CategoriesTrà & ?m Th?c

N??c chè v?i ???ng tr?ng có t?t không?

T? lâu chè xanh ???c ví nh? m?t lo?i th?o d??c t? thiên nhiên, vì trong lá chè t??i có ch?a nhi?u thành ph?n hóa h?c: tinh d?u, các d?n xu?t polyphenolic (flavonoid, catechol, tannin), alkaloid là cafein, theophyllin, theobromin, xanthin, và các vitamin C, B1, B2, B3. Chè xanh mang l?i r?t nhi?u l?i ích cho s?c kh?e nh?: gi?i khát thanh nhi?t, gi?m stress, gi?m huy?t áp, gi?m l??ng ???ng trong máu, gi?m cholesterol, gi?m nguy c? ung th?… Nh?ng l?u ý sau ?ây s? giúp b?n phát huy tác d?ng c?a chè xanh:
– Không nên cho ???ng vào trà: ???ng k?t h?p v?i n??c trà có th? làm m?t ch?t dinh d??ng, h??ng v? và tác d?ng c?a nó. N?u b?n thích ng?t, có th? cho m?t ong thay ???ng và không nên cho thêm b?t k? ch?t th? gì vào trà.
– Không s? d?ng trà xanh ?? qua ?êm: Khi ?? qua ?êm, m?t s? vitamin trong trà xanh s? b? phân h?y, gây ?nh h??ng không t?t cho s?c kh?e.
– Không u?ng ngay sau b?a ?n: Trong chè xanh có ch?a tanin, n?u sau khi ?n u?ng chè xanh thì ch?t s?t và protein trong th?c ?n s? k?t h?p v?i ch?t tanin, t? ?ó làm gi?m kh? n?ng h?p thu ch?t dinh d??ng c?a c? th?. ???c bi?t, ch?t tanin có tác d?ng “kh?” ch?t s?t, vì th? c? th? s? h?n ch? h?p thu ch?t s?t. T?t nh?t là hãy ch? kho?ng 15-20 phút sau khi ?n r?i m?i u?ng.
– Không u?ng lúc ?ói, tránh u?ng trà quá ??c.
– Khi u?ng thu?c không dùng chè xanh: Trong chè xanh có ch?a các ch?t nh? tanin cafein khi u?ng s? k?t h?p v?i thu?c làm gi?m tác d?ng, ?ôi khi còn gây ph?n tác d?ng.

image004

Trả lời