CategoriesB?n S?c Trà Thái Nguyên

K?t lu?n (BSTTN – Ph?n cu?i)

B??c chân lên m?i vùng mi?n c?a ??t n??c là m?i c?m nh?n khác nhau trong b?c tranh t??i ??p chung c?a T? qu?c. M?i n?i, m?i b?n ??a ??u có nh?ng b?n s?c v?n hóa ??c tr?ng riêng. Khi các b?n du l?ch t?i m?nh ??t Thái Nguyên, ch?c h?n các b?n s? b? cu?n hút t?m nhìn vào nh?ng ??i chè, ??c bi?t là nh?ng b?n s?c v?n hóa c?a con ng??i n?i ?ây, v?i ??c tr?ng v?n hóa ?m th?c , n?p s?ng sinh ho?t và ch?c h?n các b?n s? c?m th?y lâng lâng và nh? hít sâu vào l?ng ng?c mình m?t th? c?m giác ch? có ???c ? n?i ?ây mà thôi. ?? làm nên th??ng hi?u Chè Thái là c? m?t quá trình ngh? thu?t. Quá trình ?y là m?t nét ??p v?n hóa c?n ???c b?o t?n và l?u gi? cho con cháu muôn ??i.

–> ?m bát tràng

Nh?ng nét ??p c?a v?n hóa ?m th?c b?t ngu?n t? chính cu?c s?ng, b?i cu?c s?ng là m?ch ngu?n trong tr?o nh?t cho v?n hóa t?n t?i và phát tri?n. Trà Thái Nguyên, b?n thân nó ?ã là v?n hóa b?i ?ó là s?n ph?m c?a con ng??i, thông qua nét ??p c?a cách u?ng, ngh? thu?t cách pha ch?, cách làm ra m?t cân chè ?ã làm cho nó tr? thành m?t nét ??c ?áo trong v?n hóa ?m th?c Vi?t Nam. H?n th? n?a ?m th?c “Trà Thái” còn góp ph?n làm phong phú và ?a d?ng cho n?n v?n hóa ?m th?c Vi?t, kh?ng ??nh m?t th??ng hi?u mà ch? có ? riêng Thái Nguyên.

Trả lời