CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

M?o ch?n quà t?t

T?t là d?p ng??i ta dành t?ng nhau nh?ng món quà giàu ý ngh?a. Nh?ng b?n c?ng ch? tùy ti?n t?ng mèo, m?c hay dao n?a… k?o ng??i nh?n l?i ngh? h? ?ang b? “trù ?o”.

Nh?ng món quà ý ngh?a

mon-qua-tang-valentine

Áo m?i: V?i ng??i già, t?m kh?n nhung, m?nh v?i ??p là món quà ý ngh?a. Các c? ngày x?a ti?t ki?m c? n?m, m?i d?p l? l?t m?i dám mang áo m?i ra m?c. Qua món quà này, con cháu mu?n c?u chúc ông bà luôn m?nh kh?e.

Gà tr?ng: T??ng tr?ng cho nh?ng ??c tính cao ??p nh? v? (oai phong, l?m li?t), nhân (khi ki?m ???c th?c ?n luôn g?i b?y), tín (ngày nào c?ng gáy ?úng gi?). Khi t?ng gà tr?ng, ng??i con mu?n th? hi?n s? kính tr?ng và kh?ng ??nh cha m? luôn là ch? d?a v?ng ch?c cho mình. Nhi?u anh con r?, qua món quà này c?ng mu?n th? hi?n mình là m?t ng??i ??ng ??n, anh ch?ng t?t, x?ng ?áng ?? con gái các c? trao thân, g?i ph?n.

Cành ?ào: M?i ng??i th??ng bi?u cành ?ào ?? ch?ng ngày T?t và tr? ma qu?. Chuy?n k? r?ng, cây ?ào là n?i trú ng? c?a hai v? th?n cai qu?n l? qu?. Khi ma qu? ??n phá phách nhà c?a, ng??i dân ch? c?n ch?ng cành ?ào, chúng s? s? m?t vía và d?t ra xa.

G?o m?i: Tùy t?ng n?i, ng??i dân quê th??ng ?em d?m cân n?p ho?c g?o tám th?m m?i g?t ?? b? m? th?i xôi, n?u c?m cúng n?m m?i. Con cái dâng nh?ng món quà này v?i mong mu?n ??n ?áp công ?n c?a b?c sinh thành, ?? b? m? no ?? c? n?m.

B?u r??u: Ng??i x?a hay ??ng r??u trong qu? b?u, sau này là b?u r??u b?ng g?m. Ng??i ta t?ng nhau nh?ng b?u r??u ngon nh?t, quý nh?t b?i theo h?, ?ó chính là n?i ch?a ??ng tinh túy c?a tr?i ??t. B?u r??u s? ?em ??n s? sung túc, ph?n vinh cho c? nhà trong n?m m?i. Ngày nay, b?u r??u ?ã ???c thay th? b?ng chai r??u hi?n ??i, nh?ng ý ngh?a v?n không có gì thay ??i.

Bánh ch?ng: Hàng xóm láng gi?ng thân tình th??ng ch?n vài c?p bánh ch?ng ??p mang bi?u nhau tr??c T?t. Bánh ch?ng bi?u t??ng cho ??t, dùng ?? cúng t? tiên, tr?i ??t v?i hy v?ng m?t n?m m?i ?? ??y.

Các món ?? có màu ??: Các món quà ngày xuân th??ng có màu s?c vui t??i. Không ph?i ng?u nhiên màu ?? ???c ?a chu?ng trong d?p này. ?ó là màu c?a bao lì xì, c?a m?nh h?ng ?i?u vi?t ch? phúc, ch? tâm… ?? còn là màu trang ph?c c?a các c? th??ng th? ngày x?a. S?c ?? t??ng tr?ng cho ?i?u vui, may m?n, s? hanh thông.

Qu? d?a h?u xanh v? ?? lòng th? hi?n s? chân thành c?a ng??i bi?u, mong mu?n g?i ?i?u may m?n nh?t cho nhau. ?ó là lý do m?i ng??i s?n sàng tr? nhi?u ti?n ?? ch?n c?p d?a ?? nh?t, ng?t nh?t.

Tranh: Trong d?p T?t, ng??i ta c?ng th??ng t?ng nhau tranh dân gian. B?c tranh ?ông H? có c?nh ?àn gà con quây qu?n quanh m? là l?i chúc bình an vô s?, con ?àn cháu ??ng c?a ng??i t?ng. B?c tranh có ?àn l?n béo thay l?i chúc cu?c s?ng sung túc, ??y ?? c? n?m. B?c “Vinh hoa” r?t h?p t?ng cho v? ch?ng m?i c??i, chúc h? s?m có con.

D?u: ? Nam b?, ng??i dân quê có khi t?ng nhau chai d?u ?n thay l?i chúc phát tài (d?u = giàu).

Chó: Có ng??i còn t?ng nhau nh?ng chú cún con xinh x?n, b?i h? cho r?ng chó th??ng mang ??n ?i?u may. Ti?ng s?a “gâu gâu” c?a chó nghe nh? ch? “giàu”. Qua món quà này, ng??i ta còn mong mu?n s? h?p tác lâu dài, làm ?n suôn s?.

Nh?ng món quà không nên t?ng:

Theo tâm lý chung, ng??i ta th??ng bi?u nhau nh?ng món quà ??p nh?t, ý ngh?a nh?t. T?t c? nh?ng gì xu?t phát t? thành ý ??u có th? bi?n thành quà t?ng. Tuy nhiên, hãy c?n th?n v?i m?t s? v?t t??ng tr?ng cho ?i?u không may. Nhi?u ng??i kiêng t?ng ?? có màu ?en ho?c màu tr?ng.

??ng h?: ??ng h? t??ng tr?ng cho th?i gian nên khi nh?n ???c món quà này, m?t s? ng??i s? ngh? r?ng th?i gian c?a h? s?p h?t. Theo ti?ng Hoa, “??ng h?” ??c là “zhong”, làm ng??i ta liên t??ng ??n cái ch?t, s? k?t thúc.

Mèo: ??ng nên t?ng mèo, dù chú mèo ?ó xinh x?n, d? th??ng ?i ch?ng n?a. Ti?ng kêu c?a mèo d? làm ng??i ta liên t??ng ??n ch? “nghèo”, ?i?u xui x?o.

Con m?c: ?i ch?i bi?n v?, nhi?u ng??i hay g?i t?ng b?n bè, ng??i thân vài con khô m?c ?? làm quà. Tuy nhiên, ??ng nên t?ng món ?n này vào d?p T?t vì nhi?u ng??i quan ni?m, nh?n m?c s? b? ?en ??i c? n?m. T??ng t? nh? v?y, n?u b?n t?ng l? m?c, ng??i ta s? ngh? r?ng b?n ?ang “trù ?o” h?.

Dao, kéo: Ng??i ta có th? t?ng nhau b? dao, n?a sang tr?ng, nh?ng vào ngày T?t, món quà này l?i có th? mang ??n ?i?m xui. Ng??i x?a quan ni?m dao kéo s? ?em ??n s? xung kh?c.

Cho và nh?n ngày x?a là m?t hành vi v?n hóa, v?y nên c?n “có v?n hóa t?ng quà” và “v?n hóa nh?n quà”. Ng??i Vi?t Nam có t?c c?n th?n trong m?i hành ??ng, ?ng x? vào ngày T?t ?? mang l?i s? t?t lành, tránh b? “giông” su?t c? n?m.

Theo th?i gian, m?c s?ng ngày càng cao h?n, nhi?u lo?i bánh trái, quà cáp hi?n ??i ?ang d?n thay th? nh?ng món quà truy?n th?ng. Tuy nhiên, dù ch?n quà gì, b?n hãy luôn t?ng b?ng t?m chân tình, không v? l?i.

Trà, món quà ???c s? d?ng làm quà t?ng r?t nhi?u trong nh?ng d?p l? t?t, b?i nó v?a h?p túi ti?n h?n h?t là s?n ph?m có l?i cho s?c kh?e, th? hi?n s? chân thành c?a ng??i t?ng.

Ngu?n: s?u t?m

Trả lời