B??c 1: Nh?p (click) vào nút “??ng ký”

buoc 1

B??c 2: ?i?n ??y ?? thông tin vào các ô yêu c?u. L?u ý: các ô có ?ánh d?u (*) là thông tin b?t bu?c ph?i khai báo.

buoc 2

B??c 3:  Thông tin ?ã ???c g?i t?i mail ??ng ký

buoc 3

B??c 4: ?i?n thông tin giao hàng và  thông tin thanh toán

buoc 4

 

B??c 5: L?u l?i thông tin

Hoàn t?t vi?c ??ng ký t?i Trathainguyen.com
M?i th?c m?c và h? tr?, b?n vui lòng liên h?:
Email: cskh@trathainguyen.com
Mobile: 08. 66 803080

Trả lời