CategoriesChưa phân loại

Lão hóa

Theo chè thái nguyên chia s? “nh?ng ng??i ?àn ông có thói quen u?ng trà xanh hay ô long có tu?i th? cao h?n so v?i nh?ng ng??i không u?ng trà th??ng xuyên”

Trong m?t cu?c nghiên c?u c?a các nhà khoa h?c Trung Qu?c trên nh?ng ng??i có thói quen u?ng trà xanh và trà ô long, t? bào c?a nh?ng ng??i ?àn ông có thói quen u?ng trà th??ng xuyên b? hao mòn ít h?n  5 n?m so v?i nh?ng ng??i không u?ng trà th??ng xuyên. Nh?ng ng??i u?ng trà th??ng xuyên là nh?ng ng??i u?ng h?n 3 tách trà m?i ngày còn nh?ng ng??i không có thói quen u?ng trà thì u?ng ít h?n m?t tách trà m?i ngày.

Các nhà khoa h?c ?ã ki?m tra ?i?m cu?i nhi?m s?c th? c?a t?t c? nh?ng ng??i tham gia cu?c nghiên c?u ?? xem t? bào c?a h? ?ã lão hoá nh? th? nào. ?? dài c?a ?i?m cu?i nhi?m s?c th? có th? cho bi?t tu?i th? c?a m?t ng??i. Nh?ng ng??i có ?i?m cu?i nhi?m s?c th? dài h?n thì có tu?i th? cao h?n so v?i nh?ng ng??i có ?i?m cu?i nhi?m s?c th? ng?n. M?i l?n t? bào phân chia thì ?i?m cu?i nhi?m s?c th? l?i ng?n ?i m?t chút, và qua th?i gian thì cu?i cùng các t? bào già không th? tái t?o ?úng cách. Cu?c nghiên c?u phát hi?n ra r?ng nh?ng ng??i có thói quen u?ng trà th??ng xuyên có ?i?m cu?i nhi?m s?c th? dài h?n ?áng k? so v?i nh?ng ng??i u?ng ít h?n m?t tách trà m?i ngày.

Các nhà nghiên c?u cho r?ng chính nh?ng ch?t ch?ng oxy hoá có trong trà giúp b?o d??ng ?i?m cu?i nhi?m s?c th? c?a b?n. Có m?t ?i?u thú v? là ch? có nam gi?i ???c h??ng l?i b?i kh? n?ng này c?a trà còn ph? n? thì không. ?i?u này có th? là do hormone n? trong c? th? ph? n? ?ã có kh? n?ng b?o v? t??ng t?. Nh?ng còn có r?t nhi?u lý do ?? ph? n? u?ng trà ch? không riêng gì nam gi?i.

Department of Medicine and Therapeutics

at The Chinese University of Hong Kong, August 2009

Trả lời