CategoriesTrà & S?c kh?e

S?c kh?e con ng??i-tác d?ng c?a Theanine có trong trà

Trong cu?n sách v? trà, nhà tri?t h?c Kakuzo Okakura n?m 1906 ?ã vi?t: “Trà b?t ??u nh? m?t lo?i thu?c và phát tri?n thành m?t lo?i n??c gi?i khát có l?i cho s?c kh?e .”
Nghiên c?u khoa h?c ?ã kh?ng ??nh nh?ng gì mà ng??i châu Á ?ã tin trong nhi?u th? k? – ?ó là trà có ch?a nh?ng ho?t ch?t có l?i cho s?c kh?e con ng??i. Theo nh? m?t chuyên gia dinh d??ng cho bi?t: “Trà không ch?a calorie và là th?c u?ng th? hai sau n??c ???c các chuyên gia dinh d??ng hàng ??u khuy?n khích s? d?ng. “

Do ?ó mà trà xanh và nhi?u lo?i trà khác ???c s? d?ng r?ng rãi và ph? bi?n. M?c dù trà ch?a nhi?u lo?i ch?t trong ?ó không ch? ch?a caffeine. Nó còn có các axit amin L-theanine, có kh? n?ng v??t qua hàng rào máu-não..

Vì L-Theanine ???c sinh ra t? nhiên trong các cây thu?c h? trà nên Theanine là ho?t ch?t thiên nhiên h?u nh? ch? ???c tìm th?y trong trà. ?ây là m?t h?p ch?t axít amin r?t t?t ??i v?i s?c kh?e mà nhi?u ng??i còn ch?a bi?t ??n.

Các k?t qu? nghiên c?u do các nhà khoa h?c thu?c tr??ng ?H Oxford ?ã t?ng ti?n hành th?c nghi?m và cho th?y r?ng L-theanine là m?t lo?i acid amin làm t?ng ho?t ??ng c?a ch?t truy?n th?n kinh ?c ch? GABA, trong ?ó có tác d?ng ch?ng lo âu. Nó c?ng làm t?ng dopamine, s?n xu?t và kích ho?t các b??c sóng alpha trong não, ?ó là các xung l?c ?i?n do não phát ra khi ? tr?ng thái th? giãn nh?ng v?n t?nh táo. Nghiên c?u c?ng cho th?y v?i 50mg Theanine (có trong 2-3 tách trà), ho?t ??ng c?a sóng alpha trong não gia t?ng ? m?c cao. ?i?u ?ó có l?i r?t nhi?u ??i v?i th? tr?ng cu? m?t ng??i.

Theanine là h?p ch?t ?óng vai trò xúc tác trong quá trình trao ??i ch?t, ??ng th?i là tác nhân giúp các ho?t ??ng c?a não ???c c?i thi?n m?t cách ?áng k? và nâng cao kh? n?ng t?p trung trong su?t th?i gian 5 ti?ng sau khi u?ng. Tinh th?n th? giãn nh?ng v?n t?nh táo, có c?m h?ng sáng t?o, giúp tìm ra gi?i pháp m?i.

L-Theanine giúp ??u óc minh m?n, x? lý công vi?c nhanh và hi?u qu?, nh?t là khi ph?i làm vi?c v?i c??ng ?? cao. Theo nghiên c?u c?a các nhà khoa h?c Hà Lan, L-Theanine có trong trà giúp kích thích các sóng alpha não, t?o ra nh?ng phút th? giãn r?t h?u ích, giúp con ng??i x? lý công vi?c nhanh h?n, hi?u qu? h?n so v?i nhóm ng??i không u?ng trà.

 Do có nhi?u ??c tính t?t nh? th? nên các nhà khoa h?c khuyên m?i ng??i nên dùng kho?ng 8 – 10 tách trà m?i ngày. Tùy theo s? thích mà có th? dùng trà xanh ho?c trà ?en b?i tác d?ng c?a 2 lo?i là nh? nhau.

L-theanine ???c coi là ch?t mang ??n m?t c?m giác th? giãn và duy trì s? t?nh táo r?t h?u ích ??i v?i s?c kh?e c?a m?i ng??i trong cu?c s?ng h?i h? ngày nay.

 

Trả lời