CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Chén trà trong s??ng s?m

Tr?i rét nh? c?t. Không k? ti?u hàn, không k?c? ??n ??i hàn, bu?i s?m mùa ?ông nào, c? Äm c?ng d?y t? lúccòn t?i ??t. T? trên bàn th? ??c Thánh Quan, c? nh?c cây ?èn?? xu?ng. Ð??c khêu hai tim b?c n?a, cây ?èn d?u s? phô thêmmàu xanh lá m? ph? trên ch?t s? Bát Tràng.
La li?t trên chi?u cói c?p ?i?u ?ã s?n c?nh,c? ?m ?ã bày lên ??y khay trà, ?ng nh?, ?m ??ng và h?a lò??t. Cái ?i?u bát v? Mai H?c kêu vang lên m?t h?i r?t dòn, r?t ??u. Khói thu?c lào ??c sánh l?i bao chùm l?y ánh sáng y?u ?tc?a m?t ng?n ?èn d?u. R?i làn khói loãng d?n bi?n ra màu nh? nh?nh? làn h?i n??c s?i. Sau màn khói, ?n hi?n m?t ông già ch?ngn?nh bên g?i x?p, c?p m?t lim dim nh? m?t nhà s? nh?p ??nh. V?nghiêm trang l?ng thinh c?a ông già mu?n làm ng?ng c? áng khói tr?nghi?u ??ng ?ang trôi trong không khí gian nhà g?ch. Ba gian nhà, ch?có m?t ng??i th?c.
Trong c?nh tr?i ??t l? m? ch?a ?? phân rõph?n ?êm và ph?n ngày, ông c? Äm có c? phong thái m?t tri?t nhânng?i rình b??c ?i c?a th?i gian.
Ðêm ?ông dài không cùng. Nó mênh mông và t? h?t r?t ch?m ch?p.
Gió b?c th?i qua nh?ng k? cánh c?a b?c bàn ?ãg?i vào n?i yên l?ng này m??i l?m ti?ng gà không nh?n nh?c ???cv?i t?i t?m. T? ngoài phía ngõ râm b?t l??n sát nhà g?ch, d?ivào nh?ng ti?ng b??c chân ng??i n?ng n?. Cu?c ??i h?i t?nh l?id?n d?n.
C? Äm ph?y phành ph?ch qu?t mo theo m?t nh?pnhanh chóng tr??c c?a h?a lò. Hòn than t?u lép bép n?, nghe r?t vuitai. Và làm vui cho c? m?t n?a, tàn l?a không có tr?t t?, không b?bó bu?c kia còn v? lên m?t kho?ng không gian nh?ng nét l?a ngangd?c, cong quèo ngo?ng ngoèo. Nh?ng lúc có cháu nh? ng?i v?i mình,c? Äm th??ng h?i xem chúng xem pháo hoa c?i nh? th? có thích không.
Nh?ng hòn than t?u cháy ??u, màu ?? ?ng, cónh?ng tia l?a xanh lè v?n ? chung quanh. Không khí m?i lúc giao ??ngcàng nâng cao thêm nh?ng ng?n l?a xang nh?p nho. Hòn l?a r?t ngonlành, tr? nên m?t kh?i ?? t??i và trong su?t nh? th?i vàng th?ich?y.
Th?nh tho?ng, t? hòn than t? tiêu di?t bu?t ram?t ti?ng khô, r?t kh? và r?t g?n. Th? r?i hòn than s?ng h?t m?t??i kho?ng ch?t. Bây gi? hòn than ch? còn là m?t ?i?m l?a ?m ?ptrong m?t cái v? tro tàn d?y và tr?ng x?p. C? Äm vu?t l?i hai máitóc tr?ng, c?m thanh ?óm dài ??o l?n tàn than trong h?a lò, th?mh?i cái h?p h?i c?a l? vô tri vô giác. C? Äm b? thêm m?t vài hònthan hoa n?a vào h?a lò. Than hoa không n? lép bép nh? than t?u;nh?ng t? ru?t ?m ??ng b? nung n?u ?ã lâu, có ti?ng th? dài c?akh?i n??c s?p bi?n th?. N??c ?ã lên ti?ng ?? nh?c ng??i tangh? ??n nó.
C? Äm c?ng th? ?ánh phù m?t cái, nh? khing??i ta ???c g?p l?i b?n c? nhân sau nhi?u giây phú mong ch?.
C? kh? nâng vuông v?i tây ?i?u ph? trên khaytrà g? kh?c có chân qu?. Nh? nhành, khoan thai, c? Äm nh?c c? ??ad?m, chén t?ng, chén quân ra kh?i lòng khay. Ð?n lúc d? t?i cái ?mcon chuyên trà thì c? k?nh càng h?n. C? ng?m nghía mãi chi?c ?mmàu ?? da chu, bóng không m?t chút g?n. Dáng ?m làm theo hình qu?sung và khi luy?n ??t cho vào lò l?a, ngu?i th? T?u l?y dáng cho ?mkia ?ã là m?t ng??i th? có hoa tay. C? Äm th? mãi da lòng tay mìnhvào mình cái ?m ??c ?m, hình nh? c? tìm tòi m?t chút g?n trên??t nung ?? ???c sung s??ng hoàn toàn sau khi nh?n th?y cái ?m??c ?m kia là nh?n nh?i quá.
N??c sôi già l?m r?i. Nh?ng thói quen v?n b?tc? Äm rót th? m?t chút n??c xu?ng ??t xem có th?c là sôi không.M? ??u cho công vi?c v?n v?t trong m?i ngày tàn còn l?i, ông già?ã s? nh?t cái ?m trà t?u pha h?ng lúc s?m mai.
T? trên b? cao c? s?p, dòng n??c sôi trútm?nh xu?ng n?n ??t tr?, ti?ng kêu l?p b?p.
Trên chi?c h?a lò ?? không, c? ?ã ??t thêmm?t ?m ??ng cò bay khác. Nh?ng ng??i u?ng trà dùng cách th?c nh?c? Äm bao gi? c?ng có ít ra là hai ?m ??ng ?un n??c. ?m n??csôi nh?c ra kh?i lò than là ?ã có chi?c ?m th? hai ??t lên ??yr?i. Và hai ?m ??ng ?ó c? ???c mãi mãi thay phiên nhau ??t lênlò than ?? r?c, vì b?a n??c trà c? kéo dài không h?t h?i. Nh?th? lúc nào ng??i ta c?ng có m?t th? n??c sôi ?? ?? nóng ??pha m?t ?m trà ngon.
Nh?ng có m?y khi c? Äm u?ng trà t?u m?t cáchtàn nh?n nh? v?y. Riêng v? ph?n c?, ch? hai chén con là ?? r?i.Nh?ng hai chén ?ó ?ã ???c c? s?n sóc ??n nhi?u quá.
Ch?a bao gi? ông già này dám c?u th? trong cáithú ch?i thanh ??m. Pha cho mình c?ng nh? pha trà m?i khách, c? Äm?ã ?? vào ??y bao nhiêu công phu. Nh?ng công phu ?ó ?ã tr? nênl? nghi, n?u trong ?m trà pha ngon, ng??i ta ch?u nh?n th?y m?t chútmùi th? và m?t t? tri?t lý và tâm lý.
C? Äm sau m?i l?n g?p ph?i m?t ông khách t?p,u?ng trà r?t t?c, c? th??ng nói v?i vài b?n nhà nho:
– Có l? tôi ph?i mua ít chén có ??a ? hi?uTây, ?? m?i khi có m?y thày làm vi?c bên B?o H? t?i thì ?em ramà ch? n??c pha s?n trong bình tích. Các c? c? suy cái l? m?t b??? trà ch? có ??n b?n chén quân thì các c? ?? bi?t cái thúu?ng trà t?u không có th? ?n ào ???c. L?i giao du c?a c? nhân??m b?c ch? không huyên náo nh? bây gi?. Ch? có ng??i tao nhã,cùng m?t thanh khí, m?i có th? cùng ng?i bên m?t ?m trà. Nh?ng lúc?y, ch? nhân ph?i t? tay mình ch? n??c, nh?t nh?t cái gì c?ng làml?y c?, không dám nh? ??n ng??i khác, s? làm th? thì m?t h?t c?thành kính. Tôi còn nh? h?i nh?, còn là h?c trò quan Ð?c, tôi ?ã???c cái vinh d? s?m d?y, s?m nào c?ng nh? s?m nào, ??ng h?utrà c? Ð?, tr??c khi c? gi?ng bài và ch?m cho anh em t?p quy?n.Nhi?u ng??i ?ã ghen t? v?i tôi và kêu ca v?i c? Ð?c xin ?? c?tl??t h?c trò h?u trà, cho anh em ai n?y ??u ???c chút vinh d? g?ng?i thày và s?m chi?u ???c g?n cái ??o c?a thày. Quan Ð?c m?mc??i: “Thày giã ?n các anh. Thày nói thì các anh ??ng gi?n:các anh không pha trà cho h?p ý thày ???c ?âu. Ð? th?i gi? ?ymà h?c. Anh Ðam – (tr??c kia tôi là Ð?m, sau s? ph?m húy nên c?Ð?c m?i ??i tên ?i cho) – anh Ðam pha trà khéo thì thày ?? chogi? vi?c hàu thày, ch? có ph?i thày yêu anh Ðam h?n hay là ghétcác anh h?n ?âu”. Bây gi? m?i bu?i trà s?, ng?i u?ng m?tmình, tôi c? nh? cái ti?ng ngâm c?a quan Ð?c. S?m nào d?y, c?c?ng ngâm m?t vài bài th?. Gi?ng th?t r?n, th?t trong. C? hay ngâmm?y câu này:
Bán d? tam bôi t?u.
Bình minh s? ch?n trà.
M?i nh?t ?… ?… ??u ???c … y… nh? th?.
L??ng y b?t ??o gia.
M?t bu?i s?m, th?y rõ lòng thày là vui v?, tôi?ã m?n phép ??c ?? c? Ð?c ch?a cho bài di?n nôm:
Mai s?m m?t tu?n trà.
Canh khuya d?m chén r??u.
M?i ngày m?i ???c th?,
Thày thu?c xa nhà ta.
C? Ð?c t?m cho là ???c.
S?m nay, c? Äm c?ng ngâm th?. C? tin r?ng ngâmth? lúc yên l?ng, lúc m?i t?nh gi?c là m?t cách v?n ??ng th?nkhí k? di?u nh?t c?a m?t ng??i s?ng b?ng cu?c ??i tâm t??ng bêntrong. M?i bu?i s?m ngâm nh? th? là ?? ti?t h?t ra ngoài nh?ng cáin?ng n? trong thân th? và ?? ?ón l?y khí lành ??u tiên c?a tr?i??t. Âu c?ng là m?t quan ni?m v? v? sinh c?a th?i c?. Và ng??ix?a u?ng trà là ?? gi? mình cho lành m?nh.
Th??ng hay v?n mình ?? s?a mình vào nh?ng gi?u?ng trà t?u, c? Äm th??ng ngh? ??n câu nghìn x?a c?a thày T?ngT?: “Ngô nh?t tam t?nh ngô thân”.
Trong nhà c? Äm, ng??i ta ?ã ?n ào th?c d?y.C? Äm c?ng b?t ??u ho. Ch?ng nh? h?i nãy, c? ?ã t? nén h?i th?không dám ho, s? làm ??c m?t cái phút bình l?ng huy?n bí c?a lúc?êm và ngày giao nhau.
Ng??i con tr??ng dón dén l?i th?nh an cha giàvà mon men ng?i ghé vào thành chi?c s?p c?. Chàng ?? l?y qu?t,nh?c h?a lò ra m?t ch? r?ng, qu?t m?nh cho h? tàn than.
– Thày u?ng xong r?i. Con u?ng thì pha mà u?ng.Trà còn ??m h??ng l?m.
Câu nói này là th?a. Vì s?m nào hai cha con ôngÄm ch?ng d?y s?m ?? u?ng trà, cha bao gi? c?ng u?ng tr??c hai chénvà ng??i con c? u?ng sau nhi?u l?m ??n ba chén là cùng. S?m nay,c?ng nh? lúc th?nh tho?ng c?a m?i ngày, c? Äm l?i b?t ng??itr??ng nam gi? t?p C? V?n ra bình l?i c? bài “Trà Ca” c?aL? Ð?ng. Gi?ng bình v?n t?t quá. Ði?u c? phong trúc tr?c th? màcon c? Äm l?i còn ngâm g?i h?c b?t ?o?n cu?i m?t câu trên xu?ngluôn ??u câu d??i, h?i ngâm trong và dài. Trông hai tra con u?ngn??c mà y nh? là m?t ?ôi thày trò vào m?t gi? h?c ôn bu?i s?mmai. Chuy?n vãn mãi v? trà t?u, ông c? Äm l?i mang luông c? t?p”V? Trung Tùy Bút”, gi?ng nh?ng ?o?n công phu c?a tác gi? -ông Qu?c T? Giám T? T?u Ph?m Ðình H? – chiêm nghi?m và x?ng t?ngv? trà t?u. R?i c? Äm li?n than ti?c ??n cái mùa thu ?ã ?i m?tr?i, ?? sen h? rách h?t tàn r? h?t lá.
– C? ?, thày cho n??c pha trà không gì th?mlành b?ng cái th? n??c ??ng trong lá sen. M?i lá ch? có ít thôi.Ph?i g?n vét ? nhi?u lá m?i ?? u?ng m?t ?m. H?i thày còn íttu?i, m?i lúc ???c quan Ð?c truy?n cho ?i thuy?n thúng v?t nh?nggi?t th?y ngân ?y ? lá sen m?t ??m, thày cho là k? thú nh?t trong??i m?t ng??i h?c trò ???c thày h?c yêu nh? con.
Trong gia ?ình c? Äm, h?i g?n ?ây ?ã l?p l?icá phong t?c u?ng trà. Có m?t h?i b?n bách quá, c? Äm ?ã c?t h?nb? ?? trà vào t?, t??ng không bao gi? ???c bày nó ra h?ng ngàyn?a.
Nh?ng tr?i k? c?ng còn h?u ?ãi ng??i hàn nho,th? nào n?m nay c? Äm l?i ???c mùa c? hai v?.
– Này c?, con lên t?nh mua tr?a l?y ít trà LýTú Uyên. N?m nay ta ??p thêm vài ch?c chai ?? dành. Th?y tiên nhà,n?m nay g?t nh?ng m?t l?p ??y. Thày mua chung v?i c? Kép xóm d??i! Ð? mai kia thì giò hoa tách h?t màng. C? nào hoa kép thì ?em ? trà.
– Th?a thày, con tu?ng trà c? ?? nguyên h??ngc?a nó mà u?ng. Con th?y ông ngo?i nhà không bao gi? cho ??p tràm?i, b?y c? là v?i hoa th?m nào. Ông ngo?i con b?o ch? nên ??p,là lúc trà ?ã ?i h??ng ho?c g?n phát du.
Tr?i r?ng d?n. M?t chút n?ng ?ào lóng lánhtrong ?ám cây ?ang r?ng d?n lá n?m c?, m?t chi?c l?i m?t chi?c.
Ð?o m?o trong vành kh?n nhi?u qu?n d?, c? Äm ?ã ch?ng g?y ra ?i.
C? quay tr? l?i d?n ng??i con tr??ng ?ang híhoáy lau b? khay trà:
– Thày vào trong c? Ði?u ?? r?i cùng sang làng bên th?m m?t con b?nh già. Con b?nh này, t?n nhi?u sâm l?m. Ð?nt?i thày m?i v?, vì thày ph?i sao t?m thu?c s?ng ? bên ?y cho ti?n.

Trả lời