CategoriesB?c th?y v? Trà

H? ngh? thái ??u C? C?nh Châu – Ng??i ?em huy?n tho?i T? Sa tr? l?i

3 (1)

I- Cu?c ??i và s? nghi?p

C? C?nh Châu [???] (1915 – 1996) nguyên danh là C?nh Châu [??]. Bi?t danh là Man Hy, S?u Bình, V? L?ng D?t Nhân, Kinh Nam S?n ti?u. T? hi?u là H? S?u, Lão Bình. Ông là danh ngh? T? Sa Nghi H?ng, h?i viên Hi?p h?i M? thu?t gia Trung Qu?c, ??i s? công ngh? m? thu?t Trung Qu?c. N?m 18 tu?i, ông bái danh s? h?c ngh?. Sau nh?ng n?m 30, ông t?i Th??ng H?i ch? ?m ph?ng c?. N?m 1954, ông vào làm vi?c t?i H?p tác xã ngh? g?m Th?c S?n Nghi H?ng. N?m 1956, ông ???c chính quy?n t?nh Giang Tô c? làm ng??i ch? ??o k? thu?t, h??ng d?n các ngh? nhân nh?: T? Hán ???ng, Cao H?i D?n, Lý X??ng H?ng, Th?m C? Hoa, Thúc Ph?ng Anh, Ngô T??ng,.. Ông 3 l?n tham gia ??i h?i ??i bi?u Công ngh? M? thu?t toàn qu?c, là nhân v?t có t?m ?nh h??ng r?t l?n ? H?ng Kông, Ma Cao, ?ài Loan, các n??c ?ông Nam Á, ???c các nhân s? trong và ngoài n??c vinh danh ông là “H? ngh? thái ??u”. Tác ph?m c?a ông ???c ch?n tr?ng bày trong vi?n b?o tàng, vi?n v?n v?t trong và ngoài n??c.

Ông ?ã t?ng t? mình xây d?ng X??ng g?i là T? Di hiên. V? ngh? thu?t, thành t?u c?a ông ??t t?i ??nh cao, k? x?o khéo léo, tinh t? hàng ??u. Có th? nói trong s? các ?ào ngh? gia c?n ??i, ông là ng??i có thành t?u cao nh?t, ???c sánh v?i Th?i ??i Bân nhà Minh, ng??i ??i tôn vinh ông là “Nh?t ??i tông s?”, “H? ngh? thái ??u”.

Thu? nh?, ông h?c ? Th? vi?n ?ông Pha Th?c S?n, v?n b?n tính thông minh lanh l?i ông th??ng ???c ch? trì th? vi?n khen ng?i. N?m 1933, ông ? nhà k? th?a nghi?p t?, cùng t? m?u là Thi?u Th? ch? phôi. Không lâu sau, b?ng s? khéo léo, hi?u h?c và tài ngh?, C? C?nh Châu ?ã ti?n tri?n v??t b?c, n?i danh trong gi?i T? sa g?m ngh?.

Kho?ng 20 tu?i, v?i ngh? thu?t tài ba c?a mình, khi ông t?i Th??ng H?i làm ?m ph?ng c?, ?m T? Sa có quai, mi?ng ph?ng Long Ph??ng, kho?n Tr?n Man Sinh nhà Thanh và ti?u vu Trúc Du?t [bình n??c nh? hình m?ng trúc] – tác ph?m hi?n ???c tr?ng bày trong Vi?n b?o tàng Nam Kinh và Vi?n b?o tàng C? Cung B?c Kinh.

Th?i gian này có th? nói là b??c ngo?t quan tr?ng nh?t trong cu?c ??i ch? ?m c?a C? C?nh Châu. Ông may m?n ???c ti?p xúc v?i s? l??ng l?n các trân ph?m c?a các danh gia c? ??i, m?i l?n b?t g?p tác ph?m ?m c? ông ??u say mê nghiên c?u, nghi?n ng?m và h?c h?i, h?p th? nh?ng tinh hoa ?ào ngh? Trung Qu?c.

3 (2)

??i mai hoa h? [????]

    Tháng 10 n?m 1954, ông h??ng ?ng l?i kêu g?i c?a chính quy?n, tham gia tích c?c vào công tác tái thi?t quy ho?ch H?p tác xã T? Sa.

Tháng 1 n?m 1955, ông cùng ??ng nghi?p m? l?p công ngh? T? Sa và truy?n d?y k? thu?t ch? tác, b?i d??ng có nh?ng ng??i tài hoa mang tình yêu v?i g?m ngh? T? Sa, có r?t nhi?u v? ?ã tr? thành công ngh? m? thu?t c?p cao.

N?m 1958, ông tham gia tích c?c vào cu?c cách Mang c?i cách ngh? thu?t T? Sa.

N?m 1959, ông nh?n ch?c phó ch? nhi?m Phòng nghiên c?u k? thu?t T? Sa Nghi H?ng, ??ng th?i tham gia công tác thi?t k?, trang trí ??i h?i ???ng nhân dân B?c Kinh, thi?t k? m?t lo?t các trà c? c? l?n và các bình hoa cao c?p.

T? n?m 1975, ông ?ã nhi?u l?n tham gia công tác nghiên c?u khai thác các lò g?m T? Sa vùng Nghi H?ng, ti?n hành kh?o c?u k? l??ng các lò g?m Nghi H?ng th?i nhà T?ng ? núi Giác D??ng, Lã Th?. Ông nghiên c?u tìm l?ch s? phát tri?n g?m T? Sa và giám ??nh ?? g?m c?, thu th?p các t? li?u ?? r?i vi?t lên m?t tham lu?n v? T? Sa ?ào ngh?.

N?m 1980, d??i s? ?ng h? và tham giam tích c?c c?a ông, l?p “T? Sa ??c ngh?” ?ã ???c thành l?p. Cùng v?i s? ?ng h? c?a ông La Qu? D?ng – nhà s?u t?m H?ng Kông, ông ?ã ti?n hành ph?c ch? các danh tác l?ch s?, ??ng th?i tuy?n ch?n các h?c viên, ?ào t?o trong m?i tu?n. ?ây là n?n t?ng ??a ngh? thu?t ch? tác T? Sa lên m?t n?c thang cao h?n.

N?m 1981, t?i H?i tri?n lãm ngh? thu?t Châu Á l?n th? VI t?i H?ng Kông m?t lo?t các tác ph?m c?a l?p “T? Sa ??c ngh?” ?ã ???c tr?ng bày, nh?n ???c s? yêu m?n, ?ánh giá cao c?a gi?i ngh? thu?t.

N?m 1982, ông ???c Nhà n??c trao danh hi?u công ngh? m? thu?t s?.

N?m 1985, C? C?nh Châu ??m nh?n ch?c Giám ??c S? nghiên c?u T? Sa Nghi H?ng, ??a ngh? thu?t T? Sa  t? th??ng ph?m hóa lên t?i ??ng c?p V?n hóa Ngh? thu?t. N?m 1989, ông tr? thành Công ngh? m? thu?t s? c?p cao, sau khi “T? Sa Nghi H?ng” ???c Nhà n??c trao t?ng Gi?i th??ng B?c v? ch?t l??ng, ông l?i t? thân thi?t k? ch? ??o ch? tác m?t lo?t các tinh ph?m, tham gia ho?t ??ng tri?n lãm bình ph?m c?p toàn qu?c, thúc ??y vi?c ??a trà c? T? Sa cao c?p “ph??ng viên bài” [???] ???c nhà n??c trao t?ng “gi?i th??ng ch?t l??ng Vàng”.

Tháng 4 n?m 1988, B? công nghi?p N??c C?ng hòa nhân dân Trung Hoa ?ã trao t?ng cho ông danh hi?u “??i s? công ngh? m? thu?t Trung Qu?c”.

N?m 1989, ông t?i H?ng Kông d? tri?n lãm, các tác ph?m c?a ông ???c ch?n làm ch? ?? t?a ?àm c?a gi?i yêu chu?ng T? Sa ?ào ngh?.

II- K? l?c giá ?m c?a C? C?nh Châu

3 (2)

C? C?nh Châu T? sa vân kiên Nh? Ý tam ??u trà c? bán 102.350.000 nhân dân t?

3 (4)

B? ?m ?? bích c?a C? C?nh Châu ???c bán ra sau ??u giá là 17.825.000 nhân dân t?

 3 (6)3 (7)

?m Th?ch Bi?u do C? C?nh Châu ch?, Ngô H? Phàm kh?c h?a bán ??u giá : 12.320.000 nhân dân t?

 3 (8)

?m T?ng M?o h?

T?ng M?o h? là m?t lo?i t?o hình th?nh hành nh?t trong l?ch s? ?m T? Sa, ??c bi?t là Th?i k? nhà Minh, Thanh. Hình ?nh ?m là ??i s? C? C?nh Châu ph?ng c? ?m T?ng M?o c?a c? nhân ch? tác mà thành, t?o hình này vô cùng ??c ?áo, các chi ti?t c?ng vô cùng chính xác, ??u ??n, hình n?p ?m gi?ng nh? m? c?a nhà t?ng, c? C? ?ã l?y tên là T?ng M?o h?, ?áy ?m kh?c ?n vuông “C?nh Châu ch?”.

Hình dáng c?a T?ng M?o h? xu?t hi?n ? lò Long Tuy?n th?i k? T?ng Nguyên, trong g?m s? tr?n C?nh ??c ?ã xu?t hi?n, vào nh?ng n?m H?ng V?, V?nh L?c nhà Minh ?ã t?ng ch? tác và nung ?? s?, ?m T?ng M?o men trong h?ng và hoa xanh. ?m trà T? Sa T?ng M?o do s? chùa Kim Sa nhà Minh b?t ??u làm, sau ?ó Th?i ??i Bân ?ã k? th?a. Nh?ng t?i nhà Thanh b? th?t truy?n. ?ây chính là nguyên nhân chúng ta r?t khó nhìn th?y m?t ?m T?ng M?o gi?ng nh? v?y th?i nhà Thanh.

Do thân ?m T?ng M?o h? là hình l?c ph??ng g?p khúc ph?n b?ng, nên trong quá trình l?p ráp các mi?ng ??t yêu c?u ph?i n?m v?ng k? thu?t c? b?n và ph?i có s? hi?u bi?t v? n?i hàm v?n hóa uyên bác. ?m T?ng M?o do C? C?nh Châu ch? tác các ph?n hình, ch?t, th?n ??u vô cùng tinh t?, sâu s?c. Tr??c ?ây ?m T?ng M?o n?m trong b? s?u t?p c?a m?t nhà s?u t?m thành ph? Nam Kinh, t?nh Giang Tô l?u gi?, hi?n nay, T?ng M?o ???c tr?ng bày t?i H?ng Sinh ???ng B?c Kinh c? ngo?n thành.

III- Các tác ph?m tiêu bi?u c?a ông

 3 (9)

                                                             Tam tuy?n cafe h? [?????]
Cao 13.5 cm, r?ng 9.8 cm
Tam tuy?n cafe h? là ?? g?m T? Sa n?i phôi, có ?m, có c?c, có ??a, có bình s?a, có c?c cà phê, có l? ???ng t?o thành m?t b?, là tác ph?m công ngh? T? Sa xu?t kh?u n?m 1956. ?áy ?m kh?c tri?n vuông “Man Hy ?ào ngh?”, kh?c tri?n trong n?p “C? C?nh Châu.?n kho?n “Man Hy ?ào ngh?”, “Man” tiêu bi?u cho cái ??p, “Hy” t?c là
Ánh quang r?c r? tr??c m?t, n?i hàm phong phú th? hi?n s? hoài bão c?a C? th?.
Sau khi ông 40 tu?i ?ã hoàn toàn n?m v?ng tri th?c công ngh? ch?n ??t, ph?i ch? ??t, t?i gia công thành ph?m, nhi?t tâm nghiên c?u t?o hình ?m T? Sa cu?i cùng ?ã hình thành k? pháp ??c ?áo.
T?o hình “Tam tuy?n cafe h?” c?c ??n gi?n, nh?ng có th? th?y rõ s? công phu trong ch? tác c?a ông. Thân ?ng th?ng t?p,
trang trí 3 ???ng vòng tròn phân tách, kích th??c cân b?ng, chu?n xác, n?p kh?m, m?t n?p h?i vòm, mi?ng hình thùng, núm hình cây c?u, quai vòng tròn d?t, ?áy ng?c bích hài hòa v?i ch?nh th? ?m, n?i b?t linh kính trong t?o hình t??ng nh? bình th??ng ?y… ?? khó khi ch? tác ?m này r?t l?n, hoàn toàn d?a trên s? ch?nh chu các ???ng, các m?t trong nh?ng g?p khúc, ch?nh th? hoàn toàn t?o c?m giác d? ch?u, trang nhã.

 3 (10)

B? trà tàng l?c tr?u giác (6 góc ?n) [??????(??)]

 

Cao: 9 cm. R?ng: 18.3 cm
?n n?p: C? C?nh Châu [
???]
?n ?áy: hành nh?t nh?t gian vi ngã phúc [
???????]
Thân ?m là kh?i trong h?i d?t, t? núm, n?p, mi?ng, thân d?n chân ??u là hình l?c l?ng, các ???ng nét rõ ràng, s?c nét, ?? g?p n? hài hòa, mang nét viên nhu?n, trong v? tròn có nét vuông, trong hình vuông ng? v? tròn. ?m này t?o hình ?? khó khá cao, t?o hình Manh m?, tác công nghiêm ng?t.

 3 (11)

                                                                     Tr? s? h? [???]
Ch? kh?c thân: Hán chi Cam Tuy?n b?t n?ng th??ng dã [
????????], Th?ch sinh th? kh?c
Ki?n trúc tr? s? th? c? (c?t tr?) ch?ng ?? gò ?á?

 3 (12)

D??ng ??ng h? [???]


Cao 14.5 cm, r?ng: 15 cm
Thân ?m kh?c: ?ông Pha ?ào h?, ???ng hi?n s?n trà, ng?c n? ?àm th?y, túc cung cao nhân thanh th??ng, ?t D?u thu nguy?t vi H?ng Pháp huynh thanh ngo?n, Ph?m Thu?n K? phúc t?ng, ch? n?m 34 Dân Qu?c, Giám ??c s? c?i cách ch?t ??t Nghi H?ng H?ng Pháp, Chính ?y thành ph? Nghi H?ng Ph?m Thu?n K? t?ng, c? C? ?ích thân kh?c ch?.

 3 (14)

Chu nê Tây Thi [????]


Kho?n: Kinh Khê Hu? Manh Th?n ch? [
??????] (?áy), C?nh Ký [??](quai)

3 (15)

?m T? Sa Th?ch Bi?u [???]


Giá ti?n t?i bu?i ??u giá mùa thu n?m 2013 ? B?o L?i, B?c Kinh, giá ch?t là 28.750.000 nhân dân t?.
C? C?nh Châu gi?i v? ?? quang khí, m?i ?? c?a ông ??u dày công ch? tác. ?m này là t? h?p h?u c? c?a các hình tam giác, ba chân ? ?áy ?m v?ng chãi mang khí phách hào hùng.
?m có ph?n vòi th?ng, mi?ng ??u, tinh t?, quai ?m vòng tròn, núm n?p hình cây c?u, mang v? ??p t? nhiên, thanh thoát,
thân ?m d?t h?n ?m truy?n th?ng, trong cái h? t?n t?i cái th?c, d?t mà không thô. Thân ?m không trang trí màu s?c gì, th? hi?n v? ??p thu?n khi?t, t? nhiên c?a ch?t ??t.

IV-?n kho?n

3 (16)

N?m 1932, ông ? nhà h?c theo t? m?u, dùng ?n: M?c duyên trai [???], M?c duyên trai C?nh ???ng ch? [??????], C?nh ký [??], C?nh Châu [??], V? l?ng d?t nhân [????].

N?m 1942, ?n có T? Di hiên [???], T? Di hiên ch? nhân [?????], ??c nh?t nh?t nhàn vi ngã phúc [???????], túc ngô s? h?o ngo?n nhi lão [????????], Man Hy [??], Man Hy ?ào ngh? [????] , V? l?ng d?t nhân [????].

N?m 1944, s? d?ng ?n Lão Bình [??], S?u Bình [??]

N?m 1945, s? d?ng ?n Kinh Nam s?n ti?u [????], Kinh s?n h? ?n [????]

N?m 1955, s? d?ng nhàn ch??ng: Suy?t m?c khan trà [????]

N?m 1984, s? d?ng ?n: C?nh Châu th?t th?p h?u tác [??????], H? S?u [??]

Th?p niên 90 c?a th? k? XX, kh?c lên ?n ch??ng vuông: Sinh vu ?t Mão

“V? l?ng d?t nhân” [ ????] là ngh? danh ch? ?m c?a C? C?nh Châu, th? hiên cá tình n?m ?ó t? mình ngao du th??ng ngo?n ?n gi?t, mang tinh th?n Manh m?, c?ng th? hi?n lý t??ng bay cao bay xa theo m?c tiêu phong cách thanh tú.

Bàn thêm v? T? Sa

Nói m?t cách tr?u t??ng v? cái ??p g?m T? Sa có th? t?ng k?t qua b?n y?u t?: Hình, th?n, khí, thái. Nét ??p hình th?c là các ???ng nét bên ngoài c?a s?n ph?m, th?n t?c là th?n v?n, nh? có th? làm ng??i ta th? nghi?m v?n v? v? ??p tinh th?n; khí t?c là khí ch?t, cái ??p b?n ch?t màu s?c hài hòa trong n?i hàm tác ph?m, thái t?c là hình thái, các t? thái kích th??c cao, th?p, béo, g?y, c??ng nhu, vuông tròn. T? m?t vài ph??ng di?n nh?t quán nh? v?y m?i là m?t tác ph?m ??p hoàn m?.

Nh?n bi?t ?m T? Sa th?t gi?, th? nh?t nh? giám ??nh th? h?a, ??u tiên ph?i t? vi?c nâng cao nh?n th?c lý tính, lý tính t?c là b?i d??ng t? ch?t h?c th?c c?a b?n thân ?? nâng cao trình ?? m? quan; th? hai, là giao l?u trên nhi?u ph??ng di?n, trao ??i th??ng giám các tác ph?m ??p c?a các danh gia, nâng cao c?m tính, th?o lu?n và tìm hi?u hình ch? phong cách c?a các danh gia, th? pháp k? x?o, s? tr??ng ngh? thu?t,…

 

Trả lời