CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

H??ng d?n pha trà Ô Long

B??c 1 : Chu?n b? trà và trà c?.

Bu?c 2 : Tráng ?m chén bát tràng v?i n??c sôi ?? ti?t trùng ??ng th?i tránh tình tr?ng gi?m nhi?t ?? n??c khi pha.

B??c 3 : Cho trà vào ?m , s? l??ng tùy theo kh?u v? , thông th??ng 5g /500ml n??c. Có nh?ng n?i s? cho l??ng trà b?ng 1/6 dung tích ?m.

B??c 4 – ?ánh th?c trà : rót m?t ít n??c sôi (ch? ng?p trà) r?i ?? ngay ?? trà không chát và lo?i b? nh?ng y?u t? làm ?nh h??ng ??n h??ng v?. Hay nói cách khác là “ ?ánh th?c lá trà” , giúp lá m? nhanh và thoát h??ng hi?u qu? .

B??c 5 – Hãm trà : ?? n??c sôi vào ?m tu? theo l??ng trà và s? ng??ì u?ng và ??y n?p l?i . Ti?p t?c rót n??c quanh ?m ?? hãm trà trong vòng 01-02 phút cho l?n pha ??u tiên. Th?i gian hãm trà t?ng d?n cho nh?ng l?n pha ti?p theo (trà Olong có th? dùng ??n n??c th? 05).

L?u ý : Nên dùng n??c l?c tinh khi?t ho?c n??c gi?ng có hàm l??ng ion kim lo?i n?ng th?p ?? pha trà. Chloroform trong n??c máy hay các vi lu?ng trong n??c khoáng s? làm trà m?t h??ng v?.

–> chè thái nguyên

B??c 6 : Rót trà ra chuyên , có th? dùng m?t ph?u l?c ?? gi? l?i xác trà , giúp cho chén trà ???c thu?n khi?t.

L?u ý : Sau m?i l?n pha ph?i rót h?t n??c trong ?m r?i m?i thêm n??c m?i. Không nên hãm trà quá lâu s? làm gi?m h??ng v? trà.

B??c 7 : Rót trà ra chén ?? th??ng th?c.

Tác gi?: Vi?t B?c

Trả lời