CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

S? tr? l?i c?a trà truy?n th?ng

Sau m?t kho?ng th?i gian dài b? ?nh h??ng b?i các ki?u u?ng trà phong cách “công nghi?p” nh? ki?u trà b?t u?ng li?n và trà túi l?c, thì ki?u u?ng trà truy?n th?ng ?ang d?n d?n tr? l?i.

??u th? k? 20 là giai ?o?n ?ánh d?u c?a m?t s? phát minh liên quan ??n trà, trong ?ó ?áng k? nh?t là s? ra ??i c?a d?ng “trà b?t” u?ng li?n và “trà túi l?c”. Vào n?m 1904 t?i H?i Ch? Trà Th? Gi?i ? Thành ph? St.Louis (bang Missouri – M?), trà b?t u?ng li?n ???c gi?i thi?u  b?i m?t th??ng gia có tên là Richard Blechynden. Ông ?ã cho ra ??i m?t lo?i trà d?ng b?t, ch? c?n pha v?i n??c l?nh là có th? dùng ngay ???c mà không c?n ph?i t?n công s?c ?un n??c, chu?n b? lá trà hay ?òi h?i nhi?u d?ng c? pha trà c?u k? khác. C?ng ngay chính trong n?m này, m?t th??ng gia khác có tên là Thomas Sullivan c?ng b?t ??u bán ra nh?ng túi trà nh? b?ng v?i cho khách hàng t? c?a hàng trà và cà phê c?a ông ? New York. M?c ?ích th?t s? c?a ông ch? ??n gi?n là ??ng trà trong túi b?ng v?i, khi khách hàng pha trà h? s? ?? lá trà ra kh?i túi và pha vào ?m. Tuy nhiên, nhi?u khách hàng l?i th?y thu?n ti?n h?n khi c? pha trà th?ng t? túi v?i này và th? là trà túi l?c ?ã ra ??i m?t cách tình c? nh? v?y. M?y ch?c n?m sau thì trà túi l?c hi?n ??i d?ng gi?y m?i ra ??i và tr? nên c?c k? ph? bi?n t? th?i ?i?m này.

tra truyen thong 1

S? ph? bi?n c?a 2 d?ng trà này là ?i?u hoàn toàn h?p lý vì n??c M? vào ??u th? k? 20 luôn có nh?ng b??c ti?n v??t b?c v? công ngh? c?ng nh? kinh t?. Cu?c s?ng b?n r?n h?n khi?n ng??i dân càng ph? thu?c vào nh?ng lo?i th?c ph?m không t?n nhi?u th?i gian ?? chu?n b?. Và trong kho?ng th?i gian “công nghi?p hoá” này, các nhà s?n xu?t l?i càng chú tr?ng vào nh?ng s?n ph?m s?n xu?t nhanh, nhi?u và giá r? ?? ti?p c?n v?i càng nhi?u ??i t??ng khách hàng càng t?t. Chính nh?ng lý do này mà d?ng trà b?t u?ng li?n và trà túi l?c càng ngày càng ???c ?a chu?ng và xu?t hi?n m?i n?i trên kh?p n??c M? và d?n d?n lan ra nhi?u n??c trên th? gi?i. Và c?ng chính vì v?y mà ki?u u?ng trà truy?n th?ng – pha lá trà b?ng ?m – ngày càng b? mai m?t.

tra truyen thong

Tuy nhiên vào kho?ng ??u th? k? 21, sau m?t th? k? dài thì nhi?u ng??i dân ? các qu?c gia phát tri?n l?i mong mu?n quay l?i v?i nh?ng giá tr? chân chính và trà là m?t trong s? ?ó. Nh?ng lá trà ??c s?n t? nhi?u vùng trà trên th? gi?i ???c tìm mua nhi?u h?n b?i nh?ng ng??i yêu trà. B?i vì ??i v?i nh?ng ng??i này, khi c?m nh?ng lá trà còn nguyên trên tay h? ít nhi?u có th? ?ánh giá ???c ch?t l??ng trà b?ng cách nhìn, s? và ng?i mùi tr?c ti?p; không ch? th??ng th?c trà mà h? còn có c? h?i h?p thu ???c nh?ng giá tr? v?n hoá c?ng nh? l?ch s? t? n?i mà nh?ng cánh trà này ???c cho ra ??i. Và nh?ng giá tr? này không th? tìm th?y ? nh?ng lo?i trà túi l?c, trà ?óng chai hay trà b?t u?ng li?n ???c bày bán ??y r?y trong m?i c?a hàng th?c ph?m hay siêu th?. ? nh?ng qu?c gia nh? phát tri?n nh? M? hay Canada, không ch? s? ng??i u?ng trà ngày càng t?ng lên mà nhi?u th??ng hi?u trà m?i liên t?c xu?t hi?n và ph?n l?n mô hình c?a nh?ng th??ng hi?u này ??u xoay quanh ki?u trà truy?n th?ng. Các lo?i trà khi ???c gi?i thi?u ?i kèm v?i nh?ng câu chuy?n v? n?i nó ???c sinh ra, mùa trà thu ho?ch, k? c? l?ch s? ??ng sau nh?ng cánh trà này.

tinh te nhu tra dao trung hoa 7

Có th? s? không bao gi? trà truy?n th?ng s? hoàn toàn quay tr? l?i v? trí c?a mình gi?ng nh? nhi?u th? k? tr??c vì nhi?u ??i t??ng khách hàng s? mãi luôn ch?n trà túi l?c hay trà b?t vì tính ti?n d?ng và d? ti?p c?n. Th? nh?ng trà truy?n th?ng s? mãi t?n t?i vì luôn mang nh?ng giá tr? chân chính m?c cho th? gi?i có thay ??i nh? th? nào ?i ch?ng n?a.

Ngu?n: s?u t?m

Trả lời