CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Nhân viên kinh doanh Trà

THÔNG TIN TUY?N D?NG

 

Ch?c v?: Nhân viên Kinh doanh
S? l??ng: 5
Gi?i tính: Nam/N?
Mô t? công vi?c, ??a ?i?m làm vi?c: –          Duy trì nh?ng quan h? kinh doanh hi?n có, nh?n ??n ??t hàng; thi?t l?p nh?ng nh?ng m?i quan h? kinh doanh m?i b?ng vi?c l?p k? ho?ch và t? ch?c l?ch công tác hàng ngày ??i v?i nh?ng quan h? kinh doanh hi?n có hay nh?ng quan h? kinh doanh ti?m n?ng khác.-          Hi?u rõ công n?ng, tác d?ng, giá, ?u nh??c ?i?m c?a s?n ph?m, s?n ph?m t??ng t?, s?n ph?m c?a ??i th? c?nh tranh.-          Ti?p xúc khách hàng và ghi nh?n toàn b? các thông tin c?a khách hàng trong báo cáo ti?p xúc khách hàng. Báo cáo n?i dung ti?p xúc khách hàng trong ngày cho c?p trên-          Lên ??n ??t hàng sau khi khách hàng ?ã ??ng ý c? b?n-           Tr?c ti?p th?c hi?n, ??c thúc th?c hi?n ??n hàng, bao g?m các th? t?c giao hàng, xu?t hoá ??n, cùng khách hàng ki?m tra ch?t l??ng s?n ph?m giao.

–           Nh?n và x? lý các khi?u n?i c?a khách hàng v? ch?t l??ng s?n ph?m, th?i gian giao hàng….

–          Theo dõi quá trình thanh lý ??n hàng, h? tr? phòng k? toán ??c thúc công n?, ch? xong trách nhi?m khi khách hàng ?ã thanh toán xong.

–          Giao d?ch, tìm hi?u nhu c?u c?a khách hàng. Tìm ki?m khách hàng ti?m n?ng.

–          C?p nh?t ki?n th?c công vi?c qua vi?c, ??c các sách báo v? kinh doanh và ti?p th?; duy trì các m?i quan h? khách hàng.

–           Phát tri?n vi?c kinh doanh ? ??a bàn ???c giao phó.

–          Ch?m sóc khách hàng và bán hàng theo l?ch trình ?ã ??nh.

??a ?i?m làm vi?c:

343/05 N? Trang Long, P13, Bình Th?nh, TP.HCM

K? n?ng: –          Giao ti?p t?t, bi?t l?ng nghe.-          Trình ?? Cao ??ng tr? lên chuyên ngành Qu?n tr? kinh doanh, Kinh t? th??ng m?i, Marketting. Kinh nghi?m kinh doanh ít nh?t 1 n?m tr? lên. N?u Trung c?p kinh nghi?m ít nh?t 2 n?m-          S? d?ng thành th?o vi tính v?n phòng, các ph?n m?m liên quan ??n công vi?c, làm vi?c ??c l?p.-          Nhi?t tình, n?ng ??ng, ??c l?p, nh?y bén.-          Thúc ??y kinh doanh, k? n?ng giao ti?p.

*** ?U TIÊN ?NG VIÊN CÓ ?AM MÊ KINH DOANH 

Tính ch?t công vi?c:  Toàn th?i gian…
Trình ??: Cao ??ng
S? n?m kinh nghi?m: 2 n?m
M?c l??ng: 5 tri?u – 10 tri?u
Hình th?c làm vi?c: Nhân viên chính th?c
Th?i gian th? vi?c: 1 tháng
Ch? ?? ???c h??ng: –           M?c l??ng và hoa h?ng x?ng ?áng v?i n?ng l?c, kh? n?ng ?óng góp c?a ?ng viên (5-10 tri?u/tháng)-          ???c làm vi?c trong môi tr??ng chuyên nghi?p, n?ng ??ng, sáng t?o, có kh? n?ng th?ng ti?n cao.-          Có c? h?i ???c ?ào t?o và nâng cao kh? n?ng làm vi?c-          ???c ?ào t?o các ki?n th?c v? s?n ph?m, k? n?ng kinh doanh, k? n?ng giao ti?p, ?àm phán v?i khách hàng … h??ng t?i tr? thành ng??i t? v?n và bán hàng chuyên nghi?p.-           Có c? h?i ?? phát huy t?i ?a n?ng l?c b?n thân.
Yêu c?u h? s?: – ??n xin vi?c- S? y?u lý l?ch.- H? kh?u, ch?ng minh nhân dân và gi?y khám s?c kh?e.- Các b?ng c?p có liên quan.
Ngành ngh? ??ng tuy?n: Trà Xanh
 
THÔNG TIN LIÊN H?
Ng??i liên h?: Ms Hà
??a ch? liên h?: 343/05 N? Trang Long, P13, Bình Th?nh
Email liên h?: sales@trathainguyen.com
?i?n tho?i liên h?: 08.66803080 | 0932616721
 
THÔNG TIN NHÀ TUY?N D?NG
Tên công ty: CÔNG TY TNHH XNK SX TM TÂN THÀNH CÔNG
S? l??c v? công ty: Phân Ph?i S? Trà Thái Nguyên Ngon Chính G?c T?i Tp.HCMN?u b?n ?ã t?ng dùng trà thái nguyên m?t l?n ch?c s? không bao gi? quên h??ng v?  ??c ?áo, tinh khi?t, m?u n??c xanh bi?c, v? ng?t bùi l?ng sâu trong v?  giác. H?n th? n?a thái nguyên ???c bi?t ?ên nh? m?t vùng ??t n?i ti?ng b?c nh?t Vi?t Nam v? các lo?i trà b?c ngon.V?i khát khao mang ??n trà thái nguyên ngon chính g?c cho t?t c? ng??i tiêu dùng Vi?t Nam nói riêng và b?n bè kh?p n?i trên toàn Th? gi?i nói chung. Chúng tôi ?ã m?nh d?n phát tri?n th??ng hi?u M?C TRÀ trên c? s? trà thái Nguyên t?i tphcm chính hi?u. T?t c? các s?n ph?m M?c Trà ??u ???c s?n xu?t trong m?t quy trình th? công, t? m? t?ng khâu t?ng b??c, t? thu hái, làm héo, vò, sao giòn, ?, … ?? ??m b?o cho ra s?n ph?m v?i ch?t l??ng tuy?t ??nh. K? th?a bí quy?t sao chè, l?y h??ng bí truy?n c?a các ngh? nhân b?n ??a. Công ty chúng tôi ?ã cho ra m?t các s?n ph?m chè thái nguyên tr?n v? thanh h??ng, gi? tr?n h??ng v? truy?n th?ng trong t?ng ?m trà.
??a ch?: 343/05 N? Trang Long, P13, Bình Th?nh
Website: www.trathainguyen.com

 

Trả lời