m trà h?o h?ng dùng kèm v?i nh?ng lo?i bánh ng?t th?m ngon, ???c trang trí r?t ??p và t? m?.
  tt4
  Thú trà chi?u “gây s?t” v?i gi?i tr? Hà N?i:
  Tr??c ?ây, chúng mình r?t ít khi ???c th??ng th?c lo?i hình u?ng trà “sang ch?nh” này vì th??ng ch? có ? các khách s?n 5* nh? Metropole hay Sofitel m?i ph?c v? “afternoon tea” hay “high tea” thôi. Giá l?i m?c n?a, m?t set ti?c trà th??ng có giá kho?ng 300.000++ – 500.000++ ??ng/ng??i. Tuy nhiên, g?n ?ây chúng mình ch?ng ki?n nhi?u “tearoom” (phòng trà chuyên bi?t) và các quán cà phê ph?c v? trà chi?u ki?u Châu Âu bi?n t?u nhi?u h?n nh? Rue Des Chats, D’Alice, Saint Honoré, …
  Lo?i trà trong nh?ng ?m trà chi?u ki?u Anh th??ng là trà ?en, có v? h?i ??ng và không d? th??ng th?c. Tuy nhiên n?u ai ?ã nghi?n black tea (trà ?en) ?úng ch?t Anh Qu?c thì s? r?t d? nghi?n ?ó.
  Tách và ?m trà chi?u th??ng khá l?n, ???c làm b?ng g?m cao c?p và có hoa v?n tinh t? ki?u Châu Âu. Trà chi?u ki?u Anh truy?n th?ng khi dùng trà ng??i ta th??ng b? ???ng vào tách tr??c, sau ?ó ??n m?t lát chanh m?ng và tuy?t ??i không bao gi? u?ng cùng n??c c?t chanh hay s?a.
  Th?t ?áng ti?c vì Rue Des Chats g?n ?ây ?ã ?óng c?a, nh?ng Hà N?i v?n còn D’Alice ?? các b?n có th? th??ng th?c trà chi?u ki?u Âu khá chu?n. Không gian và tên g?i c?a D’Alice ???c l?y c?m h?ng t? câu chuy?n k? thú “Alice in Wonderland” mà b?n tr? nào c?ng ??u t?ng ??c th?i th? ?u. B??c vào ?ây, tôi c?m nh?n ???c b?u không khí ?m cúng và h?i có chút màu s?c c? tích t? cánh c?a có nhi?u ki?u ? khóa ??n nh?ng góc nh? ???c bài trí theo t?ng chi ti?t c?a câu chuy?n
  tt1
  Nh?ng h?p trà ???c pha ? D’Alice ??u ???c nh?p kh?u t? Anh và các n??c Châu Âu, n?i ti?ng nh?t có l? là English Breakfast – h??ng v? n??c Anh truy?n th?ng và “seven perfumes” – trà b?y v?, b?y mùi h??ng. Bình trà ngon th??ng th?c cùng các lo?i bánh xinh ??p nh? macarons huy?n tho?i c?a n??c Pháp, bánh cà r?t h??ng qu? th?m l?ng, Tart chanh chua d?u hay Eclair s? khi?n bu?i chi?u mùa ?ông c?a các cô gái Hà Thành d?u dàng h?n nhi?u l?m.
  N?u D’Alice dành cho các cô gái ?a lãng m?n thì E.TEA l?i mang ??n m?t phong cách trà chi?u hi?n ??i h?n. Tôi th??ng hình dung D’Alice là cô gái b??c ra t? truy?n, t? Châu Âu c? kính còn E.TEA là cô nàng hi?n ??i m?c váy ng?n, thích u?ng trà trái cây và ?n mini macarons bi?n t?u. T?i Hà N?i, các cô gái còn có th? th??ng th?c nh?ng b?a ti?c trà chi?u t?i Mint cupcakes creasons, The Kafe, hay Cafe Runam…v?i m?c giá t??ng ??i m?m.
  ?ã là con gái, ít nhi?u gì chúng ta ??u yêu s? c?u k? và cái ??p, ??p v? hình th?c, ??p c? trong v?n hóa th??ng th?c. Gi?a Hà N?i b?n r?n h?i h?, ???c c?m trên tay tách trà hoa v?n xinh x?n, t?n h??ng h??ng th?m c?a trà cùng v?i nh?ng lát bánh ?a thích, ???c trình bày th?t ??p, tôi luôn c?m th?y cu?c s?ng d??ng nh? d? ch?u h?n m?t chút
  Ngu?n: Foody
  CategoriesTrà & ?m Th?c

  V?n hóa trà Trung Qu?c

  Trên th? gi?i hi?n nay, ai ai c?ng bi?t Trung Qu?c là “ Quê H??ng C?a Trà”, vì ??t n??c này là là ?ât n??c ??u tiên phát hi?n ra công d?ng và s? d?ng Trà thành m?t lo?i th?c u?ng b? ích

  Ng???i Trung Quô?c uô?ng tra? ?a? co? h?n 4 nghi?n n?m li?ch s??, trong sinh ho?at h??ng nga?y cu?a ng???i Trung Qu?c  thì trà l?i là m?t lo?i th?c u?ng không th? thi?u, tu?c ng?? co? câu: “cu?i ?o?m, ga?o, dâ?u, muô?i, t??ng, dâ?m va? tra?” Tra? ????c liê?t va?o mô?t trong 7 th?? quan tro?ng trong cuô?c sô?ng, co? thê? thâ?y ????c uô?ng tra? la? ?iê?u râ?t quan tro?ng. Du?ng tra? ?ê? tiê?p kha?ch la? tho?i quen cu?a ng???i TQ, v??a uô?ng v??a chuyê?n tro?, bâ?u không khi? râ?t thoa?i ma?i.

  thumb_sieu-thi-tra-10

       TQ th?nh ha?nh uô?ng tra? ?a? co? li?ch s?? lâu ???i. ????c biê?t, tr???c n?m 280 tr??c công nguyên, ?? miê?n Nam TQ co? mô?t n???c nho? go?i la? n???c Ngô, mô?i khi nha? vua thê?t tiê?c ca?c ?a?i thâ?n, th???ng e?p ca?c ?a?i thâ?n uô?ng r???u cho say mê?m. Trong sô? ca?c ?a?i thâ?n co? mô?t ?a?i thâ?n tên la? Vi? Siêu không uô?ng ????c nhiê?u r???u, nha? vua cho phe?p ông ta uô?ng tra? thay r???u. T?? ?o? vê? sau, ca?c quan v?n b??t ?â?udu?ng tra? ?ê? tiê?p kha?ch. ?ê?n ???i nha? ????ng, uô?ng tra? ?a? tr?? tha?nh tho?i quen cu?a mo?i ng???i. Nghe no?i, tho?i quen na?y co?n co? liên quan ?ê?n Phâ?t gia?o. Va?o khoa?ng n?m 713 ?ê?n n?m 741, lu?c ?o? ca?c s? sa?i va? ca?c ti?n ?ô? trong nha? chu?a do ngô?i tu?ng kinh trong th??i gian da?i, th???ng hay ngu? ngâ?t va? ?n v??t, nha? s? liê?n nghi? ra ca?ch cho ho? uô?ng tra? cho ti?nh ta?o, t?? ?o?, biê?n pha?p na?y ????c l?u truyê?n ?i kh??p n?i. Trong khi ?o?, nh??ng gia ?i?nh gia?u co? cu?a nha? ????ng, co?n m?? pho?ng chuyên pha tra?, th???ng th??c tra? va? ?o?c sa?ch, go?i la? pho?ng tra?. N?m 780, ông Lu?c Vu? chuyên gia vê? tra? cu?a nha? ????ng ?a? tô?ng kê?t kinh nghiê?p trô?ng tra?, la?m tra? va? uô?ng tra?, viê?t cuô?n sa?ch vê? tra? ?â?u tiên cu?a TQ v??i t??a ?ê?: “Kinh nghiê?m vê? tra?”. Trong ???i nha? Tô?ng, nha? vua Tô?ng Huy Tôn du?ng tiê?c tra? ?ê? thê?t ca?c ?a?i thâ?n, t?? tay pha tra?; Trong Hoa?ng cung ???i nha? Thanh, không nh??ng uô?ng tra?, ma? co?n du?ng tra? tiê?p kha?ch n???c ngoa?i. Nga?y nay, ha?ng n?m va?o nh??ng nga?y tê?t quan tro?ng nh? : tê?t d??ng li?ch ho??c tê?t xuân v,v,co? mô?t sô? c? quan, ?oa?n thê? th???ng tô? ch??c liên hoan tiê?c tra?.

  T? th?i xa x?a ???c quán trà Lão Xá v?n gi? ??n ngày nay ?? ph?c v? nh?ng ng??i dân l? ?? ???ng, ch? v?i 2 phân ti?n 1 bát n??c chè l?n, giá r?t r? ngh? chân u?ng bát chè nóng r?i ti?p t?c cu?c hành trình. T? xa x?a, trà ?ã ?i vào ??i s?ng ng??i dân Trung Qu?c m?t cách gi?n d? và t? nhiên cho mãi ??n hôm nay…

    5

  ?? TQ, tra? ?a? hi?nh tha?nh mô?t nê?n v?n ho?a ?ô?c ?a?o. Mo?i ng???i coi viê?c pha tra?, th???ng th??c tra? la? mô?t nghê? thuâ?t. T?? x?a ?ê?n nay, ?? ca?c n?i TQ ?ê?u co? m?? qua?n tra?, hiê?u tra? v,v v??i nh??ng hi?nh th??c kha?c nhau, trên phô? Tiê?n Môn tâ?p nâ?p ?? B??c Kinh cu?ng co? qua?n tra?. Mo?i ng???i ?? ?ây uô?ng tra?, ?n ?iê?m tâm, th???ng th??c nh??ng tiê?t mu?c v?n nghê?, v??a ????c nghi? ng?i la?i v??a gia?i tri?, ?u?ng la? mô?t công ?ôi viê?c. ?? miê?n Nam TQ, không nh??ng co? lâ?u tra?, qua?n tra?, ma? co?n co? mô?t loa?i lê?u tra?, th???ng la? ?? nh??ng n?i phong ca?nh t??i ?e?p, du kha?ch v??a uô?ng tra?, v??a ng??m ca?nh.

  Uô?ng tra? cu?ng co? nh??ng tho?i quen, ch??ng ha?n nh? tra?, mô?i n?i la?i co? tho?i quen riêng, thi?ch uô?ng nh??ng loa?i tra? cu?ng không giô?ng nhau. Ng???i B??c Kinh thi?ch uô?ng tra? hoa nha?i, ng???i Th???ng Ha?i la?i thi?ch uô?ng tra? xanh. Ng???i Phu?c Kiê?n ?? miê?n ?ông Nam TQ la?i thi?ch uô?ng tra? ?en v,v. Co? mô?t sô? ?i?a ph??ng, khi uô?ng tra? la?i thi?ch bo? thêm gia gia?m, ch??ng ha?n nh? mô?t sô? ?i?a ph??ng ?? ti?nh Hô? Nam ?? miê?n Nam th???ng lâ?y tra? g??ng muô?i ?ê? tiê?p kha?ch, không nh??ng co? tra?, ma? co?n cho g??ng, muô?i, bô?t ?ô? t??ng va? v??ng, khi uô?ng v??a quâ?y v??a uô?ng, cuô?i cu?ng ?ô? bô?t ?ô? t??ng, g??ng, v??ng va? tra? va?o mô?n ?n, nhâ?m nha?p h??ng vi? th?m ngon, vi? vâ?y co? nhiê?u ?i?a ph??ng co?n go?i “uô?ng tra?” la? “?n tra?”.

  73e5f882211e4c048078e7d4d5ca8e81

   Ca?ch pha tra? mô?i ?ia? ph??ng la?i co? tho?i quen kha?c nhau, vu?ng miê?n ?ông TQ, thi?ch du?ng ti?ch pha tra?, kha?ch ?ê?n nha?, liê?n bo? tra? va?o ti?ch, ?ô? n???c sôi, ?ô?i cho ngâ?m rô?i ro?t ra che?n, m??i kha?ch uô?ng. Co? n?i, nh? tra? công phu ?? Tr??ng Châu ti?nh Phu?c Kiê?n ?? miê?n ?ông, không nh??ng ta?ch, che?n râ?t kha?c biê?t, ma? ca?ch pha tra? cu?ng râ?t ???c biê?t, hi?nh tha?nh nghê? thuâ?t pha tra? râ?t ?ô?c ?a?o.

  V?n hóa u?ng trà c?a ng??i Trung Qu?c ?a d?ng phong phú. Pha trà c?ng có nhi?u cách. ??n gi?n nh?t là ?? n??c sôi vào ly trà th?y tinh, ch? vài giây là u?ng ???c, nh?ng c?ng có th? c?u k? h?n nhi?u v?i nhi?u công ?o?n r?a trà, tráng ly, l?c trà… Thêm n?a, rót trà c?ng là m?t ngh? thu?t ??c ?áo và ph?i qua quá trình rèn luy?n công phu.

  ?? ca?c n?i TQ nghi lê? uô?ng tra? cu?ng không giô?ng nhau, ?? B??c Kinh, khi chu? nha? b?ng tra? m??i kha?ch, ng???i kha?ch pha?i lâ?p t??c ???ng dâ?y, hai tay ??? lâ?y che?n tra?, rô?i ca?m ?n. ?? Qua?ng ?ông, Qua?ng Tây miê?n Nam TQ, sau khi chu? nha? b?ng tra lên, pha?i khum ba?n tay pha?i la?i go? nhe? lên lên ba?n 3 lâ?n, to? y? ca?m ?n, ?? mô?t sô? khu v??c kha?c, nê?u nh? kha?ch muô?n uô?ng thêm, thi? trong che?n ?ê? la?i i?t n???c tra?, chu? nha? thâ?y vâ?y se? ro?t thêm, nê?u nh? uô?ng ca?n, chu? nha? se? cho r??ng ba?n không muô?n uô?ng n??a, thi? se? không ro?t thêm n??a.

  Và ??i v?i ng??i dân Trung Qu?c, trà có ý ngh?a và có v? trí ??c bi?t quan tr?ng trong lòng c?a h?. Vì dù cho chúng ta ? th?i ?i?m nào trong n?m, nh?ng lúc vui v? hay khó kh?n trong cu?c s?ng  thì ch? c?n h? ???c ? bên tách trà ?m áp cùng b?n bè và ng??i thân chuy?n trò, chia s? thì nh?ng ni?m vui s? ???c nhân ?ôi và nh?ng khó kh?n s? ???c gi?i quy?t m?t cách tr?n v?n nh?t

  Ngu?n: S?u T?m

  CategoriesTrà & ?m Th?c

  V?n hóa u?ng trà trong cu?c s?ng h?ng ngày c?a ng??i Vi?t – Ph?n 4

  Trà ngày nay ph? bi?n ???c tr?ng ? các t?nh mi?n núi, nói có, th? nh??ng d?i dào,  khí h?u ?m ??t quanh n?m,  nh? n??c ta có các  ??a th? ?ó cây trà phát tri?n m?t cách t?t nh?t và cho ra nh?ng búp trà có ch?t l??ng hoàn h?o nh?t.

  80146195

  Nh?ng cây trà ? vùng núi cao ???c h?p thu m?nh m? tinh túy c?a tr?i ??t, c?a s??ng ?êm c?a b?u không khí trong s?ch cho ra ??i nh?ng búp trà xanh non và ??m v?.

  Ngh? thu?t trà trong tâm th?c ng??i vi?t c?ng ngày càng ???c quan tâm và trú tr?ng. B?i nó không ch? mang ??n cho ng??i th??ng th?c s? ngon ng?t t? nh?ng búp chè mà còn mang ??n c?m giác thanh th?n và an yên ??n l? k?,Ngh? thu?t trà chính là cách th?c ?? th??ng th?c trà. T?i b?t c? m?t không gian nào b?n c?ng có th? th??ng th?c trà ?? c?m nh? v? ngon c?a nó. M?i n?i s? mang ??n cho b?n m?t c?m nh?n riêng.

  Cái quý c?a trà chính là s? tinh túy ??n ?? ??n gi?n c?a nó. ??n gi?n t? chính b?n thân nó, t? nh?ng búp trà xanh m?n m?n. và cái tính túy ?ó chính là cái d? âm, âm v? mà nó ?? l?i cho ng??i th??ng th?c.

  Không ph?i ai c?ng có th? th??ng trà. Vì ph?i th?c s? hi?u nó, yêu nó thì m?i có th? th??ng th?c h?t nh?ng c?m nh?n v? nó.

  Postrer_ANNA_Thien_Kim__v2

  Ngh? thu?t trà c?a ng??i Vi?t có nét ??n gi?n nh?ng không kém ph?n c?u k?. T? vi?c l?a ch?n lo?i trà th?m ngon nh?t ??n vi?c l?a ch?n ?m pha trà, n??c dùng pha trà. Nh?ng cái c?t y?u c?a ngh? thu?t trà ng??i Vi?t ?ó là cái tình. Nó là th? tình trà, m??n chén trà ?? nói lên tâm t? c?a mình, hi?u ng??i, hi?u ??i, ?? c?m nh?n ???c cái tình b?n ch?t g?n k?t c?a tr?i và ??t.

  Ngh? thu?t trà c?a ng??i vi?t v?i nh?ng nét ??c ?áo riêng

  Nh?c ??n trà ng??i ta luôn d?y lên trong lòng mình m?t c?m xúc ??c bi?t v?i lo?i th?c u?ng này. Ng??i x?a dùng trà ?? gi?i khát, nh?ng bát trà xanh nóng h?i ho?c mát lành ???c u?ng sau khi làm ??ng m?t m?i th?c s? khi?n ng??i ta c?m th?y an yên vô cùng gi?a cu?c s?ng. Hi?n nay, m?i ng??i th??ng th?c trà theo cách riêng c?a t?ng ng??i vì m?i ng??i ??u có nh?ng c?m nh?n riêng, khác bi?t.

  Nhìn chung trong suy ngh? c?a ng??i Vi?t ta ngh? thu?t trà ???c th? hi?n ? phong cách ng??i u?ng trà. Có ng??i thích ??c ?m( m?t mình u?ng), ??i ?m( 2 ng??i cùng u?ng) ho?c qu?n ?m( nhi?u ng??i cùng u?ng) ?i?u ?ó th? hi?n nét ??p trong v?n hóa u?ng trà.

  Th??ng trà vào bu?i sáng s?m s? mang ??n cho ng??i th??ng trà c?m nh?n rõ nh?t v? mùi v? c?ng nh? ?ây là th?i kh?c âm d??ng giao hòa( g?a ban ?êm và b?n ngày)  u?ng trà s? r?t t?t cho c? th?,thanh l?c c? th? chào ?ón m?t ngày m?i b?t ??u.

  M?t ?i?u ??c bi?t ?ó là không gian th??ng trà c?a ng??i vi?t luôn h??ng ??n s? thanh t?nh và an yên. Trong kho?ng không gian ?ó ng??i th??ng trà s? có ???c nh?ng c?m nh?n r?t chân th?c v? mình, v? ??i.

  Anna_cao_VCV_2

  Ngh? thu?t trà, cách th??ng trà và xu?t x? trà chính là y?u t? quan tr?ng khi b?n th??ng trà. Lo?i trà ngon, chu?n, m?i toát lên ???c s? tinh t? c?a th?c u?ng này. ??ng th?i m?i th?c s? t?o cho ng??i dùng c?m giác chân th?t nh?t.

  Và t? th?i xa x?a, trà ?ã là hình ?nh quen thu?c nh? cây ?a ??u làng, con ?ò b?n sông, trà không th? thi?u trong sinh ho?t, dù ??i s?ng hi?n ??i có nhi?u th?c u?ng nh?ng không th? thi?u nh?ng quán trà ?á v?a hè. Trà tr? thành m?t ph?n trong n?p s?ng v?n hóa, ?ã ?i vào lòng dân t?c. Các c? ngoài B?c u?ng trà và ngâm m?y câu th?:

  “Làm trai bi?t ?ánh t? tôm
  U?ng trà liên t? ngâm nôm Thúy Ki?u”

  Ti?ng lòng c?a Thi nhân u?ng trà ?? c?m th??ng cho s? ph?n ng??i k? n? trong “T? bà hành” – ti?ng ?àn trên sông c?a B?ch C? D?:

  “Khách tr?ng l?i, kinh ???ng ly cách
  M?i buôn trà s?m t?ch ngàn kh?i
  Thuy?n không ??u b?n m?c ai
  Quanh thuy?n tr?ng dãi, n??c trôi l?nh lùng”

  (b?n d?ch c?a Phan Huy Th?c)

  Trà là ngu?n c?m h?ng cho r?t nhi?u nhà v?n, nhà th?. Trà ?ã góp cho truy?n ng?n “Chén trà trong s??ng s?m” c?a nhà v?n Nguy?n Tuân m?t thành công l?n. Trà c?ng là ?? cho thi nhân g?i ý, trao tâm:

  “Tình ngàn n?m v?n th?
  Ch? có oán h?n s?u
  Trà ngàn n?m v?n th?
  Bát ngát mùi b? dâu.”

   

  Ch? là m?t chén trà thôi mà bi?t bao tri?t lý nhân gian l?ng ??ng: Trà kinh-Trà lu?n-Trà ??o-Trà thi?n… ?? r?i chúng ta l?i có d?p th??ng th?c nh?ng thi ph?m b?t h?, tri?t lý nhân gian qua m?i chén trà và t?o nên m?t v?n hóa th??ng th?c trà

  Ngu?n: S?u T?m

   

  CategoriesTrà & ?m Th?c

  V?n hóa u?ng trà trong cu?c s?ng h?ng ngày c?a ng??i Vi?t – Part 3

  Trong th?i bu?i hi?n ??i nh? ngày nay, th? gi?i trà không còn b? h?n ch? nh? x?a, mà ???c m? r?ng ra, nhi?u lo?i trà h?n xu?t hi?n. Nh?ng chúng v?n mang phong cách m?c m?c chân thành c?a chén trà. Nhâm nhi chén trà quây qu?n bên ng??i yêu th??ng, và tâm s? chuy?n ??i…

  Và khi ?i d?o loanh quanh g?n h?t khu c? xá B?c H?i c?a ??t Sài Thành này, các b?n s? th?y các quán cà phê n?i ?ây m?c ???c m? ra buôn bán nhi?u vô s?. M?i quán l?i có h??ng v? và nét riêng c?a nó, ch?ng quán nào gi?ng quán nào. Nh?ng c?t cái nét ??c tr?ng c?a quán cà phê v?n là v? ??ng ??ng ngh?n trong c? h?ng. Ng??i ta yêu cà phê ph?i ch?ng vì s? ?am mê cu?ng nhi?t c?a tu?i tr?…

  coffee-stock-photo-0e8b300f42157b6f

  Và vào môi cu?i tu?n, khi tôi mu?n tìm m?t không gian yên t?nh, th? giãn ?? cho mình m?t kho?n không riêng, nh?ng vô ??nh không có m?c ?ích và khi b?n b?t ch?t nhìn th?y m?t c?a hàng trà hay m?t quán trà nh?. Thì tôi b?ng th?y cái c?m giác x?a ?y ?ang tràn ng?p v? trong tôi… Nh? l?m quê nhà c?a tôi, nh? l?m…l?y trà làm b?n, khi n?ng ?m tr?i trong, khi tr?ng thanh gió mát, nh?p chén trà h??ng, tìm vui th?c t?i, ?u phi?n th? gian cho thoát theo h? không. Li?u các b?n có c?m giác nh? tôi không . . ?

  Trà t? lâu ?ã tr? thành th? n??c u?ng thân thu?c c?a ng??i Vi?t t? B?c vào Nam, t? nông thôn t?i thành ph?, ?âu ?âu chén trà c?ng là ?? m? ??u câu chuy?n.

  Quán trà Vi?t nên th? hi?n cách thi?t k?, trang trí, nghe nhac Tr?nh, th??ng th?c các lo?i trà nh? trà t??i, trà v?i, trà h?t hoa cúc, trà m?n ??p h??ng hoa sen, hoa sói, hoa lài th?t, Không kh??t khe ph??c ta?p, câ?u ky? nh? tra? ?a?o Nhâ?t Ba?n, trong tra? ?a?o Viê?t, ch?? ?a?o ????c hiê?u la? con ????ng mà mình ?ã t?ng ?i qua. . .

  003

  Th???ng th??c mô?t che?n tra? mang phong ca?ch Viê?t la? th???ng th??c ca? mô?t ne?t v?n ho?a Viê?t. Trong cách ??ng x?? cu?a ng???i Viê?t, ng???i nho? pha tra? m??i ng???i l??n, gia chu? pha tra? m??i khi kha?ch ?ê?n ch?i. Pha mô?t â?m tra? no?ng ng???i ta co? thê? ngô?i trà ?àm, nhâm nhi suy ngâ?m ba?n luâ?n vê? thê? s??.

  Vi?t Nam có r?t nhi?u lo?i trà khác nhau t? trà xanh, trà khô, trà sen… cho t?i nh?ng lo?i trà ???c cách tân theo nhu c?u và c?i ti?n xã h?i nh? trà g?ng, trà atisô, trà hoa cúc, trà linh chi, trà th?o d??c… Nh?ng ???c yêu thích và dùng ph? bi?n trong ??i s?ng hàng ngày c?a ng??i dân Vi?t v?n là các lo?i trà d??i ?ây:

  Th? 1 là chè xanh, lá trà t??i ch? vi?c hái xu?ng, r?a s?ch, vò nh? cho vào trong ?m tích, châm n??c sôi hãm kho?ng 30 phút là có th? dùng ???c. Mu?n cho n??c xanh và ngon th?m thì lúc vò chè ph?i nh? tay, ch? làm cho lá chè gi?p ch? không nát và khi hãm ph?i ? chè cho chín trong nh?ng ?m tích ???c ph? b?ng kh?n hay ??n r?m. Trà xanh hay còn g?i là chè xanh, t? lâu ?ã ph? bi?n trên kh?p các vùng mi?n Vi?t Nam. ?âu ?âu ng??i ta c?ng th?y chè xanh hi?n di?n, th? n??c u?ng mà ai ai c?ng có th? dùng, v?a ?? gi?i khát, gi?i nhi?t, ch?ng ung th? r?t t?t.

  t?i xu?ng

  Th? 2 là trà khô, c?ng là m?t d?ng c?a chè xanh, khác là chè khô ???c làm t? nh?ng búp non hái trên nh?ng ??i chè cao, r?i ph?i n?ng hay s?y cho khô m?i dùng. Vào nh?ng ngày mùa ?ông l?nh giá, chén trà nóng là ng??i b?n không th? thi?u trong các gia ?ình c?a ng??i mi?n B?c. Nhi?u ng??i nghi?n trà khô, u?ng quanh n?m su?t tháng… ??c bi?t khi t?t ??n xuân v? thì h?u nh? nhà nào c?ng có ?m trà khô hãm n??c m?i khách bên c?nh d?a m?t g?ng hay các lo?i h?t bí.

  Th? 3 là trà sen, m?t lo?i trà ??i di?n c?a v?n hóa trà Vi?t Nam, trà hái t? nh?ng búp non ??p v?i sen. ??p trà sen là c? m?t ngh? thu?t tinh t? m?i ??t ???c h??ng th?m nh? ng??i làm mong mu?n. Có l? vì th? mà khi th??ng th?c trà sen ta m?i c?m nh?n ???c v? chè ng?t mà l?i mát, mùi th?m nh? nhàng thanh tao. M?t ?m trà sen có th? u?ng nhi?u tu?n trà mà h??ng th?m thì v?n còn ??ng l?i ngan ngát h??ng th?m

  Dù trong th?i bu?i hi?n ??i, b?n r?n th? này nh?ng m?i lo?i trà trên v?n gi? ???c nét riêng cho mình, ??u nói lên nh?ng khía c?nh v?n hóa riêng c?a ng??i Vi?t m?t cách ?a d?ng, phong phú c?a t?ng vùng mi?n Vi?t Nam. ?âu ?âu ng??i ta c?ng th?y chè xanh hi?n di?n, th? n??c u?ng mà ai ai c?ng có th? dùng, v?a ?? gi?i khát, gi?i nhi?t, ch?ng ung th? r?t t?t.

  Ngu?n: S?u T?m

   

   

  CategoriesTrà & ?m Th?c

  V?n hóa u?ng Trà trong cu?c s?ng h?ng ngày c?a ng??i Vi?t – Part 2

  Ng??i Vi?t t? x?a, dù s?ng d??i chân núi cao, ? ??ng b?ng hay vùng ven bi?n, dù là ng??i sang k? hèn luôn gi? m?t t?p t?c quí: t?c u?ng trà. Trà không th? thi?u vào nh?ng ngày gi?, T?t, trên bàn th? t? tiên hay bên l? h?i ngh?… Trà là cái b?t ??u, là s? k?t thúc.

  C? b?n mùa Xuân, h?, thu, ?ông, ng??i ta u?ng trà ?? “ph?n quan t? k?”. Vui c?ng u?ng, bu?n c?ng u?ng, u?ng ?? tìm th?y chính mình, ?? s? chia, ?? m? lòng dung thông..S? tha thi?t ?y ph?i ch?ng vì trà là m?t v?t trung gian, m?t v?n hoá s?ng c?a ng??i Vi?t.

  001

  Khi khách ??n ch?i nhà thì ch? nhà dù có b?n ??n m?y c?ng d?ng vi?c, pha trà m?i khách. Ng??i bình dân u?ng ki?u bình dân, quan l?i, quý t?c có ti?c trà ki?u quý t?c. T?t c? ?? th? hi?n s? trân tr?ng, lòng hi?u khách. Bên tách trà nóng bi?t bao ?i?u ???c ?? c?p, ???c th? l?.

  Và qua kho?ng th?i gian dài l?ch s? ng??i Trung Qu?c nâng vi?c u?ng chè thành ngh? thu?t u?ng trà, còn g?i là Trà Kinh. Còn ? VN qua các tri?u ??i vua chúa, quan l?i ?ã hình thành nên m?t l?i s?ng kinh k? và thay ??i nh?n th?c c?a nhi?u n?n v?n hoá. Chính y?u t? này ?ã bi?n các t?p t?c u?ng trà dân gian lên thành nh?ng thú ch?i th??ng ngo?n mang tính cung ?ình bác h?c. Và d? nhiên u?ng trà ?ã tr? thành thú ch?i có phong cách ?nh h??ng ??n Tam giáo và Hán V?n t? trong t?ng l?p th??ng l?u. Cùng v?i s? phát tri?n c?a n?n v?n hoá dân t?c, u?ng trà ???c ng??i Vi?t nâng lên thành m?t thú ch?i, m?t th? ngh? thu?t v?i ??y ?? ý ngh?a c?a nó. Dù không có nh?ng tác ph?m l?u truy?n v? trà nh? Trung Qu?c, nh? ?m Trà Ca c?a L?u ??ng hay Trà Kinh c?a L?c V? nh?ng Vi?t Nam v?n có nh?ng v?n th? ngh? thu?t nói lên tâm t? tình c?m c?a con ng??i thông qua chén trà. Ngày nay, trong dân gian còn l?u gi? bi?t bao tác ph?m c?a ng??i x?a, minh ch?ng r?ng, u?ng trà t? lâu ?ã tr? thành thú vui tao nhã, m?t v?n hoá ?ng x? th??ng ngày c?a ng??i Vi?t, ???c xem nh? thu?t ?ng x? trong cu?c s?ng. Tr?i qua bao bi?n c? l?ch s?, nhi?u gia ?ình ngày nay v?n l?u gi? nh?ng b? ?? trà c? có giá. T? ki?u ?m ??n chán trà khá ??p và nhi?u hình dáng. V?i v?c dáng thanh m?nh và sinh s?n ?m ???c dùng cho nhi?u cu?c trà nh?: ??c ?m dành cho m?t ng??i u?ng, song ?m dành cho hai ng??i và qu?n ?m dành cho nhi?u ng??i.

  thumb_sieu-thi-tra-07

   Ng??i Hu? th??ng dùng ki?u V? xuân thu ?m; u?ng trà vào mùa xuân và mùa thu, ki?u Hà ?m dùng cho mùa h?, chén nh? giúp n??c nhanh ngu?i, ki?u ?ông ?m thì chén trà d?y, l?ng chén sâu gi? cho trà lâu ngu?i. Dù xu?t x? t? ?âu, u?ng trà ?ã tr? thành m?t phong t?c và thói quen v?i ng??i Vi?t Nam. M?i trà là m?t ?ng x? v?n hoá bi?u hi?n s? l? ??, lòng m?n khách. U?ng trà c?ng là m?t cách ?ng x? v?n hoá, u?ng ?? ?áp l?i lòng m?n khách c?a ng??i dâng trà, ?? b?t ??u l?i tâm s?. M?i trà và dùng trà c?ng là m?t bi?u hi?n s? tri k?, s? k?t giao, lòng mong mu?n hoà h?p, s? t?nh tâm ?? m?u ?i?u thi?n, tránh ?i?u ác.

  U?ng trà trong ch?n Thi?n môn

  N?u ? Nh?t B?n chú tr?ng ??n không gian trà th?t và nâng ngh? thu?t u?ng trà thành Trà ??o. Ng??i  Trung Hoa chú tr?ng ??n ???ng nét u?n l??n khi th? hi?n vi?c u?ng trà, t? ?ó nâng ngh? thu?t u?ng trà thành Trà Pháp. ? Vi?t Nam, có l? c?a Ph?t là n?i thích h?p nh?t cho vi?c th??ng th?c trà và nâng vi?c u?ng trà trong ch?n thi?n môn thành ph??ng pháp “t?nh tâm ?i?u t?c” – Trà Thi?n. N?u ng??i th? t?c, u?ng trà ?? tìm ???c s? bình an gi?a cõi t?c, ?? t? mình khám phá nh?ng ý ni?m, nh?ng suy ngh?  tâm ??c trong cu?c ??i thì trà ? nhà Ph?t khác v?i ??i th??ng. Cu?c trà có ??a con ng??i vào tr?ng thái vô vi và s? an t?nh trong thi?n trà, cho nên t? Hoà th??ng ??n môn sinh Ph?t t? ??u xem trà nh? s?n ph?m t?nh to?, nên có câu: “ trà v? thi?n v? th? nh?t v?”, ngh?a là trà và thi?n là m?t. Ph?i nói r?ng, cách u?ng trà c?a thi?n môn th? hi?n rõ  nét qua nh?ng tri?t lý Nho, Ph?t và lão Trang qua b?n ch? Hoà, Kính, Thanh, T?nh. Hoà là s? hoà h?p gi?a thiên nhiên và con ng??i; Kính là kính tr?ng, c?m t?  tr??c s? t?n t?i c?a v?n v?t; Thanh là s? thanh khi?t c?a v?t ch?t và tinh th?n, T?nh là s? bình an c?a tâm h?n trong cu?c s?ng. U?ng trà khi?n cho trí tu? minh m?n và tinh th?n s?ng khoái h?n, giúp con ng??i cân b?ng ???c ??i s?ng tinh th?n, th? nên ngoài s? t? m? và c?n th?n c?a ng??i th??ng trà ph?i luôn h??ng t?i s? hoàn m?.

  8

  Trong cái thu ch?i tuy gi?n d? ?y l?i ?n ch?a m?t công phu, trà ??i v?i h? là b?n là tri k?, cái h??ng v? ng?t ngào c?a cu?c s?ng, ??ng chát c?a cu?c ??i và tri?t lý nhân sinh. Chúng ta có th? u?ng trà vào b?t c? th?i kh?c nào trong ngày nh?ng t?t h?n nh?t vào bu?i sáng hay lúc tìm v? v?i thiên nhiên c? cây sông n??c. Nh? th? trong ??i s?ng th??ng nh?t, ?m trà ??i v?i ng??i sành ?i?u ?ã tr? thành nét ngh? thu?t,  ngh?a c? thanh cao, ??a tâm h?n con ng??i hoà quy?n vào cu?c s?ng. Nh? m?t ngh? thu?t nhân sinh. U?ng trà ?ôi lúc làm phây kho? ?i bao bu?n phi?n trong cu?c ??i “?m l?nh tình ??i n?m b?y chén, N?t  n?ng ?ôi chén m?t vài h?i.

  Ngu?n: Giang Phong

   

  CategoriesTrà & ?m Th?c

  V?n hóa u?ng Trà trong cu?c s?ng h?ng ngày c?a ng??i Vi?t (Part 1)

  Trong cu?c s?ng th??ng ngày c?a ng??i Vi?t Nam, trà là th?c u?ng vô cùng g?n g?i, u?ng trà ?ã tr? thành m?t nét v?n hóa r?t riêng c?a ng??i Vi?t, không c?u k? t? cách pha, cách u?ng ??n không gian xung quanh nh?  trà ??o c?a  Trung Qu?c hay Nh?t B?n.

  C?ng có m?t s? ng??i th??ng trà theo cách c?u k? t? vi?c ch?n lo?i trà, ch?n ?m chén, n??c pha trà cho ??n cách pha, cách u?ng, ch?n ng??i th??ng th?c cùng, ch?n không gian thanh t?nh nên th? ?? nhâm nhi, trà u?ng theo cách này có th? ???c g?i là ngh? thu?t u?ng trà, gi?ng nh? cách các vua chúa ngày x?a th??ng trà – mà ngày nay khi ??n c? ?ô Hu? ta có th? còn b?t g?p ???c s? tinh t? t? m? này, các nhà hi?n tri?t x?a nh? Nguy?n Trãi, Nguy?n B?nh Khiêm, Chu V?n An ??u là nh?ng nhà nho cáo quan v? ? ?n ngày ngày d?y h?c, u?ng trà v?nh th? thì cách u?ng trà c?ng nho nhã thanh cao. Cách u?ng ?? ??t ??n ngh? thu?t u?ng trà thì ch? hi?n h?u ? m?t b? ph?n r?t nh? ng??i u?ng trà, còn ?a s? ng??i Vi?t Nam u?ng trà r?t dân dã gi?n d? gi?ng nh? tính cách ng??i Vi?t th?t thà ch?t phác gi?n ??n. Ta có th? b?t g?p bát n??c trà xanh và chén trà búp h?ng ngày ? m?i n?i t? trong gia ?ình, c? quan, tr??ng h?c hay các ngày l? h?i hè.

  Nh?ng ng??i có thú ?am mê u?ng trà ngày nay ?ã ?? ra 5 chu?n m?c v? cách ch?n trà ngon: “s?c-thanh-khi-v?-th?n,” nh?ng v?i nh?ng ng??i sành trà, thì trà m?c móc câu (cánh trà sao qu?n l?i gi?ng hình móc câu) là lo?i trà quý nh?t.

  “Tam bôi, t? bình” (bình và ?m trà) ?ó chính là b? ?? pha và u?ng trà có ?m và 4 chén quân, m?t chén t?ng ?? chuyên trà. Chén quân th??ng là lo?i chén h?t mít (m?t trâu), bình c?ng có bình chuyên, bình t?ng, tùy theo l?i u?ng “??c ?m, song ?m, t? ?m hay qu?n ?m” ?? ch?n lo?i bình t??ng ?ng.
  V?i b?n trà “ng? qu?n anh,” t?c tìm “b?n trà” ?ôi khi khó h?n tìm “b?n r??u.” Vì b?n trà là ng??i b?n tri âm, cùng nhau th??ng trà, ngâm th?, b?c b?ch n?i ni?m hay bàn chuy?n gia ?ình, xã h?i nhân tình th? thái ?? c?m nh?n trong trà có c? tr?i ??t, c? cây.

  Ng??i th??ng trà sành ?i?u là ng??i ch?n th?i ?i?m u?ng trà vào lúc m? sáng (kho?ng 4-5 gi? sáng) khi th?i kh?c âm d??ng giao hòa, ?êm qua – ngày t?i), u?ng trà th?i kh?c giao hòa này s? có l?i cho s?c kh?e và tâm h?n, h??ng ng??i th??ng trà t?i nh?ng ?i?u t?t ??p.

  tea-1

  V? không gian th??ng trà c?a ng??i Vi?t c?ng ?òi h?i có m?t không gian r?ng ?? t?n h??ng ???c h?t s? tinh túy c?a trà. Không gian th??ng trà th??ng mang h?i h??ng c?a v?n hóa thi?n – là không gian thanh t?nh, thu?n khi?t, tao nhã, êm d?u. Lý t??ng nh?t là nh?ng n?i có khung c?nh thiên nhiên ??p, yên t?nh, bên trong có tranh ?nh, th? pháp, góc ??c sách báo ho?c bàn c?.

  G?n g?i h?n n?a là ?m n??c trà v?i bát n??c chè xanh mát theo các bà các m? ra ??ng nh? làm d?u ?i c?n khát c?a nh?ng v?t v? nh?c nh?n cày sâu cu?c b?m c?y g?t tr?a hè. ?êm v? gác l?i m?t ngày làm vi?c m?t m?i, d??i ánh tr?ng các c? ông cùng cha chú l?i hàn huyên bên ?m trà búp v?i vài ba chi?c k?o l?c. T? làng quê lên thành ph? ta l?i b?t g?p nh?ng quán trà nóng trà ?á ven ???ng, c?ng các tr??ng h?c, b?n xe b?n tàu,… là n?i d?ng chân c?a khách qua ???ng và nh?ng nam n? sinh viên t? h?p chuy?n phi?m sau m?i bu?i h?c.

  Trong các l? c??i h?i c?a ng??i Vi?t thì chè c?ng là th? không th? thi?u, tùy theo yêu c?u và kh? n?ng c?a m?i gia ?ình khi ??a sính l? ??n nhà gái nh?ng  bao gi? c?ng ph?i có l?: r??u, thu?c, chè ?? cúng t? tiên. Khi ?ám c??i ???c t? ch?c c?ng luôn luôn có ?m n??c chè ?? m?i khách. T? bao ??i v?n v?y, ch?a có th? n??c nào khác có th? thay th? n??c trà m?i d?p c??i h?i hay nhi?u d?p l? khác.

  Nh? v?y có th? th?y, Trà ?ã và ?ang ???c ng??i Vi?t s? d?ng qua nh?ng n?m tháng dài cho ??n ngày nay, k? t? quán n??c bên hè ph? ??n ?m trà trong gia ?ình, hay nh?ng nhà hàng sang tr?ng. Chúng ta cùng nhâm nhi chén trà, kh?i ??u cho nh?ng cu?c g?p g? hàn huyên c?a b?n bè tri k?, u?ng trà không ch? là thói quen mà còn tr? thành m?t nét v?n hóa, t? ng??i già ??n tr? nh? ??u có th? u?ng n??c chè. Và c?ng vì nh? th? mà Cây chè Vi?t ?ã tr? thành m?t th? cây kh?i ngu?n cho s? giao ti?p tình c?m trong ??i s?ng th??ng nh?t, m?t th? n??c u?ng khó thi?u c?a ng??i Vi?t

  Ng??no: S?u T?m

   

  CategoriesTrà & S?c kh?e

  Lá trà và nh?ng bí m?t ???c nh?c ?ê?n

  U?ng trà t? lâu ?ã tr? thành m?t thói quen không th? thi?u trong sinh hoa?t hàng ngày c?a hâ?u hê?t ng???i dân Viê?t Nam. ?ó tra? nóng là ly h?i hay c?c trà ?á mát l?nh sau b?a sáng, ho?c ch? nhâ?m nha?p tách trà ô long cùng b?n bè sau nh?ng kho?ng th?i gian b?n b? v?i công vi?c.

  Nh?ng có l? ?a ph?n m?i ng??i ch?n trà, ??n gi?n là vì chúng ngon, mang ?ê?n cho ho? s?? thoa?i ma?i ma? ho? muô?n và ít ai bi?t r?ng trà mang ??n r?t nhi?u l?i ích mà chúng ta ch?a khám phá ???c h?t. Hãy cùng khám phá thêm ?ôi ?i?u thú v? v? tác d?ng c?a trà ?? m?i ng??i có th? có nh?ng hi?u bi?t thêm v? ?? u?ng khi?n ai c?ng ghi?n này nhé.

  1. Trà ???c s?n xu?t thông qua quá trình làm khô, nghi?n, lên men, tr?n. Tùy thu?c vào quy trình s?n xu?t mà chúng ta có các lo?i trà khác nhau nh? trà xanh, trà m?n, trà nhân sâm.

   2. Trà c?ng ch?a lo?i h??p ch?t kích thích gi?ng nh? cà phê kho?ng 5% alkaloid, giu?p kích thích th?n kinh trung ??ng và t?ng quá, trình chuy?n hóa trao ??i ch?t.

   3. Trong lá trà có ch?a 20-30% axit tannic, lo?i axit này ?óng vai trò giúp c? th? con ng??i t?ng c??ng kh? n?ng mi?n d?ch và kháng khu?n.

  4. Hàm l??ng cafein trong trà ít h?n cà phê. M?t ly cà phê ch?a 135 miligam cafein trong khi ?ó m?t tách trà ch? ch?a 30-40 miligam cafein. ?i?u này giúp cho nh?ng ai g?p v?n ?? trong vi?c khó tiêu, hay b? ?au ??u và m?t ng? có th? dùng trà thay cà phê.

   images (1)

  5. Axit amin L-theanine trong lá trà xanh ?ã ???c các nhà khoa h?c ch?ng minh r?ng có tác d?ng giúp não b? con ng??i t?p trung và bình t?nh trong các tình hu?ng gây t?c gi?n và c?ng th?ng.

  6. Các b?n có nh?n ra r?ng, l?i ích c?a trà còn ???c ?ng d?ng trong vi?c s?n xu?t kem ?ánh r?ng không? ?ó là vì trong trà có nh?ng d??ng ch?t nh? fluoride, tannin giúp gi? cho r?ng và n??u c?a b?n kh?e m?nh.

  7. Nh?ng dân t?c thi?u s? ? Trung Qu?c, h? quan ni?m r?ng thà không có mu?i trong 3 ngày còn h?n là thi?u trà trong m?t ngày. Qua ?ó, chúng ta có th? th?y trà r?t quan tr?ng trong cu?c s?ng con ng??i.

  8. ??i v?i nh?ng ng??i hút thu?c, trà có th? th?i ??c t? nicotine khi hút thu?c.giúp h?

   giam-beo-bung-nhanh-bang-tra-xanh-va-chanh-1_ELTV1-380x212

  9. ??c bi?t, các ch?t th?m ch?a trong trà có th? giúp con ng??i tiêu hao ch?t béo, t?ng c??ng tiêu hóa.

  10. Ngoài ra trà ch?a nhi?u ch?t ch?ng oxy hóa nh? flavonoid có kh? n?ng ch?ng ung th? d? dày và th?c qu?n, ng?n ch?n s? gia t?ng cholesterol có h?i trong máu.

  11. U?ng trà không gây béo b?i trong trà không có chút calo nào. Thay vì ch?n l?a nh?ng ?? u?ng có ga hàm l??ng calo l?n ho?c nh?ng ?? u?ng có ch?t c?n, các b?n có th? thay th? b?ng m?t c?c trà xanh v?a giúp c? th? gi?i nhi?t và có làn da ??p h?n

   12.Trà b?o v? x??ng c?a b?n, giúp chúng v?ng ch?c h?n. Theo nh?ng nghiên c?u m?i nh?t cho r?ng, nh?ng ng??i u?ng trà v?i kho?ng th?i gian trên 10 n?m thì s? có c? th? ít b? lão hóa và kh? n?ng ch?ng ch?i v?i b?nh t?t t?t h?n nh?ng ng??i không u?ng k? c? khi h? hút thu?c lá nhi?u h?n. ??c bi?t t? l? m?c các b?nh v? x??ng kh?p ? nh?ng ng??i này là r?t th?p. Tuy nhiên, không vì th? mà các b?n có th? hút thu?c lá m?t cách tùy ti?n vì ngh? r?ng n?u hút thu?c mà u?ng trà thì s? không sao nhé.

   images-xgxw-1417013305055

  13 . Các nhà khoa h?c Hà Lan ?ã nghiên c?u ???c r?ng, nh?ng ng??i u?ng t? 2-3 tách trà m?n m?i ngày có nguy c? t? vong v? các b?nh tim m?ch th?p h?n 70% nh?ng ng??i không u?ng trà. Các h?p ch?t ch?ng oxy hóa trong trà làm gi?m l??ng cholesterol và ti?u c?u gây ?ông máu, ??t qu? và tr?y tim

  14. Trong các lo?i trà thì trà xanh có công d?ng v??t tr?i h?n h?n, nó có th? ng?n ng?a các b?nh nh? s?i th?n và Alzheimer.

  15. Các nhà nghiên c?u Nh?t B?n ?ã tìm th?y trong trà xanh có các ch?t ch?ng oxy hóa và các ch?t ng?n ch?n quá trình sinh hóa liên quan ??n các b?nh v? d? ?ng bao g?m h?t h?i, d? ?ng ph?n hoa, lông thú và b?i.

  Ca?c loa?i tra? ?ê?u co? công du?ng nh? trên, ca?c ba?n co?n châ?n ch?? gi? n??a ma? không ?ê?n v??i tra? Tha?i Nguyên ?ê? cho?n vê? cho mi?nh mô?t loa?i tra? ?ng y?.

  Nguô?n: s?u tâ?m

  CategoriesTrà & ?m Th?c

  Làm ??p cùng n??c trà xanh

  Trong th??i buô?i hiê?n nay, la?m ?e?p luôn la? viê?c ????c ?u tiên ha?ng ?â?u cu?a phu? n??, không nh??ng thê? ca?c ca?nh ma?y râu cu?ng muô?n co? ????c ve? ngoa?i hoa?n thiê?n ?ê? luôn gây ????c â?n t???ng trong lo?ng cu?a pha?i n??. Va? co? mô?t sô? ca?ch la?m ?e?p t?? nhiên t?? tra? xanh ma? Tra? Tha?i Nguyên muô?n chia se? v??i ca?c ba?n:

  1/Tr? m?n hi?u qu? b?ng n??c c?t chè xanh: M?n tr?ng cá luôn là v?n ?? nan gi?i ??i v?i phái ??p, có r?t nhi?u cách ?? tr? m?n nh?ng r?a m?t b?ng n??c chè xanh v?n luôn là s? l?a ch?n s? 1 ??i v?i m?i ng??i trong vi?c tr? m?n, ??n gi?n vì chè xanh là nguyên li?u t? thiên nhiên, có tính kích ?ng nh? nên tuy?t ??i an toàn v?i s?c kh?e và làn da c?a b?n. ?? r?a m?t b?ng n??c chè xanh ?úng cách, b?n l?y 100g chè xanh t??i r?a s?ch, ?? ráo. Sau ?ó b?n giã nát chè xanh ra, l?y n??c c?t bôi lên n?t m?n ?? kho?ng 20 phút r?i r?a l?i b?ng n??c chè xanh loãng.

  Ngoài ph??ng pháp trên, b?n có th? k?t h?p tr? m?n b?ng chè xanh, lòng tr?ng tr?ng và ??u xanh. ??u xanh và chè xanh có kh? n?ng làm s?ch l? chân lông r?t t?t. Lòng tr?ng tr?ng có tác d?ng làm bong l?p m?n. Nguyên li?u c?n dùng: 10g b?t ??u xanh, 10g b?t chè xanh, 1 lòng tr?ng tr?ng gà.

  Cách làm: tr?n ??u các nguyên li?u trên thành h?n h?p sau ?ó thoa lên vùng da b? m?n, ?? 20 phút sau ?ó r?a l?i b?ng n??c s?ch.

  2/ Làm s?ch da b?ng n??c chè xanh.: N??c chè xanh có tính n?ng kháng khu?n, lo?i b? ???c ch?t nh?n và các lo?i ch?t b?n bám sâu trong da m?t, ??ng th?i cung c?p các vitamin C,E t? nhiên cho làn da c?a b?n, vì th? r?a m?t b?ng n??c chè xanh là ph??ng pháp vô cùng hi?u qu? ?? làm s?ch da. Tuy nhiên không nên r?a m?t b?ng n??c chè t??i quá th??ng xuyên b?i tính sát khu?n m?nh trong lá chè s? khi?n da b?n b? khô ráp, ch? nên r?a m?t t? 1 ??n 2 l?n 1 tu?n.

  ??u tiên: các b?n c?n chu?n b? 100g lá chè xanh, cùng v?i 0,5 lít n??c s?ch. Lá chè xanh b?n c?n r?a s?ch và ?? ráo, nên s? d?ng lá chè xanh còn t??i và không b? d?p nát, sau ?ó b?n vò nát lá chè và cho vào ?m ti?p t?c b?n ?? 0,5 lít n??c s?ch vào và ?un sôi. ??i n??c ngu?i b?n dùng ?? r?a m?t k?t h?p massge da m?t t? 4 ??n 5 phút s? mang l?i hi?u qu? ?áng k?, sau ?ó b?n r?a l?i v?i n??c l?nh. Ph??ng pháp này giúp b?n gi? s?ch làn da, ng?n ng?a và tr? m?n, ch?ng lão hóa r?t hi?u qu?. ?? ti?t ki?m th?i gian và công s?c b?n có th? làm theo cách trên sau ?ó cho vào ng?n mát c?a t? l?nh, v?i cách này b?n có th? dùng dùng 1 ??n 2 ngày.

  3/Dùng n??c chè xanh t?y da ch?t toàn thân: Chè xanh có công d?ng giúp làm m?m và làm t??i m?i làn da hi?u qu? thông qua vi?c t?y t? bào ch?t trên da m?t cách an toàn và t? nhiên.

  Các b?n gái có th? dùng n??c chè xanh ngu?i pha cùng n??c ?m kho?ng 42 ??, các b?n có th? dùng tay ?? th? ?? ?m c?a n??c, tay c?m nh?n n??c ?m là ???c. Sau ?ó các b?n ngâm mình trong bô?n t??m và massge toa?n thân trong kho?ng 5 phút tr??c khi t?m l?i b?ng n??c s?ch. V?i ph??ng pháp này b?n ?ã t?y ???c l?p t? bào ch?t bên ngoài và làn da c?a b?n s? tr?ng sáng và s?n ch?c lên trông th?y.

  4.Dùng n??c chè xanh ?úng cách ?? tránh n?ng mùa hè

  Mùa hè luôn là n?i ám ?nh v?i ch? em ph? n?, b?i m?i khi ra ngoài, ??ng ngh?a v?i vi?c b?n ph?i m?c áo ch?ng n?ng t? ??u t?i chân, nh?ng nh? v?y c?ng ch?a ch?c ?ã b?o ??m ???c an toàn cho làn da c?a b?n. ?? b?o v? làn da tr??c tác h?i c?a ánh n?ng, tr??c khi ra ngoài 15 phút b?n ch? c?n pha m?t tách chè ?m sau ?ó dùng bông thoa lên nh?ng vùng da h? nh? m?t, cánh tay, c?. Theo m?t nghiên c?u khóa h?c m?i ?ây, n??c chè xanh ???c cho là có tác d?ng ch?ng n?ng, b?o v? làn da kh?i các tia UV vô cùng hi?u qu?. Và bây gi? thì b?n có th? t? tin ra n?ng mà không c?n kem ch?ng n?ng n?a nhé

  5.Gi?m qu?ng thâm m?t v?i m?t n? chè xanh.

  Qu?ng thâm quanh m?t luôn làm gi?m ?i v? ??p c?a ph? n?, nó ki?n g??ng m?t c?a b?n thêm m?t m?i, hãy dùng th? m?t n? chè xanh ?? l?y l?i v? ??p t? tin trên g??ng m?t b?n. Chè xanh có tác d?ng trong vi?c gi?m s?ng và qu?ng thâm quanh m?t thông qua vi?c làm giãn n? c?a các m?ch máu d??i m?t, ngoài ra trong chè xanh còn ch?a m?t l??ng nh? cafeine và tannin giúp làm c?ng làn da quanh m?t. Nh? ?ó vùng da quanh m?t s? tr? nên c?ng sáng và m?n màng h?n.

  Cách làm này r?t d? dàng: b?n hãy l?y 2 mi?ng bông t?y trang ho?c túi l?c trà, sau ?ó nhúng vào n??c chè ??c ?un sôi ?? ngu?i r?i ?? vào ng?n mát c?a t? l?nh. Khi mi?ng bông ?? l?nh b?n l?y ra và ??p lên ?ôi m?t sau ?ó th? giãn kho?ng 10 phút , n?u mu?n hi?u qu? h?n b?n có th? k?t h?p v?i kem d??ng da.

  6. Chè xanh có th? làm tr?ng da, m? v?t thâm/ nám.

  Chè xanh ngoài tác d?ng làm gi?m qu?ng thâm m?t còn có công d?ng làm tr?ng da và làm m? v?t thâm/ nám, vì chè xanh có th? k?t h?p v?i b?ch ch? ho?c d?m hoa qu?, khi bôi và massage nh? nhàng trên da có tác d?ng làm m? v?t thâm nám do m?n gây ra m?t cách nhanh chóng, khi?n da có th? tr? nên tr?ng sáng m?n màng h?n mà không d? b? b?t n?ng.

  7. Chè xanh có tác d?ng ch?ng lão hóa r?t hi?u qu?.

  M?t nghiên c?u ?ã ch? ra các ch?t ch?ng oxy hóa có trong chè xanh có th? ng?n ng?a các d?u hi?u lão hóa t? bên trong l?n bên ngoài. Nh? v?y, chè xanh có tác d?ng giúp b?n l?y l?i v? tr? trung c?a làn da b?ng cách t?ng ?? ?àn h?i và gi?m n?p nh?n hi?u qu?.

  Cách th?c ?? th?c hi?n r?t ??n gi?n, b?n có th? pha m?t chút chè xanh ??c và m?t ong theo t? l? 2:1 , tr?n ??u h?n h?p này lên và thoa ??u lên m?t , th? giãn trong kho?ng 15 ??n 20 phút r?i sau ?ó r?a l?i v?i n??c s?ch. Th?c hi?n 2 l?n/ tu?n b?n s? c?m nh?n ???c s? thay ??i c?a làn da ??n m?c ?áng ng?c nhiên ??y.

  8. Gi?m cân v?i chè xanh.

  Chè xanh có tác d?ng gi?m cân r?t h?u hi?u v?i phái ??p, theo khoa h?c hi?n ??i phân tích trong lá chè có ch?a h?n 300 lo?i thành phàn hóa h?c, trong ?ó TP (phenolic và catechin là chính) là ch?t kháng khu?n, ch?ng béo phì, ngoài ra chè xanh còn có tác d?ng gi?i ??c khi?n c? th? c?a b?n cân ??i, kh?e m?nh. ??c bi?t, chè xanh còn là th?n d??c giúp b?n tránh ???c các b?nh nh? tim m?ch, ??t qu?, ung th?. Vì th? sau khi ?n nh?ng th?c ?n có nhi?u ch?t béo b?n nên u?ng m?t c?c n??c chè xanh nh? m?t th?c u?ng gi?i khát, ho?c có th? u?ng h?ng ngày ?? có ???c m?t vóc dáng thon th?.

  9. Thu nh? l? chân lông.

  L? chân lông luôn làm các b?n gái m?t t? tin khi ??ng tr??c ?ám ?ông, có nhi?u cách ?? thu nh? l? chân lông và chè xanh luôn là nh?ng ?u tiên hàng ??u c?a phái ??p b?i cách th?c d? làm ??ng th?i ?em l?i hi?u qu? cao mà giá thành l?i r? và d? tìm ki?m. Catechin có trong lá chè xanh có tác d?ng r?t t?t trong vi?c thu nh? l? chân lông và t?ng tính ?àn h?i cho da.

  Thao tác ?? th?c hi?n h?t s?c ??n gi?n : r?a m?t s?ch và xông h?i ho?c ??p kh?n ?m lên da ?? làm n? l? chân lông, sau ?ó thoa n??c chè xanh ??p l?nh lên da t?m 10 – 15 phút và r?a s?ch v?i n??c.

  10. S?ch gàu, m??t tóc.

  N?u b?n mu?n s? h?u m?t mái tóc suôn m??t và ch?c kh?e thì chè xanh chính là ph??ng thu?c h?u hi?u nh?t cho mái tóc c?a b?n.

  Cách làm r?t ??n gi?n: dùng n??c chè xanh ??c cùng r??i tr?ng và m?t thìa café tinh d?u, sau ?ó dùng h?n h?p này thoa lên tóc massge nh? nhàng da ??u và tóc sau ?ó g?i l?i b?ng n??c ?m, th?c hi?n 2 l?n m?i tu?n s? làm cho mái tóc c?a b?n tr? nên s?ch gàu kh?e ??p h?n r?t nhi?u l?n.

  Bên trên là t?t c? nh?ng công n?ng c?a chè xanh kèm theo bí quy?t ?? b?n r?a m?t ?úng cách v?i n??c chè xanh. Hi v?ng v?i bài vi?t này, các b?n n? s? ngày càng xinh x?n ?áng yêu h?n v?i làn da c?ng m?n. Chúc các b?n thành công!

  Nguô?n: S?u Tâ?m

  nuoc3-140814107

   

   

   

  CategoriesTrà & ?m Th?c

  Trà B?c Hà

  Trà B?c Hà là m?t lo?i th?c u?ng th?o d??c thiên nhiên, lá b?c hà là lo?i rau th?m r?t ph? bi?n ? Vi?t Nam không ch? ???c s? d?ng v?i m?c ?ích ?m th?c mà còn b?i nh?ng l?i ích s?c kh?e và ??c tính ch?a b?nh. Nó ???c coi là m?t trong nh?ng thành ph?n chính trong ph??ng pháp ?i?u tr? y h?c Hindu truy?n th?ng có ngu?n g?c t? ti?u l?c ??a ?n ??.

  Công d?ng: B?c hà hay trà b?c hà là h??ng v? yêu thích c?a nhi?u ng??i yêu trà. B?c hà t? lâu ?ã ???c bi?t ??n nh? m?t lo?i th?o d??c v?i nhi?u công d?ng nh? giúp t?ng c??ng h? tiêu hóa,sát trùng, gi?m b?t cholesteron và co th?t. Trà b?c hà là món ?? u?ng th?m ngon và b? d??ng giúp gi?m ?au, ng? ngon, ch?ng c?m l?nh, ch?a khó tiêu… ch?a vitamin B, canxi và kali giúp t?ng c??ng h? mi?n d?ch trong c? th?.

  – Trà b?c hà phát huy công d?ng r?t t?t trong vi?c ch?ng hôi mi?ng do hút thu?c, u?ng ho?c ?n các món ?n có ch?a hành t??i và t?i. ?ây là lý do t?i sao b?c hà c?ng là m?t thành ph?n quan tr?ng, ho?t ??ng trong r?t nhi?u s?n ph?m làm mát mi?ng và kem ?ánh r?ng.

  – U?ng 3-4 tách trà b?c hà m?i ngày là bi?n pháp c?u tr? tuy?t v?i khi b? ho và c?m l?nh. Nó giúp ch?a ?au h?ng, c?ng nh? gi?m tình tr?ng ho khan. ??ng th?i, nó c?ng là lo?i thu?c thông m?i t? nhiên, có tác d?ng r?t t?t trong vi?c c?i thi?n các tri?u ch?ng viêm xoang.B?t k? lo?i ch?ng ? nóng ho?c các b?nh v? d? dày liên quan ??n vi?c ?n th?c ph?m h?ng có th? ???c ch?a kh?i ??n gi?n b?ng cách nh?m nháp m?t tách trà b?c hà. U?ng trà b?c hà th??ng xuyên c?ng giúp c?i thi?n h? tiêu hóa, ch?ng l?i ??y h?i và ? h?i.

   tra (2)_ZSSZ

  – Trà b?c hà giúp làm gi?m c?m giác bu?n nôn và nôn, ??c bi?t là trong th?i gian mang thai và sau khi ?i?u tr? hóa tr?. Nó có ??c tính nh? nhàng t? nhiên cho c? th?. U?ng trà b?c hà tr??c khi ?i ng? s? giúp c? b?p c?a b?n th? giãn và ?i vào gi?c ng? m?t cách d? dàng h?n.

  – Trà b?c hà có ??c tính ?c ch? c?m giác ngon mi?ng, t? ?ó giúp b?n tránh ?n quá nhi?u. Khi k?t h?p v?i trà xanh, trà b?c hà làm t?ng t?c ?? trao ??i ch?t, do ?ó giúp b?n c?t gi?m l??ng m? d? th?a, h? tr? gi?m cân hi?u qu?. Bên c?nh ?ó, trà b?c hà có kh? n?ng gi?i quy?t v?n ?? n?i ti?t t? trong c? th?, do ?ó làm gi?m m?n tr?ng cá và làm s?ch da. M?t s? ng??i th??ng thêm trà b?c hà vào n??c t?m ?? làm d?u da, ch?a b?ng và ch?ng phát ban.

  H??ng d?n s? d?ng: Pha cùng n??c sôi 90 ?? tr? lên, m?i 200ml ?ng v?i 3 – 5gr lá.

  – U?ng nóng: Tráng bình và lá b?c hà b?ng n??c sôi trong 30s  – 1 phút sau ?ó g?n b? n??c. Trút thêm n??c sôi và ??i kho?ng 5 phút cho trà ng?m n??c là có th? dùng ???c. Thông th??ng, lá b?c hà th??ng ???c pha cùng trà m?n (trà xanh, trà ?en) ho?c trà ô long.

  – U?ng l?nh: L?c xác trà và lá l?y ph?n n??c, thêm ?á ho?c dùng bình l?c ??u và th??ng th?c.

  S?n ph?m u?ng ngon nh?t khi k?t h?p cùng c? ng?t, cam th?o, chanh, hoa cúc, ???ng phèn ho?c m?t ong.

   

   

  CategoriesTrà & ?m Th?c

  H??ng d?n cách pha trà Long T?nh

  ??i v?i trà Long T?nh, cách ?? pha m?t bình trà ngon không khác gì m?y ??i v?i các lo?i trà khác, ch? khác bi?t ? ch? dùng bình pha khác nhau thì li?u l??ng  và nhi?t ?? c?ng khác nhau m?i có th? cho ra ?c h??ng v? trà ngon chu?n nh?t

  ?? pha trà Long T?nh ta có th? s? d?ng các d?ng c? ?m chén th?y tinh trong su?t, ?m t? sa, ?m t?ng…. Nhi?t ?? phù h?p nh?t ?? pha trà ngon ?ó là trong kho?ng 85-90 ??. Ph?n chú ý là nhi?t ?? n??c và th?i gian s? ?nh h??ng r?t nhi?u ??n ch?t l??ng c?a chén trà.

  Cách 1: dùng ?m Th?y Tinh trong su?t pha

  Chu?n b? m?t ?m th?y tinh trong su?t v?i th? tích ?m kho?ng 200ml, s? d?ng n??c ?un sôi trong kho?ng nhi?t ?? phù h?p c?a trà. ?? n??c ??n 7 ph?n c?a ?m. Sau ?ó cho kho?ng 5 gram trà Long T?nh vào ?m.
  Có th? ch? 1 chút và quan sát lá trà trong ?m, ta có th? nh?n bi?t ???c ?? dãn n? c?a lá trà trong ?m. Nh?ng búp trà trong ?m s? d?n d?n n? ra. Ban ??u h?u h?t các lá trà s? n?i lên phía trên m?t n??c. Sau m?t lúc, nh?ng lá trà s? n? m?t cách rõ r?t và t? t? chìm xu?ng ph?n d??i ?m. Khi ?ó là trà có th? rót ra ?? th??ng th?c.

  20100516091609300

  Cách 2: S? d?ng ?m s? ho?c ?m T?ng

  Chu?n b? ?m s? ho?c ?m T?ng có th? tích kho?ng 150ml. S? d?ng n??c ?un sôi có nhi?t ?? phù h?p tráng qua ?m tr??c khi cho trà ?? t?ng nhi?t ?? c?a ?m.  Sau ?ó cho kho?ng 5 gram trà Long T?nh vào ?m.

  Cho m?t l??ng n??c phù h?p vào trong ?m. Nh? nhàng nh?c ?m và l?c ch?m rãi ?? trà có th? ng?m n??c m?t cách hoàn toàn và lá trà s? c?ng n? t? nhiên.

  Trà s? n?i lên ph?n m?t n??c trên ?m. Sau khi trà dãn n? ??u s? chìm d?n xu?ng d??i. Ta có th? xoay nh? ph?n n?p ?m và rót trà ra chén ?? th??ng th?c

  Trà Long T?nh khi pha s? chon??c xanh mát, thoang tho?ng h??ng th?m…  M?t chén trà Long T?nh ngon khi pha ra trà có màu n??c vàng nh?, h??ng th?m ng?t. Nh?p m?t ng?m trà, c?m th?y v? trà ng?t thanh, n??c m?m, và có m?t chút v? béo và bùi r?t ??c tr?ng

  home_bg2

  Ngu?n: S?u T?m

   

  CategoriesTrà & ?m Th?c

  TRÀ LONG T?NH

  Trà Long T?nh, còn ???c g?i là Trà Tây H? Long T?nh ???c bi?t ??n là m?t trong 10 lo?i trà xanh t?t nh?t Trung Qu?c. Trà ???c ??t tên theo vùng s?n xu?t chè n?i ti?ng ?ó là thôn Long T?nh – Trung Qu?c.

  C?ng có t??ng truy?n, vào th?i vua Càn Long, ng??i ?ã  t?ng ghé th?m m?t v??n trà Long T?nh. Tho?t ??u khi th? trà, vua Càn Long ch?a ?n t??ng… nh?ng r?i m?t lúc sau ngài c?m th?y h?u v? thanh ng?t ng?m trong c? và r?t thích. C?ng t? ?ó trà Long T?nh tr? thành ph?m v?t ti?n cung… Tên c?a trà theo truy?n thuy?t c?ng do vua Càn Long ??t, khi ông nhìn xu?ng m?t gi?ng n??c g?n ?ó và th?y bóng c?a cây trà lung linh d??i n??c, gi?ng hình 1 con r?ng ?ang bay l??n trong gi?ng, nên Càn Long ??t tên là Long T?nh Trà.

  Trà Long T?nh là m?t lo?i trà danh ti?ng b?c nh?t trung hoa nên h?u h?t ???c hái theo tiêu chu?n h?ng nh?t, có ngh?a là ph?n l?n ??u là trà m?t lá (m?i ??t trà g?m m?t ch?i non và m?t lá trà duy nh?t). Trà Long T?nh c?ng nh? các lo?i trà xanh ( L?c Trà ) h?ng nh?t, ??u ch? nên pha v?i n??c nóng d??i m?c sôi, ?? ch?ng 89 ?? bách phân mà thôi. Th?i gian ??i trà th?m c?ng nhanh h?n so v?i các lo?i trà khác

  tea-1

  Gi?ng nh? h?u h?t các lo?i trà xanh khác, lá trà Long T?nh ???c xao khô ?? tránh quá trình lên men. “Quá trình lên men” ? ?ây ???c hi?u là quá trình nh?ng lá trà t??i sau khi hái d?n m?t ?i mùi v? trà, k?t qu? c?a quá trình oxy hóa do các enzyme. S? oxy hóa này b? ng?n ch?n b?ng vi?c s?y và làm bay h?i n??c trong lá trà tr??c khi nó hoàn toàn b? héo. Khi ???c ngâm vào n??c, lá trà Long T?nh sinh ra màu vàng xanh lá cây, mùi th?m d?u, v? ??m, có ch?a Vitamin C và Axít amin.

  Búp trà có màu xanh lá non, trên lá không có lông tr?ng nh? nhi?u lo?i trà khác.Tùy theo ch?ng lo?i trà, màu lá trà s? xanh ??m ?i và mùi trà c?ng s? không ???c th?m nh? nh?ng lo?i trà t?t.  ?? phân bi?t các lo?i trà thì chúng ta có th? phân bi?t t? các ??c ?i?m nh? màu lá, mùi th?m và h??ng v? c?a trà. ??i v?i trà Long T?nh các ??c ?i?m nh? “màu xanh t??i, mùi h??ng n?ng th?m mát, h??ng v? trà thanh khi?t và hính dáng m? mi?u” chính là y?u t? ?? nh?n d?ng

  Trung bình m?i h?p trà Long T?nh có kho?ng 25.000 ??t lá. Ng??i ta th??ng ph?i hái trà vào bu?i sáng. Công vi?c s?y trà c?ng r?t khác bi?t, ng??i làm công vi?c này không dùng b?t k? m?t d?ng c? nào ngoài hai bàn tay c?a h?.

  tra-long-tinh-Htea

  Long T?nh tr??c Thanh Minh :Lo?i trà ???c u?ng vào nh?ng tháng ??u tiên trong n?m tr??c ti?t thanh minh. ???c làm t? nh?ng ng?n trà r?t non hái tr??c ti?t hàng n?m 10 ngày Thanh minh, ngày 5 tháng 4 hàng n?m.Trong 10 ngày ng?n ng?i, nh?ng nhánh trà non trên ??nh cây trà s? ch? ???c hái b?i nh?ng ng??i hái có kinh nghi?m, sau ?ó ???c ch? bi?n r?t ??c bi?t; do ?ó, Long T?nh tr??c Thanh Minh luôn ??t h?n nh?ng lo?i trà Long T?nh khác

  S? Phong Long T?nh: M?t lo?i trong nhóm Tây H? Long T?nh, ???c tr?ng ? ??nh S? T?. Lo?i trà này ???c ?ánh giá là lo?i trà có ch?t l??ng cao nh?t Trung Qu?c; có v? t??i, h??ng th?m n?ng và l?u l?i r?t lâu, có s?c xanh h?i vàng. V? t??i mát, h??ng th?m ??m và b?n. Lá trà d?p, màu xanh nh?t. M?t s? ng??i làm trà không ??ng ??n ?ã làm gi? màu trà này ?? bán trà v?i giá cao.[1]

  Mai Gia Ô Long T?nh: M?t lo?i trong nhóm Tây H? Long T?nh. Lo?i trà này n?i ti?ng v?i màu xanh ng?c bích r?t h?p d?n. Nh?ng hàng trà ??u tiên n?m 2005 có th? ???c bán v?i giá 6000 Nhân dân t? 1 kg tr?c ti?p t? ng??i tr?ng.

  B?ch Long T?nh: Không ph?i là m?t lo?i trà Long T?nh th?t s? nh?ng có nh?ng nét gi?ng ??c tính thông th??ng c?a Long T?nh. Lo?i trà này có xu?t x? t? An Cát, thu?c t?nh Chi?t Giang. ???c ch? bi?n t? nh?ng n?m 80 th? k? tr??c t? m?t lo?i cây trà tr?ng và do ?ó r?t khác th??ng, nhi?u ng??i nói r?ng nó ch?a hàm l??ng Axít amin cao h?n các lo?i trà xanh thông th??ng.

  Ti?n ???ng Long T?nh: Lo?i trà này sinh tr??ng ngày ngoài vùng lo?i trà Tây H? Long T?nh sinh s?ng, t?i Ti?n ???ng. Lo?i trà này không cao c?p b?ng lo?i trà Tây H?.

  Ngày nay, trà Long T?nh tr? thành m?t th? trà r?t th?i th??ng c?a dân u?ng trà. Nó c?ng v?n th??ng ???c coi là qu?c trà c?a Trung Qu?c và là lo?i ?? u?ng yêu thích c?a các nhà lãnh ??o Trung Qu?c; ??ng th?i c?ng th??ng xuyên ???c dùng ?? m?i các v? khách quý c?p nhà n??c.

  Ngu?n: S?u T?m