?? giúp khách hàng mua hàng ???c thu?n ti?n và nhanh chóng chúng tôi th?c hi?n quy trình ??t hàng m?t các ??n gi?n và hi?u qu? nh?t nh?m ti?t ki?m th?i gian, công s?c và mang t?i m?t d?ch v? hoàn h?o nh?t cho khách hàng
?? vi?c mua hàng ???c di?n ra thu?n l?i quý khách c?n làm theo các b??c sau:

1. Tham kh?o danh m?c các lo?i trà c?ng nh? trà c? t?i website c?a chúng tôi.

2. D?a vào s? thích c?a mình và tham kh?o các c?m nh?n ?? ch?n ???c lo?i trà ?ng ý.

3. Liên h? v?i chúng tôi qua email ho?c ?i?n tho?i ?? ???c t? v?n và ??t hàng.

Email: Sales@trathainguyen.com        ?i?n tho?i: (08) 66 80 30 80
Website: trathainguyen.com

Trả lời