CategoriesB?n S?c Trà Thái Nguyên

Khái ni?m, phân lo?i Trà Thái Nguyên (BSTTN – Ph?n 4)

Khái ni?m, phân lo?i Trà Thái Nguyên

Thoang tho?ng h??ng c?m bay

Búp xanh non nh? ng?c

Chè Thái nguyên ng?t gi?ng

?m lòng khách tri âm

Trà là s?n ph?m ch? bi?n t? búp (tôm), cu?ng và các lá non thu hái t? cây chè. V?i nh?ng ph??ng pháp ch? bi?n khác nhau, ng??i ta phân ra nhi?u lo?i chè nh? sau:

Chè xanh: N??c pha xanh vàng, v? ??m d?u, có h??ng th?m t? nhiên c?a chè. Chè xanh ???c ch? bi?n b?ng cách ?em nguyên li?u chè di?t men (men có s?n trong nguyên li?u chè) r?i vò, sau ?ó ?em s?y.

Chè ?en: Trong quá trình ch? bi?n không di?t men ngay mà có thêm quá trình lên men ?? t?o ra nh?ng bi?n ??i sinh hóa c?n thi?t làm cho s?n ph?m có màu s?c, h??ng v? ??c bi?t. Màu n??c pha chè ?en có màu ?? nâu sáng, v? d?u, h??ng th?m nh?.
L?ch s? ra ??i và phát tri?n c?a Trà Thái
doiche sc Gi?i thi?u v? Trà Thái Nguyên (BSTT P4)

??i chè

X?a nay, nói ??n trà Vi?t, ng??i ta ngh? ngay ??n trà Thái Nguyên. M?c dù di?n tích tr?ng chè ch? ??ng th? 2 c? n??c (sau Lâm ?ông), nh?ng Thái Nguyên n?m trong vùng chè lâu ??i c?a Vi?t Nam, v?i s?n ph?m chè có h??ng v? ??c tr?ng mà không n?i nào khác có ???c. T? r?t lâu, chè Thái Nguyên ?ã ???c tôn vinh là “?? nh?t danh trà” c?a ??t n??c.

R?i trung tâm Thành ph? Thái nguyên ch?ng 10 km theo t?nh l? ?án – Núi C?c, du khách s? b?t g?p ngay tr??c m?t ngút ngàn m?t màu xanh c?a núi r?ng, c?a nh?ng ??i chè ?ang ??m l?c bi?c.

??t n??c ta có nhi?u vùng chè ngon, nh?ng x?a nay chè Tân C??ng-Thái nguyên là ngon h?n c?, n?i ti?ng h?n c?.

“Không h?n tr??c th? mà b?t ch?t

Chè Tân C??ng khao khát vô ch?ng”

??t Thái Nguyên không ch? có ti?m n?ng phát tri?n kinh t? công nghi?p mà nó còn có ?i?u ki?n cho cây chè phát tri?n và nó th?c s? tr? thành m?t s?n ph?m mang tính ??c thù c?a quê h??ng. Khác v?i các vùng ??t tr?ng chè khác c?a ??t n??c, chè Thái Nguyên ?ã tr? thành m?t “th??ng hi?u” n?i ti?ng ???c ng??i tiêu dùng ?ánh giá cao. ??t Thái Nguyên, ??c bi?t là vùng chè ??c s?n Tân C??ng ???c coi là m?t trong nh?ng vùng cung c?p nh?ng lo?i chè ngon n?i ti?ng. ?ây chính là vùng ??t chè truy?n th?ng c?a t?nh. S?n ph?m chè c?a quê h??ng ???c ?em ?i kh?p các vùng mi?n và c? th? tr??ng n??c ngoài, ???c nh?ng ng??i sành chè và nhi?u th? tr??ng khó tính ch?p nh?n. ?? có ???c ?i?u h?nh phúc và t? hào ?ó, Chè Thái Nguyên ?ã th?c s? t? mình làm cho mình “??ng” ???c trong lòng ng??i tiêu dùng.

?i?u ??c bi?t là khi các lo?i chè ???c nh?p kh?u t? n??c ngoài v? ?ây tr?ng nh? Bát tiên, Ô long… sau m?t th?i gian d?n d?n b? “n?i hóa”, tr? thành “chè Tân C??ng” “chè Thái Nguyên”. S? d? ? Tân c??ng có nh?ng lo?i chè ngon c?ng b?i m?t ph?n ch?t ??t ? ?ây ???c tr?i phú cho t??i t?t và có “duyên” v?i cây chè. C?ng ch? vì th? mà m?i khi ng??i ta nh?c ??n hai ch? Thái Nguyên, ?âu ch? là vùng ??t gang thép, ?âu ch? là m?t thành ph? công nghi?p, mà còn ???c bi?t ??n m?t s?n ph?m không có vùng ??t nào c?a T? qu?c có ???c, ?ó chình là “chè xanh”. Khi v? l?, du khách m?i “à” lên m?t ti?ng! “Có chè n?a”. và t? ?ó m?i du khách trong và ngoài n??c bi?t ??n Thái Nguyên không ch? là m?t thành ph? công nghi?p mà còn là thành ph? c?a c? m?t th??ng hi?u Trà n?i ti?ng, v?i nh?ng nét ??p v?n hóa Trà và th??ng hi?u Trà Thái ???c m?i ng??i bi?t ??n t? ?ó.

Tr??ng Quang Ph??ng

Trả lời