CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

S?n xu?t chè an toàn và nh?ng mong mu?n c?a ng??i dân

Sau tr?n m?a khá l?n cu?i tháng 6, nh?ng ??i chè ? xóm 9, th? tr?n Sông C?u (??ng H?) nh? b?ng lên trong n?ng. Màu xanh non m?n m?n c?a nh?ng búp chè tr?i dài kh?p n?i.

Picture4

 

?ang vào v? thu hái chè, t? sáng s?m, bà con ?ã có m?t ? trên ??i, kh?p n?i, ti?ng nói c??i râm ran. Trong câu chuy?n c?a các bà, các ch?… chúng tôi th?y nhi?u ng??i ?ang trao ??i v?i nhau v? quy trình s?n xu?t chè an toàn. Ông Nông V?n H?i, Phó tr??ng xóm 9 cho bi?t: T? khi g?n 12ha chè c?a 22 gia ?ình trong xóm ???c c?p gi?y ch?ng nh?n ??t tiêu chu?n VietGAP (11/2012), h?n 100 h? dân ? ?ây ?ã quan tâm ??n s?n xu?t chè an toàn nhi?u h?n. Bà con ?ã hi?u, s?n xu?t chè an toàn không ch? b?o ??m s?c kh?e cho ng??i tiêu dùng mà còn cho c? ng??i s?n xu?t. Trong t??ng lai lâu dài, s?n ph?m chè an toàn c?a HTX Chè Tân H??ng s? có ch? ??ng v?ng ch?c trên th? tr??ng.

Tháng 11/2011, khi ???c s? Nông nghi?p và PTNT l?a ch?n th?c hi?n mô hình s?n xu?t chè an toàn theo tiêu chu?n VietGAP, 22 h? dân trong xóm ?ã h? h?i tham gia. Anh Nguy?n ??c Tr?ng, m?t h? dân tham gia mô hình này chia s?: Lúc m?i áp d?ng quy trình này vào s?n xu?t chè, tôi th?y r?t khó kh?n vì ph?i ghi nh?t ký ch?m sóc chè h?ng ngày. Hôm nay, phun thu?c ? bãi chè này, ngày mai bón phân ? bãi chè kia ??u ph?i ghi vào nh?t ký m?t cách t? m?. C? ph?i l?u tâm nh?ng vi?c nh? th?, ban ??u tôi th?y r?t m?t th?i gian. Nh?ng qua m?t th?i gian th?c hi?n, tôi và bà con ? ?ây c?ng quen d?n. S?n xu?t chè an toàn là ph?i nh? th?, có ghi chép ??y ?? nh?t ký phun thu?c phòng, tr? sâu b?nh, bón phân cho chè thì m?i nh? rõ th?i gian cách ly ?? ??m b?o s?n ph?m làm ra ???c an toàn, có thuy truy nguyên ???c ngu?n g?c.

Sau m?t th?i gian áp d?ng quy trình s?n xu?t chè Thái Nguyên an toàn theo tiêu chu?n VietGAP, kho?ng 6 t? chè búp khô/n?m thu ???c t? 0,3ha chè c?a gia ?ình anh Tr?ng ?ã cho thu nh?p cao h?n t? 2-3 tri?u ??ng/t?. V?i nh?ng di?n tích chè cành ??c s?n nh? LDP1, giá bán có th? cao h?n tr??c ?ây t? 5 ??n 6 tri?u ??ng/t?. Cùng chung suy ngh? c?a anh Tr?ng, ch? Ph?m Th? Ng? c?ng tham gia mô hình này cho hay: S?n xu?t chè theo ph??ng th?c truy?n th?ng, ng??i nông dân phun thu?c, bón phân cho chè m?t cách ? ?t. Nh? th? không nh?ng s?n ph?m kém ch?t l??ng mà bà con còn t? làm lãng phí chi phí ??u t?. S?n xu?t chè theo tiêu chu?n VietGAP, ngoài vi?c phun ?úng, phun ?? các lo?i thu?c b?o v? th?c v?t; bón phân cân ??i, ti?t ki?m ???c chi phí ??u vào thì ch?t l??ng s?n ph?m chè c?ng ???c nâng lên, tiêu th? trên th? tr??ng d? dàng h?n. Theo tính toán c?a ch? Ng?, gia ?ình ch? có 1ha chè, trong ?ó m?t n?a di?n tích tr?ng các gi?ng chè cành LDP1, chè Nh?t, ph?n còn l?i là chè trung du. Tr??c ?ây, m?i n?m ch? thu kho?ng 72-75 tri?u ??ng thì nay có th? t?ng lên 80-85 tri?u ??ng. Còn anh Nguy?n Thanh Ph??ng, Tr??ng phòng Nông nghi?p và PTNT huy?n ??ng H? cho r?ng, s?n xu?t chè an toàn s? giúp ng??i dân nâng cao ???c tính c?ng ??ng, có trách nhi?m h?n v?i s?n ph?m do mình s?n xu?t ra.

Hi?n ngu?n thu chính c?a trên 100 h? dân c?a xóm  9 ch? y?u là cây chè. Nh? tr?ng chè, nhi?u h? dân ?ã xây ???c nhà, mua ???c xe máy và các v?t d?ng c?n thi?t trong gia ?ình. Tuy nhiên, v?i  ti?m n?ng, th? m?nh c?a m?t vùng chè ??c s?n, nh?ng n?m tr??c giá chè ? ?ây bán ra v?n ? m?c th?p, trung bình ch? kho?ng 120 ??n 150 nghìn ??ng/kg, cá bi?t m?i có lo?i chè ???c bán ra v?i giá 200 nghìn ??ng/kg, nh?ng nay ?ã t?ng ???c kho?ng 20-30 th?m chí là 50% so v?i tr??c. Hi?u qu? c?a vi?c s?n xu?t chè Thái Nguyên an toàn theo tiêu chu?n VietGAP ?ã ???c kh?ng ??nh ? xóm 9 s? là h??ng m? cho các h? s?n xu?t chè trong xóm nâng cao thu nh?p trên cùng m?t ??n v? di?n tích ??t tr?ng chè. Ông V? ?ình Cam, Tr??ng xóm 9 nói: Th?i gian t?i, chúng tôi s? v?n ??ng các h? dân m? r?ng di?n tích s?n xu?t chè an toàn ra 37/37 ha chè c?a xóm. Dù v?y, ?i?u tôi lo l?ng là hi?n t?i, chè an toàn ch?a ???c ?ánh giá ?úng v?i giá tr? th?c vì v?n còn trình tr?ng “l?p l? ?ánh l?n con ?en” khi mà không ít lái buôn ?ã làm gi? nhãn mác, ?nh h??ng ??n uy tín ch?t l??ng chè an toàn. B?i v?y, chúng tôi r?t mong các c? quan qu?n lý Nhà n??c vào cu?c, có ch? tài c? th?, x? lý nghiêm minh nh?ng tr??ng h?p vi ph?m ?? ng??i làm chè chúng tôi yên tâm làm ra s?n ph?m an toàn, ch?t l??ng cao ph?c v? ng??i tiêu dùng trong, ngoài t?nh.

Ngu?n: S?u T?m

 

Trả lời