CategoriesCâu h?i v? Trà

HI?U V? TRÀ THÁI NGUYÊN

Chuyên m?c h?i ?áp th?c u?ng v? s?c kh?e gia ?ình.

Trà Thái Nguyên
Trà Thái Nguyên

H?i: Trên th? tr??ng hi?n nay có r?t nhi?u lo?i n??c u?ng khác nhau. V?y nên chjn lo?i nào ?? tót cho s?c kh?e gia ?ình?

?áp: Chúng ta ??u bi?t trong n??c ng?t có l??ng ???ng khá cao. Không ch? th? n??c ng?t còn ch?a nhi?u ch?t gây h?i nh? ch?t b?o qu?n, ph?m màu,..Chính vì th? n??c ng?t d??ng nh? là nguyên nhân c?a b?nh ti?u ???ng hi?n nay. Th?m chí ngay c? nh?ng lo?i n??c ép trái cây c?ng b? cho là gây h?i.

Trà Thái Nguyên hi?n nay là lo?i th?c u?ng khá quen thu?c và t?t cho s?c kh?e ng??i tiêu dùng. Th??ng th?c trà Thái Nguyên giúp b?n b?o v?, t?ng c??ng s?c kh?e và nâng cao hi?u qu? công vi?c.

H?i: Trà Thái Nguyên có tác d?ng nh? th? nào cho s?c kh?e?

?áp: Theo khoa h?c hi?n nay, có r?t nhi?u nghiên c?u và ch?ng minh r?ng trà là th?n d??c cho s?c kh?e con ng??i.

– Do các ch?t polyphenol và catechin tiêu di?t các g?c t? do (nguyên nhân làm t?n h?i AND), ki?m ch? các th? th? arylhydrocarbone (ch?t kích thích phát tri?n ung th?). Ch?t EGCG trong trà thái nguyên ?c ch? s? t?ng tr??ng các kh?i u và s? di c?n các t? bào ung th? trong c? th?. Vì v?y, u?ng trà th??ng xuyên s? gi?m nguy c? ung th?.

-H? lipit trong máu (m? máu), lipit máu cao là nguyên nhân gây ra x? v?a ??ng m?ch d?n ??n t?ng huy?t áp, bênh m?ch vành, nh?i máu c? tim, tai bi?n m?ch máu não… Các polyphenonol c?a trà có tác d?ng nh? vitamin P, làm b?n m?ch máu, gi?m nguy c? tai bi?n m?ch mãu não.

-Ch?t oxy hóa có trong trà Thái Nguyên s? làm mát da, l?c b? ??c t? trên da, làm da sáng và c?ng m?n. U?ng trà th??ng xuyên s? giúp da kh?e và có ?? ?àn h?i t?t, làm gi?m quá trình lão hóa cho c? th?.

-Ch?t caffeine trong chè có th? nâng cao l??ng ti?t ra c?a d?ch d? dày, giúp tiêu hóa nhanh, t?ng c??ng n?ng l?c phân gi?i m? th?a. Nh?ng ch?t h?n h?p vitamin trong chè giúp gi?m m? th?a trong c? th?.

-U?ng trà thái nguyên giúp ??u óc t?nh táo, minh m?n, h?ng say làm vi?c. Các h?p ch?t thein và theanin trong chè có tác d?ng giúp não th? giãn, gi?m stress, ch?ng d? ?ng. Các alkaloid d??i d?ng h?p ch?t nh? tanat cafein làm cho tinh th?n s?ng khoái, t?ng c??ng ho?t ??ng c?a tim, gi?m m?t nh?c.

-Ng??i b? b?nh ti?u ???ng n?u u?ng n??c trà th??ng xuyên s? gi?m ?áng k? các nguy c? c?a b?nh ti?u ???ng nh? thoái hóa võng m?c d?n ??n mù lòa, ung th? ru?t, m?ch vành…

-Nhân viên v?n phòng th??ng s? d?ng máy tính liên t?c, trong th?i gian dài có th? gây nguy hi?m cho s?c kh?e c?a m?t, ra các tri?u ch?ng nh? m?i m?t, gi?m th? l?c…U?ng chè có tác d?ng nuôi d??ng c? h?ng và c?i thi?n th? l?c.

trà

H?i: Mùa nào thì trà Thái Nguyên ngon nh?t?

?áp: Trà Thái Nguyên ngon nh?t khi vào  mùa thu, b?i nhi?t ??, ?? ?m c?ng nh? l??ng m?a trong mùa thu khá phù h?p và là ?i?u ki?n thích h?p cho cây trà phát tri?n.

H?i: Gía c?a trà Thái Nguyên có m?c không?

?áp: Tùy t?ng lo?i trà s? có giá thành khác nhau. ? nh?ng vùng khác nhau giá trà c?ng chênh l?ch.

H?i: Mua trà Thái Nguyên ? ?âu là t?t và ??t ch?t l??ng?

?áp: Qúy khách có th? t?i h? th?ng chè Thái Nguyên c?a chúng tôi ?? ???c th??ng th?c h??ng v? th?m ngon c?a t?ng lo?i trà và l?a ch?n s?n ph?m phù h?p nh?t.

Trà Thái Nguyên luôn s?n sàng ph?c v? quý khách!

 

CategoriesCâu h?i v? Trà

CÁCH PHÂN BI?T M?T S? LO?I TRÀ

Trà là th?c u?ng c?a ??i ?a s? ng??i dân Vi?t Nam, chính vì th? h?u h?t 3 mi?n B?c Trung Nam n?i nào c?ng có s? hi?n di?n c?a  trà. Chính vì lí do ?ó ?ã t?o nên s? phong phú c?ng nh? ?a d?ng cho trà. V?i m?i vùng mi?n trà l?i ???c chia ra nhi?u lo?i khác nhau, nhi?u công d?ng khác nhau. D??i ?ây là cách phân bi?t m?t s? lo?i trà hay dùng.

nguon goc1 (13)

Trà n?: n? còn non ???c ví nh? n? h?t tiêu, ???c hái trong kho?ng tháng 9-10 d??ng l?ch. N?u ph?i trong n?ng s? nhanh khô nh?ng n? s? chuy?n màu ?? kém ch?t l??ng. Vì th? h?u h?t trà n? ???c ph?i trong bóng râm ?? cho ra màu xanh b?t m?t. Trong trà n? l??ng cafein ch? chi?m kho?ng 2%, ít kích thích nên r?t ???c  s? tin dùng c?a ng??i già và ph? n?.

Trà t??i: là bao g?m các lá trà non và già, còn xanh t??i, ??u?c hái v?không qua ch? bi?n. R?a s?ch, vò trà b?ng tay cho vào ?m cùng n??c ?un sôi, ? kho?ng 5 phút và ch?t ra u?ng. N??c trà có màu xanh t??i l?c di?p.

Trà B?ng: Ch? y?u là các lá trà già ???c giã nát ho?c b?m nh? thành ?o?n ng?n 2mm- 1cm, trà có màu xanh ?en và h?i ??. So v?i các lo?i trà khác, trà B?ng có t? l? l?n nh?t v? chát béo: 7.14%, tanin 5,25%, tro t?ng s? 4.3%, tro hòa tan 1.4%, ??m 1.25%.  C?ng nh? chè t??i lá chè B?ng không ch? bi?n ch? s?y nh? qua không có lông tuy?t.

Trà M?n: là gi?ng trà truy?n th?ng c?a vùng chè c? mi?n núi phía B?c, nguyên li?u non, 1 tôm 2,3 lá non, th??ng gi?ng v?i trà Shan tuy?t, có cu?ng dài và ???c ch? bi?n hoàn toàn th? công.

Trà ông long
Trà ông long

Trà ô long: là thành ph?m c?a quá trình: trà nguyên li?u -> làm héo và lên men k?t h?p -> sao và vò k?t h?p s?y khô -> bán thành ph?m. N??c trà màu vàng kim óng ánh, v? ??m m?nh, h??ng th?m ??c bi?t.

Trà h??ng: lo?i trà ???c ??p b?i các lo?i hoa khô nh? hoa ngâu, hoa sói, hoa nhài, hoa sen,..v?i các cách ??p, công ?o?n khác nhau. Khi u?ng trà mang h??ng th?m c?a nguyên li?u ??p r?t th?m và ngon.

Trà hòa tan: ? d?ng b?t, t?i x?p và r?t m?n. Th??ng có màu vàng nh?t (trà xanh) và màu nâu nh?t (trà ?en). Tuy nhiên vì quá trình ch? bi?n công phu và nhi?u giai ?o?n chi?t xu?t, cô ??c và s?y, nên trà th??ng có h??ng nh?t so v?i các trà khác.

Trà d??c th?o: s?n ph?m c?a s? k?t h?p gi?a trà ?en và m?t lo?i d??c li?u khác nh? c? ng?t, v?a có v? trà l?i v?a có tác d?ng ch?a b?nh.

CategoriesCâu h?i v? Trà Trà & Ki?n th?c v? Trà

Cách phân bi?t các lo?i trà d?a trên cách ch? bi?n.

Tùy theo các cách ch? bi?n khác nhau mà t? m?t lo?i trà chúng ta có th? t?o ra r?t nhi?u lo?i trà khác nhau v?i nh?ng ??c ?i?m và h??ng v? hoàn toàn khác nhau, d??i ?ây là m?t s? các lo?i trà ???c ch? bi?n theo các ph??ng pháp khác nhau.

B?ch trà: là lo?i thu?n ch?t nh?t. ?? ch? bi?n B?ch trà, nh?ng ??t Trà nh? và non nh?t ???c hái, h?p ngay l?p t?c ?? phòng ch?ng s? lên men, r?i s?y khô. Ng??i ta ch? hái nh?ng ??t c?c non c?a Trà vào mùa Xuân, khi chúng còn ???c bao b?c b?i nh?ng lông m?n màu tr?ng. Khi pha, n??c c?a b?ch trà có màu tr?ng. Chính vì v?y mà Trà lo?i này có tên B?ch trà. ?ây là lo?i Trà ít ?òi h?i ch? bi?n nh?t. C?n c? theo các nghiên c?u khoa h?c g?n ?ây, B?ch trà ch?a ??ng nhi?u antioxidant ch?ng ung th? nhi?u h?n các lo?i trà khác.

b?ch trà

L?c trà: là Trà xanh ???c ch? bi?n t? nh?ng lá Trà non, ???c h?p, ??o ??u b?ng tay ho?c b?ng máy, r?i s?y khô. N??c có màu xanh l?c nh?t. ?ây là màu nguyên th?y c?a lá Trà không ?.

trà xanh

Ô-long trà: ch? bi?n t? nh?ng lá non, ph?i n?ng trên nh?ng t?m phên b?ng tre, vò nát và ??ng trong các r? tre. M?c ?ích c?a s? vò nát là ?? làm h? h?i nh?ng m?ch d?n nh?a và c?nh lá, t?o ra màu ??. Sau ?ó, lá Trà ???c ? ng?n h?n trong vài ti?ng ??ng h?, và sao li?n tay trên các ch?o nóng trong m?t tu?n nhang và s?y khô.

trà ô long

H?ng trà: còn g?i là H?c trà ???c ch? bi?n t??ng t? v?i ph??ng pháp k? trên, ngo?i tr? th?i gian ? lâu h?n. Chính s? ? làm trà bi?n màu t? xanh l?c ra ?en. Sau khi s?y khô, trà ???c pha v?i các lo?i trà khác. ??i v?i quan ni?m c?a ng??i Trung Hoa, h?c trà không ???c chu?ng vì lo?i trà này ???c làm t? nh?ng lá t?p nham. Tuy v?y, ?ây là lo?i trà mà th? gi?i ?a chu?ng trong vi?c ?n u?ng ?i?m tâm. Khi u?ng, ng??i Tây ph??ng th??ng pha H?c trà chung v?i s?a ho?c ???ng.

h?ng trà

Ph? Nh? trà: là lo?i Trà c? x?a và hi?m nh?t. Lo?i trà này ch? thích h?p cho nh?ng ng??i sành u?ng Trà mà thôi. Cách th?c ch? bi?n lo?i Trà này r?t bí m?t. Trà ???c ?, có khi hai l?n và th??ng ???c ép thành d?ng bánh, ho?c viên g?ch. N??c c?a Ph? nh? trà th??ng có ánh ?? ??m ho?c nâu.

trà ph? nh?

Chúng ta th?y r?ng quá trình oxy (quá trình lên men) hóa càng nhi?u thì màu n??c c?a trà s? càng chuy?n v? các màu t?i, ?ây c?ng chính là cách ?? ng??i ta g?i tên các lo?i trà theo cách ch? bi?n.

CategoriesCâu h?i v? Trà

Y?u t? c?t lõi trong V?n hóa trà các n??c là gì?

Nói v? Trà thì có 4 nên v?n hóa trà ??o ?ó là Vi?t Nam, Trung Hoa, Nh?t B?n và Hàn Qu?c. M?i qu?c gia có m?t v?n hóa trà khác nhau. Nh?ng ?? phân bi?t gi?a v?n hóa t?ng n??c thì ta có th? t?u chung v? 4 ch? :

Vi?t Nam – HÒA
T?i sao l?i là Hòa : Vì v?n hóa trà Vi?t Nam hình thành t? v?n hóa làng xóm. Thông th??ng ng??i Vi?t th??ng u?ng trà tr??c hiên v?i hàng xóm láng gi?ng, Th? hi?n m?i quan h? thân tình hòa h?p …

Trung Hoa – M?
T?i sao l?i là M?: Chúng ta ??u bi?t ??n V?n hóa trà Trung Qu?c t? ngàn n?m nay và tr?i qua th?i gian ?i?u mà trong v?n hóa trà Trung qu?c g?m nhi?u y?u t? tuy nhiên n?i tr?i nh?t v?n là cái ??p, nét ??p t? b? ?m, b? chén … ??p t? cách pha cho t?i cách th??ng th?c.

Nh?t B?n – ??O
T?i sao l?i là ??o: Ai c?ng bi?t là Nh?t b?n n?i ti?ng v?i trà ??o,
Trà ??o ???c bi?t ??n nh? m?t lo?i ngh? thu?t th??ng th?c trà trong v?n hóa Nh?t B?n, Trà ??o ???c phát tri?n t? kho?ng cu?i th? k? 12.

–> trà bi?u

Theo truy?n thuy?t Nh?t, vào kho?ng th?i gian ?ó, có v? cao t?ng ng??i Nh?t là s? Eisai (1141-1215), sang Trung Hoa ?? tham v?n h?c ??o. Khi tr? v? n??c, ngài mang theo m?t s? h?t trà v? tr?ng trong sân chùa. Sau này chính Eisai này ?ã sáng tác ra cu?n “Khi?t Trà D??ng Sinh Ký” (Kissa Yojoki), n?i dung ghi l?i m?i chuy?n liên quan t?i thú u?ng trà.

T? ?ó, d?n d?n công d?ng giúp th? giãn l?n tính h?p d?n ??c bi?t c?a h??ng v? trà ?ã thu hút r?t nhi?u ng??i dân Nh?t ??n v?i thú u?ng trà. H? ?ã k?t h?p thú u?ng trà v?i tinh th?n Thi?n c?a Ph?t giáo ?? nâng cao ngh? thu?t th??ng th?c trà, phát tri?n ngh? thu?t này tr? thành trà ??o (chado, ??), m?t s?n ph?m ??c s?c thu?n Nh?t.

T? u?ng trà, cách u?ng trà, r?i nghi th?c u?ng trà cho ??n trà ??o là m?t ti?n trình không ng?ng ngh? mà cái ?ích cu?i cùng ng??i Nh?t mu?n h??ng t?i ?ó là c?i bi?n t?c u?ng trà du nh?p t? ngo?i qu?c tr? thành m?t tôn giáo trong ngh? thu?t s?ng c?a chính dân t?c mình, m?t ??o v?i ý ngh?a ?ích th?c c?a t? này. Hi?n nhiên ? ?ây trà ??o, không ??n thu?n là con ???ng, là phép t?c u?ng trà, mà trên h?t là m?t ph??ng ti?n h?u hi?u nh?m làm trong s?ch tâm h?n b?ng cách, tr??c tiên, hòa mình v?i thiên nhiên, ?? t? ?ây tu s?a tâm, nuôi d??ng tính và ??t t?i giác ng?.

–> trà s?

Hàn Qu?c – L?
Trong v?n hóa Trà Hàn Qu?c luôn ?? cao s? tôn tr?ng trên d??i