CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Gi?i thi?u ?ôi nét v? trà Thái Nguyên

Trà Thái Nguyên – Trà B?c Vi?t Nam

? th?i ?i?m hi?n t?i, trà Thái Nguyên không ch? là m?t trong nh?ng b?n s?c v?n hóa Vi?t, mà còn mang trong mình nh?ng h??ng v? cu?c s?ng, làm th?a mãn nhu c?u c?a ng??i dùng trà, b?i l? ?ó mà cái tên “trà Thái Nguyên” luôn ???c nh?c ??n t? nh?ng ng??i sành trà.

Cây Trà là lo?i cây ?ã xu?t hi?n trong l?ch s? n??c ta t? hàng nghìn n?m tr??c. Trà ???c tr?ng nhi?u ? mi?n B?c – Ví?t Nam, n?i s? h?u không khí ?m ?m quanh n?m. Th? mà trong nh?ng n?m g?n ?ây, trà m?i th?c s? ???c phát tri?n m?nh m? và t?o ra nhi?u gi?ng trà m?i, m?i gi?ng m?i ??u t?o ra lo?i trà khác nhau ?áp ?ng v?i nhu c?u thi?t y?u v? kh?u v? c?a nhân dân n??c ta.

doiche1

?? cho ra m?t lo?i trà ngon thì c?n r?t nhi?u y?u t? quan tr?ng. Lá trà không nh?ng ph?i ???c thu ho?ch ?úng th?i ?i?m trong ngày, mà còn ???c sàn l?c m?t cách k? càng nh?ng lá trà ph?i t??i và b?t bu?c ph?i theo nguyên t?c 1 tôm 2 lá non, khi hái không ???c ?è nén nh?ng lá trà cho ??n khi ???c ??a vào ch? bi?n.
Quy trình ch? bi?n trà, nhìn chung c?ng ch? có 1 quy trình duy nh?t:” Nguyên li?u – làm héo nh? – di?t men – vò trà – sàng t?i – làm khô trà”. ??i v?i m?i lo?i trà khác nhau c?n th?i gian và nhi?t ?? trong quá trình ch? bi?n c?ng khác nhau, nh? v?y m?i t?o ra ???c nh?ng h??ng v? ??c tr?ng c?a t?ng lo?i trà. Và ?? b?o ??m an toàn th?c ph?m, n?i ch? bi?n ph?i cách xa khu v?c nuôi gia súc – gia c?m, n?n ph?i ???c lát g?c ho?c tráng bê tông. S? d?ng các kim lo?i không b? han g? ?? làm d?ng c? ch? bi?n, không s? d?ng hóa ph?m và ch?t b?o qu?n.
? T?nh Thái Nguyên, di?n tích tr?ng trà không ph?i là r?ng l?n nh?t Vi?t Nam, nh?ng l?i cho ra nh?ng lo?i trà ngon nh?t trong th?i ?i?m hi?n nay. Trà Thái Nguyên ???c tr??ng thành t? n?n th? nh??ng cùng v?i khi h?u t? nhiên, mà còn ???c hòa quy?n v?i bao nhiêu công s?c và tâm huy?t c?a ng??i làm trà ?? ??m b?o h??ng s?c v? c?a trà luôn hoàn h?o
B?i l? th? mà cái tên Trà Thái Nguyên m?m m?i, nh? nhàng ?i vào lòng ng??i, gi?ng nh? ng??i b?n tri k?, v?ng nhau l?i th?y nh?. M?i ng??i hãy cho mình m?t l?n th??ng th?c v? trà ?úng ngh?a ?y. hãy ??n v?i trà Thái Nguyên ?? th??ng th?c c?ng nh? chon v? cho mình m?t lo?i trà riêng

Trả lời