CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Chén trà ??u xuân t? ph??ng xa

thu-phap

Ai ?i! nâng u?ng chén trà

Tr?i lòng r?ng m? muôn nhà hi?u nhau

Ng??i ?i! Th?c t?nh d?y mau

Mùa xuân ?ang g?i h?n nhau tr? v?.

T?ng trà nghinh ?ón xuân v?

Ng?m mai ?ào n? tràn tr? vui xuân

Én bay tô ?i?m tr?i xuân

V? mùa xuân m?i t?a tranh ?ông H?.

U?ng trà cùng b?n bên h?

H? v? ph??ng n? ven h? n??c xanh

Bi?n h? r?i bóng tr?i xanh

Ta cùng nâng chén trà xanh u?ng cùng.

Bình ch?n cho bài d? thi tu?n 3

G?i bài d? thi t?i ?ây

B?m vào ?ây ?? xem th? l?

U?ng trà v?i b?n vui cùng

Nghìn thu lá r?ng, muôn trùng n?o x?a

Nh? ng??i t?a c?a trong m?a

??i ng??i xa x? m?y thu ch?a v?.

H?t thu r?i l?i ?ông v?

Xa quê, vi?n x? muôn b? nh? quê

M?i ng??i, m?i c?nh xa quê

H?n mùa xuân m?i, cùng nhau ta v?.

Trả lời