CategoriesChưa phân loại

Hãy ch?n trà Thái nguyên th??ng h?ng cho ng??i ph? n? c?a b?n.

Ngày c?a ph? n?, hãy ch?n trà Thái Nguyên th??ng h?ng cho ng??i ph? n? c?a b?n.

Ngày 20/10 hàng n?m ???c ch?n là Ngày Ph? N? Vi?t Nam, ?ó là s? ghi nh?n c?a ??t n??c v?i nh?ng con ng??i ???c Bác H? t?ng 8 ch? vàng: “C?n cù, B?t khu?t, Trung h?u, ??m ?ang” L?ch s? dân t?c Vi?t Nam là l?ch s? ??u tranh d?ng n??c và gi? n??c, trong ?ó, ph? n? Vi?t Nam gi? m?t vai trò tr?ng y?u Ph? n? Vi?t Nam v?n sinh ra trong m?t ??t n??c v?i n?n v?n minh nông nghi?p, d?a trên n?n t?ng ngh? tr?ng lúa n??c và th? công nghi?p nên ph? n? Vi?t Nam ?ã tr? thành l?c l??ng lao ??ng chính.

Bên c?nh ?ó, n??c ta luôn luôn b? k? thù xâm l??c, ??i s?ng nghèo kh?. T? th?c t? ?ó mà ng??i ph? n? Vi?t Nam có b?n s?c phong cách riêng: h? là nh?ng chi?n s? ch?ng ngo?i xâm kiên c??ng d?ng c?m; là ng??i lao ??ng c?n cù, sáng t?o, thông minh; là ng??i gi? vai trò ??c bi?t quan tr?ng trong vi?c gi? gìn, phát tri?n b?n s?c và tinh hoa v?n hoá dân t?c; là nh?ng ng??i m? d?u hi?n, ??m ?ang, trung h?u ?ã s?n sinh ra nh?ng th? h? anh hùng c?a dân t?c anh hùng.

Ngày nay, ng??i ph? n? không còn ??n gi?n là quanh qu?n trong gia ?ình mà còn ra ngoài xã h?i làm vi?c, gánh vác chuy?n gia ?ình và c? vi?c xã h?i, bao nhiêu gánh n?ng ?è lên vai h?. Vì nh?ng lý do trên mà ??t n??c ta ?ã ch?n ngày 20-10 làm dành cho ph? n?a, ?? g?i l?i tri ân ??n nh?ng ng??i ph? n? ngày ?êm ?óng góp th?m l?ng cho xã h?i này.

hjhV?y b?n ?ã ch?n ???c món quà ý ngh?a gì cho ng??i ph? n?a c?a mình ch?a? N?u ch?a hay còn ?ang phân vân, hãy ch?n trà Thái Nguyên th??ng h?ng ??n t? th??ng hi?u M?C TRÀ c?a chúng tôi ?? dành nh?ng ?i?u t?t nh?t cho ng??i ph? n? c?a b?n.

Trả lời