CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Ngu?n g?c c?a cây trà

Ngu?n g?c c?a Trà có th? ???c tìm th?y kho?ng h?n 4000 n?m ? Trung Hoa. Không ai có th? ch?c ch?n cu?c pha trà ??u tiên ???c di?n ra ? ?âu và vào th?i ?i?m nào. Nh?ng câu chuy?n v? ngu?n g?c c?a Trà h?u nh? có v? th?n tho?i h?n là s? th?t. Chuy?n k? r?ng: M?t ng??i ??ng ??u trong nh?ng chuy?n c? tích r?t thành th?o v? y khoa, Th?n Nông, ?ã khám phá Trà nh? là m?t lo?i d??c th?o vào n?m 2737 tr??c Tây l?ch. M?t ngày kia, ?ang ?un n??c d??i cây trà, có vài chi?c lá trà r?i vào ?m n??c sôi c?a ông. Sau khi u?ng th? vài ng?m trà ?y, ông phát hi?n mình có m?t n?ng l?c k? di?u, và ngay l?p t?c ?ã x?p trà vào danh sách các lo?i th?o d??c c?a mình.

tra500

Vào th?i k? ??u, ???c xem nh? c?ng ph?m và d??c li?u, Trà tr? nên m?t th? th?c u?ng ph? thông nh?t vào tri?u ??i Tây Hán. Các tu s? Ph?t giáo b?t ??u tr?ng nó chung quanh các tu vi?n. V? sau, d??i tri?u ??i nhà Minh (1368-1644), ngành kinh doanh Trà ?ã có m?t ph?n ?óng góp cao h?n trong h? th?ng kinh t? qu?c gia, và “B? Trà Mã” ???c l?p ra ?? qu?n lý ngành kinh doanh Trà.

M?t tu s? Ph?t Giáo ?ã gi?i thi?u Trà ??n Nh?t B?n vào th? k? th? 6, và v? sau vào th? k? 16, m?t nhà truy?n giáo B? ?ào Nha c?ng ?ã gi?i thi?u nó ??n Châu Âu. T? ?ó, l?ch s? c?a Trà ?ã b?t ??u ???c coi là th?c u?ng qu?c t?. S? giao l?u th??ng m?i gi?a Trung Hoa và các n??c ph??ng Tây ngày m?t l?n m?nh b?t ??u t? tri?u ??i nhà Thanh. Khi Hoàng ?? Trung Hoa “ng? hít” ?i?u thu?c lá ??u tiên ???c mang ??n t? Châu Âu, thì N? hoàng Anh Qu?c c?ng ?ang nh?m nháp tách trà ??u tiên. Vào kho?ng n?m 1615, các th??ng gia Anh Qu?c v?i công ty ?ông ?n ?? nh?n th?c ???c s? có m?t c?a Trà. Trà ?ã nhanh chóng ???c truy?n bá kh?p Châu Âu và g?n 100 n?m sau, kh?i l??ng trà nh?p kh?u vào Anh t?ng t? 100 pound/n?m lên ??n h?n 5 tri?u pound/n?m. ?i?u này ?òi h?i c?n ph?i có nhi?u ph??ng ti?n l?n m?i mang ???c t?i tr?ng trà nh? th? t? Trung Hoa.

?i cùng v?i trà là ?? g?m Trung Hoa. ?? s?p x?p cho nh?ng con tàu l?n này, ng??i ta ?òi h?i ph?i có v?t d?n ??i tr?ng (v?t n?ng ?? gi? th?ng b?ng cho tàu thuy?n khi không có hàng). Trên hành trình ?ông ti?n c?a h?, v?t n?ng ?ó th??ng bao g?m chì, l?u hu?nh… mà nó có th? trao ??i m?u d?ch v?i Trà c?a phía Trung Hoa. H? c?n thêm m?t s? hàng hoá r? và cân b?ng kh?i l??ng cho hành trình tr? v?, và ?? g?m là gi?i pháp hoàn h?o.

Khác v?i Trà c?n ph?i t?n th?i gian cày c?y, và ch? có th? sinh tr??ng trong m?t vài vùng khí h?u nào ?ó, ?òi h?i duy nh?t cho ?? g?m ch? c?n ??t sét và th? th? công. C? hai th? này thì r?t nhi?u ? Trung Hoa. Ng??i Trung Hoa ?ã háo h?c cung c?p hàng hoá ?? g?m cho ph??ng Tây, và h? xem vi?c “??i ??t l?y vàng” này nh? m?t ngành lao ??ng. Vào cu?i th? k? 18, hàng tri?u s?n ph?m g?m s? ???c s?n xu?t ?? xu?t kh?u.

nuoc-tra-xanh-giup-tri-seo-loi-lau-nam-1

L?i ích c?a u?ng Trà:

L?i ích c?a vi?c u?ng Trà ???c vi?t r?t nhi?u trong các sách c? c?a Trung Qu?c. Riêng v? l?i ích s?c kho?, có sách vi?t nh? sau: “U?ng trà ?úng cách giúp gi?i khát c?ng nh? tiêu hoá, tiêu ?àm, tránh s? bu?n ng?, kích thích s? ho?t ??ng c?a th?n, t?ng c??ng th? l?c, minh m?n trong tinh th?n, xua tan s? u? o?i và làm tiêu m?.”

Trong nh?ng n?m g?n ?ây, nh?ng ??c tính y h?c th?n k? c?a Trà ?ã ???c các nhà khoa h?c ch?p nh?n m?t cách nghiêm túc. Nhi?u nghiên c?u cho th?y, u?ng b?n c?c Trà xanh m?i ngày có th? làm gi?m s? nguy hi?m cho ho?t ??ng bao t?, ung th? ph?i c?ng nh? b?nh tim. Bên c?nh nhi?u tính ch?t khác, Trà xanh có ch?a m?t lo?i d??c tính g?i là ECGC. ?ây là lo?i ??c nh?t vô nh? có kh? n?ng ch?ng ung th? ? m?i giai ?o?n, t? ng?n c?n hoá ch?t sinh ung th? ??n ch?n ??ng s? lan tràn các kh?i u. ECGC có s?c ch?ng ch?t ôxy hoá m?nh g?p 100 l?n so v?i vitamin C, và g?p 25 l?n so v?i vitamin E.

Ngu?n: s?u t?m

Trả lời