CategoriesB?n S?c Trà Thái Nguyên

Ngh? thu?t pha trà – BSTTN Ph?n 6

Gi?ng nh? các l?ai n??c gi?i khát khác, trà ngon hay d? tùy thu?c vào kh?u v? c?a t?ng ng??i. Có ng??i thích l?ai trà B?c pha th?t ??c, u?ng vào chát sít c? h?ng. Ng??i khác l?i chu?ng trà Nam c?a ?à L?t hay B?o L?c, lá to, cánh dày, ???c sao t?m v?i các l?ai hoa nh? hoa lài, hoa sen, hoa ngâu… Có ng??i l?i thích u?ng Trà Thái, b?i Trà Thái có m?t h??ng v? r?t ??c bi?t, khi m?i u?ng thì c?m giác h?i ??ng n?i ??u l??i, nh?ng sau ?ó thì v? ng?t khó t?. Khi pha, n??c r?t ??p và ???c n??c. Pha ??n l?n th? 3, th? 4, màu n??c v?n sánh.

C?ng là trà Thái nh?ng nhi?u ng??i thích ?? “m?c”, k? l?i chu?ng l?ai ??p h??ng v.v… Ngày x?a, các x? s? trà có l?ai trà “móc câu” n?i ti?ng v?i “m?t tôm hai lá” : Ng??i ta ch? hái búp ??u (tôm) và 2 lá g?n k?. Khi sao, lá trà qu?n l?i thành hình móc câu. L?ai trà này th?m mùi ??c tr?ng, ??p n??c. Khi u?ng, m?i ??u th?y chát nh?ng v? ng?t ??ng trong c? r?t lâu. Ch? m?t chén trà ?? làm c? ng??i b?ng b?ng s?ng khóai.

Khi có trà ngon, ph?i bi?t cách pha thì m?i ???c n??c ngon. Làm th? nào ?? ???c n??c trà ngon ? Theo nh?ng ng??i sành trà, c?n ph?i chú ý các y?u t? sau :
?m chén phá trà

pha tra2 300×450 Ngh? thu?t pha trà (BSTT P6)Có r?t nhi?u lo?i ?m ?? pha trà nh?ng dùng ?m sành ho?c ?m s? là t?t nh?t vì gi? ???c nhi?t lâu. Ng??i ta dùng nhi?u l?ai ?m, chén v?i nh?ng tên g?i và phân l?ai c?u k? nh? “th? nh?t Th? ??c gan gà / th? nhì L?u B?i / th? ba M?nh Th?n“. Nhi?u quán còn quy ??nh màu s?c cho ?m pha trà. Ví d? nh? mu?n th??ng th?c trà th?t ngon thì màu ?m ph?i là màu gan trâu, gan gà, chu sa… Hình dáng ?m pha trà có nh?ng ki?u chính là: trái lê, trái cau, trái h?ng, trái nhót…

Trong khi ?ó, các c? ? nông thôn thì v?n chu?ng ?m trái quýt và chén h?t mít, hay còn g?i là chén m?t trâu. Ho?c ? thành ph?, có khi ng??i ta pha trà vào các bình nh?a ho?c bình inox có s?n m?t cái gi? l?c ?? ch?a bã trà. ? phía Nam ng??i ta thích dùng l?ai trà ?á, u?ng trong nh?ng cái ly c?i to ?ùng. ??n gi?n v?y mà c?ng ?âu có kém ngon.
N??c dùng ?? pha Trà

T?t nh?t là n??c m?a. N??c m?a h?ng ngay gi?a tr?i là s?ch nh?t. Có th? dùng n??c gi?ng mà là gi?ng ?á ong càng t?t. Ngày x?a, nh?ng nhà giàu có th??ng cho ng??i ?i thu gom nh?ng h?t s??ng ??ng trên tàu lá sen. ?ó ???c coi là th? n??c ??c bi?t, tinh khi?t. ? thành ph? thì ph?i dùng n??c máy. N??c máy ph?i ?? m?t th?i gian cho bay h?t mùi hoá ch?t kh? trùng. Có th? dùng n??c tinh khi?t ho?c n??c qua các bình l?c n??c. Khi ?un n??c dùng b?p than ho?c b?p ga ?? tránh các mùi l? th?m vào n??c nh? mùi khói, mùi d?u h?a… Trà th?m quí ??n m?y mà n??c l?n mùi l? thì không th? ngon ???c.
Pha Trà

Tr??c khi pha ph?i rót ít n??c sôi tráng ?m, ?? ?i r?i m?i cho trà vào. Dùng thìa tre ho?c thìa g? ?? múc trà, không nên dùng thìa kim l?ai. L?n ??u rót m?t ít n??c sôi tráng qua l?p trà r?i ?? ?i, coi nh? “r?a” trà. Sau ?ó rót thêm n??c sôi ng?p l?p trà, ?? vài phút cho ng?m. ??n l?n th? 3 thì m?i rót ??y ?m. Sau ?ó ?? ch?ng 2-3 phút thì có th? th??ng th?c.

L?i n?a, không ph?i trà nào c?ng dùng n??c th?t sôi. Các c? sành trà r?t kh?t khe v?i nhi?t ?? n??c. Ví d? l?ai trà m?c thì n??c s?i t?m là ???c (kho?ng 80°C), n??c pha trà h??ng ch? c?n sôi l?n t?n. Các l?ai trà d??c li?u c?ng ch? c?n n??c g?n sôi… Không nên dùng n??c sôi sùng s?c ?? ch? vào trà vì có th? làm “cháy”, khi?n trà tr? nên chát.
Rót Trà

Nên tính xem bao nhiêu ng??i u?ng thì ??c l??ng s? n??c sôi c?n rót. Thông th??ng, nhà s?n xu?t ?ã tính s?n s? n??c trong ?m v?a ?? cho s? chén ?i kèm trong b? ?m chén. Nh?ng n?u s? ng??i u?ng ít h?n thì không c?n rót ??y ?m. Mu?n u?ng n?a, rót ti?p n??c sôi. Làm nh? v?y ?? trà kh?i chín nh? không m?t ?i h??ng v?, l?i tránh b? n?ng.

Chú ý khi rót trà, ch? rót m?i chén m?t ít. Khi xong l??t ??u s? rót ti?p l??t hai. Nh? v?y s? không có chén nào n??c b? loãng quá ho?c ??c quá. C? cách rót trà c?ng là m?t ngh? thu?t c?n ph?i h?c. Lúc ??u, mi?ng ?m k? sát v?i mi?ng chén, m?y giây sau, t? t? ??a ?m lên cao h?n, v?a ?? ?? có ti?ng n??c rót róc rách mà không b?n ra ngoài. Rót sao cho t?t c? các m?c n??c trong t?ng chén ??u ngang nhau. T?ng thao tác ph?i thu?n th?c, uy?n chuy?n và duyên dáng. Ánh m?t ch?m chú, mi?ng h?i m?m c??i… ?ó chính là ngh? thu?t rót trà…

Trả lời