In Stock

Trà Bát Tiên Cao C?p 100gr

330.000 

Mã: TN 04 Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Bát Tiên là tám v? tiên c?c k? n?i ti?ng trong th?n tho?i Trung Qu?c và ???c nhi?u ng??i tôn sùng. Hình ?nh c?a tám v? tiên ???c th? hi?n trên nhi?u s?n ph?m khác nhau nh? tranh v?, t??ng ?iêu kh?c, ?? g?m và ngay c? trà c?ng ???c ??t tên theo các v? tiên này. Lý do mà Bát Tiên ph? bi?n là vì ng??i Trung Qu?c quan ni?m r?ng h? mang l?i may m?n (ch? “bát” hay s? 8 luôn ?i kèm v?i may m?n) và m?i v? tiên có m?t lo?i pháp khí riêng dùng ?? áp ch? ma qu?. Ngoài ra s? ph? bi?n c?a Bát Tiên còn là do h? chính là ??i di?n cho các lo?i ng??i và t?ng l?p trong xã h?i nh? già, tr?, nam, n?, giàu, nghèo, th? dân và quan l?i. S? th?t thì Bát Tiên là tám nhân v?t riêng bi?t ???c dân gian l?ng ghép thành m?t nhóm, 3 trong s? tám v? tiên là nh?ng nhân v?t có th?t trong l?ch s? còn các v? còn l?i có th? là nhân v?t h? c?u t? các câu chuy?n dân gian khác nhau.

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 0.5 kg
Kích thước 10 × 8 × 20 cm

Đánh giá

  1. admin

    Trà này uông r?t ngon. H?p v?i kh?u v? ng??i B?c h?n là ng??i Nam

  2. UTC2 – Tr??ng ??i h?c Giao Thông V?n T?i – C? s? II

    Trà này ngon v? ??m ?à. M?c h?n lo?i Kim tiên m?t chút nh?ng h??ng v? khác h?n. Dùng bi?u thì ok

Thêm đánh giá