CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Nh?ng ?i?u c?n tránh khi tham gia bu?i Thi?n trà

Tr??c khi tham d? thi?n trà, các khách m?i ???c h??ng d?n t?i m?t chi?c bàn ?? s?n bánh và trà g?n ?ó m?i ng??i s? t? l?y ph?n trà và bánh c?a mình r?i khoan thai b??c t?i ??a ?i?m t? ch?c. Vì ?ây là m?t pháp môn th?c t?p nên m?i ng??i t?i tham d? ??u có ý th?c gi? gìn chánh ni?m trong m?i hành ??ng c?a mình. M?i ng??i hoàn toàn gi? im l?ng trong khi l?y trà bánh, theo dõi h?i th? và b??c nh?ng b??c chân có ý th?c t? bàn trà t?i phòng trà. T?i n?i thì nh? nhàng ng?i xu?ng, m?m c??i, th?c t?p theo dõi h?i th? ?? ch? nh?ng ng??i t?i sau. Tuy?t ??i tránh gây ti?ng ??ng, tránh nói chuy?n dù là th?m thì ?? gi? không khí thanh t?nh. Khi m?i ng??i ?ã t?i h?t, ch? t?a m?i th?nh chuông ?? b?t ??u. Trong bu?i thi?n trà, m?i ng??i c?ng chia s? nh?ng ni?m vui, lòng bi?t ?n c?a mình ?? nuôi d??ng ??i chúng, n?u ai có bài th? ho?c b?n nh?c nào hay thì c?ng nên chia s? ?? góp vui.

thien-tra

Thi?n trà ??ng nên ?ông ng??i quá. Theo truy?n th?ng, con s? t?i ?a là m??i sáu v?, nh? th? ?? duy trì s? thân m?t và ?? m?i ng??i có c? h?i ?óng góp. B?t ??c d? m?i có nh?ng thi?n trà ?ông ng??i, g?i là ??i thi?n trà. Th? m?i, s? t?a c? và s? chén trà, ng??i trà gi? ph?i n?m v?ng, tránh vi?c ??i ??n lúc c?n thi?t m?i ??ng d?y ?i l?y thêm. Nên s? d?ng kh?n v?i ho?c nh?ng chi?c lá ?? ??t bánh. Tránh dùng kh?n gi?y ?? giúp b?o v? sinh môi. Khung c?nh chánh ni?m ???c duy trì cho ??n phút chót khi v? trà ch? và các v? trà gi? ??ng ch?p tay t?i c?a ?? xá chào ti?n ??a và c?m ?n t?ng v? trà khách.

Thi?n trà không ch? ??c quy?n trong ch?n thi?n môn. Thi?n trà là m?t nét ??p v?n hóa có th? áp d?ng vào trong ??i s?ng hàng ngày. Trong nh?ng bu?i sinh nh?t, m?ng th?, h?p gia ?ình, h?p b?n, chúng ta c?ng có th? t? ch?c các bu?i thi?n trà. ?ây là c? h?i ?? các thành viên có th? l?ng tâm l?i ?? nhìn rõ m?t nh?ng ng??i th??ng, bè b?n xung quanh mình. K? l?i nh?ng k? ni?m ??p, chia s? nh?ng câu chuy?n vui trong cu?c s?ng có tác d?ng nuôi d??ng thâm tình và xí xóa nh?ng hi?u l?m, h?n gi?n

 

Trả lời