CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Nhân Viên giao nh?n

THÔNG TIN TUY?N D?NG

 

Ch?c v?: Nhân viên Giao Nh?n
S? l??ng: 2
Gi?i tính: Nam/N?
Mô t? công vi?c, ??a ?i?m làm vi?c: – Giao hàng Trà (chè) cho công cty trên ??a bàn Thành Ph?
– Thu ti?n t? khách hàng.
– Làm vi?c gi? hành chính
– Th?c hi?n công vi?c ???c phân công theo yêu c?u c?a Công ty
K? n?ng: – Rành ???ng Thành ph?
– Không c?n xe máy ( Vì ?i xe giao hàng c?a công ty)
– Trung Th?c
– Nhi?t Tình
– Có ?i?n tho?i
Tính ch?t công vi?c:  Toàn th?i gian…
Trình ??: Lao ??ng ph? thông
S? n?m kinh nghi?m: 1 n?m
M?c l??ng: 3 tri?u – 5 tri?u
Hình th?c làm vi?c: Nhân viên chính th?c
Th?i gian th? vi?c: 1 tháng
Ch? ?? ???c h??ng: – Môi tr??ng làm vi?c n?ng ??ng, thân thi?n và phát tri?n trong công vi?c
– Ký h?p ??ng, mua BHXH, BHTN, B?o hi?m Tai n?n
– Th??ng các ngày l? l?n
– Có th? ?i giao hàng b?ng xe công ty n?u mu?n-           Có c? h?i ?? phát huy t?i ?a n?ng l?c b?n thân.
Yêu c?u h? s?: – ??n xin vi?c- S? y?u lý l?ch.- H? kh?u, ch?ng minh nhân dân và gi?y khám s?c kh?e.- Các b?ng c?p có liên quan.
Ngành ngh? ??ng tuy?n: Trà Xanh
 
THÔNG TIN LIÊN H?
Ng??i liên h?: Ms Hà
??a ch? liên h?: 343/05 N? Trang Long, P13, Bình Th?nh
Email liên h?: sales@trathainguyen.com
?i?n tho?i liên h?: 08.66803080 | 0932616721
 
THÔNG TIN NHÀ TUY?N D?NG
Tên công ty: CÔNG TY TNHH XNK SX TM TÂN THÀNH CÔNG
S? l??c v? công ty: Phân Ph?i S? Trà Thái Nguyên Ngon Chính G?c T?i Tp.HCMN?u b?n ?ã t?ng dùng trà thái nguyên m?t l?n ch?c s? không bao gi? quên h??ng v?  ??c ?áo, tinh khi?t, m?u n??c xanh bi?c, v? ng?t bùi l?ng sâu trong v?  giác. H?n th? n?a thái nguyên ???c bi?t ?ên nh? m?t vùng ??t n?i ti?ng b?c nh?t Vi?t Nam v? các lo?i trà b?c ngon.V?i khát khao mang ??n trà thái nguyên ngon chính g?c cho t?t c? ng??i tiêu dùng Vi?t Nam nói riêng và b?n bè kh?p n?i trên toàn Th? gi?i nói chung. Chúng tôi ?ã m?nh d?n phát tri?n th??ng hi?u M?C TRÀ trên c? s? trà thái Nguyên t?i tphcm chính hi?u. T?t c? các s?n ph?m M?c Trà ??u ???c s?n xu?t trong m?t quy trình th? công, t? m? t?ng khâu t?ng b??c, t? thu hái, làm héo, vò, sao giòn, ?, … ?? ??m b?o cho ra s?n ph?m v?i ch?t l??ng tuy?t ??nh. K? th?a bí quy?t sao chè, l?y h??ng bí truy?n c?a các ngh? nhân b?n ??a. Công ty chúng tôi ?ã cho ra m?t các s?n ph?m chè thái nguyên tr?n v? thanh h??ng, gi? tr?n h??ng v? truy?n th?ng trong t?ng ?m trà.
??a ch?: 343/05 N? Trang Long, P13, Bình Th?nh
Website: www.trathainguyen.com

 

Trả lời