CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Nh?ng ?m trà ??t nh?t th? gi?i

?m trà ?óng m?t vai trò quan tr?ng trong vi?c pha trà và nhi?u ng??i s? ng?c nhiên khi bi?t m?t s? ng??i yêu thích trà có th? b? m?t kho?n ti?n l?n ?? ??u t? cho ?m trà sang tr?ng nh?t và ???c thi?t k? t?t nh?t.D??i ?ây là m?t s? ?m trà ???c bán v?i giá ??t nh?t t? tr??c ??n nay.

5) ?m trà Chipped Wedgwood: giá 130.000 USD (t??ng ???ng h?n 2,7 t? ??ng)

image001

?m trà c? này ???c bán ??u giá vào tháng 4/2009 trong phiên ??u giá Hanson. V?i giá cu?i ??t m?c 130.000 USD (t??ng ???ng h?n 2,7 t? ??ng), nó ?ã v??t qua ??c tính giá ban ??u ??n 40 l?n.

4) C?p ?m trà Famille Rose Coral Ground: 1,26 tri?u USD (t??ng ???ng g?n 26,6 t? ??ng)

 image002

???c thi?t k? trong kho?ng th?i gian t? n?m 1736 ??n 1795, c?p ?m trà Famille Rose Coral Ground có ???c trang trí b?ng tranh v? c?a h?a s? tài n?ng th?i nhà Thanh. Có l? ?ây là lý do duy nh?t mà m?t nhà s?u t?p t? nhân H?ng Kông ?ã mua t?i phiên ??u giá c?a Christie v?i 1,26 tri?u USD (t??ng ???ng g?n 26,6 t? ??ng).

3) ?m trà Yixing Stoneware: 1,32 tri?u USD (t??ng ???ng 27,8 t? ??ng)

 image003

?m trà do th? g?m Gu Jingzhou thi?t k? ?ã ???c bán v?i giá 1,32 tri?u USD trong phiên ??u giá c?a Bonham n?m 2013 ? H?ng Kông. Chi?c ?m v?i ki?u dáng thanh l?ch ???c làm th? công t? ??t sét zisha ? t?nh Giang Tô c?a Trung Qu?c trong n?m 1943.

2) ?m trà Yixing Zisha: 2 tri?u USD (t??ng ???ng 42 t? ??ng)

image004

Th? g?m Gu Jingzhou ?ã thi?t k? ?m trà tinh t? này n?m 1948. V?i m?c giá k? l?c 2 tri?u USD t?i phiên ??u giá China Guardian ? B?c Kinh trong n?m 2010, chi?c ?m có nét ??c tr?ng là các ch? ch?m kh?c c?a Jiang Handing.

1) C?p ?m trà Famille Rose Melon: 2,18 tri?u USD (t??ng ???ng 46 t? ??ng)

image005

?ây là ?m trà ??t nh?t t?ng ???c bán trong m?t cu?c ??u giá. M?t nhà s?u t?p gi?u tên c?a Trung Qu?c ?ã mua c?p ?m t? th? k? 18 này v?i giá 2,18 tri?u USD (t??ng ???ng 46 t? ??ng) trong phiên ??u giá c?a Bonham t?i Glasgow vào n?m 2011.

 

Trả lời