CategoriesChưa phân loại

Tác d?ng c?a Trà Dây

Nhi?u ng??i b? b?t ng? khi xem công d?ng c?a trà dây r?ng

Nh?c ??n công d?ng c?a trà dây hay chè dây m?i ng??i ngh? ngay ??n c?t c?n ?au d? dày r?t hi?u qu? nh?ng b?t ng? h?n n?a khi tác d?ng nhân ?ôi nhân ba làm cho ng??i s? d?ng s? c?m nh?n ???c k?t qu? nhanh rõ r?t Trà hay chè dây là m?t lo?i trà r?ng hay thau r? (ti?ng Nùng), khau r? (ti?ng Tày), h?ng huy?t long, ?i?n b? trà, ng?u khiên t?… có tên khoa h?c là Ampelopsis cantoniensis thu?c h? nho (Vintaceae) m?c trên các vùng núi ?ây là m?t lo?i d??c li?u quý.

Chè dây không ??n thu?n m?t lo?i trà r?ng bình th??ng mà ???c dân gian và các nhà khoa h?c nghiên c?u h?n 20 n?m qua, chính vì th? ??ng nên b? qua xem công d?ng c?a cây thu?c nam này. Công d?ng c?a trà dây là gì?

Nh?ng ng??i ?i r?ng tìm t?ng cây trà dây ?? ch?a ?au d? dày, ?n u?ng ngon h?n, giúp ???ng tiêu hoá ho?t ??ng t?t h?n ch?ng tiêu ch?y hay khó tiêu hoá.

Tác d?ng c?a Trà Dây theo nghiên c?u:

 An th?n d? ng?: Dân gian quen v?i thói quen dùng cây nhà lá v??n, nên cây c? xung quanh th??ng ???c dùng th??ng xuyên có th? dùng ?? ch?a b?nh ho?c t?ng s?c ?? kháng cho mình. Khi khó ng? h? th??ng l?y cây trà dây v? u?ng, ho?c m?t m?i c?ng th?ng m?i ng??i th??ng l?y trà dây s?c u?ng ?? tinh th?n tho?i mái h?n, ng? ngon h?n.

U?ng trà dây giúp b?n thèm ?n, ng? ngon h?n, tiêu hoá t?t. Ngoài ra do thành ph?n 100% t? nhiên nên có th? u?ng thay n??c hàng ngày s? d?ng trà dây không có hoá ch?t ??c h?i hay tác d?ng ph? gây ?nh h??ng ??n s?c kho?.

Trà dây b?nh ?au d? dày: Không có quá nhi?u ki?n th?c khoa h?c nh?ng b?ng kinh nghi?m và s? t?ng tr?i qua nhi?u th? h? nh?ng ng??i ? vùng cao có cây trà dây (cây chè dây) m?c nhi?u h?n 10 n?m qua h? ?ã s? d?ng lo?i cây này nh? 1 th?o d??c quý ch?a ?au d? dày hi?u qu?. Ch? c?n u?ng 1 ??n 2 tu?n là b?nh d? dày c?a h? ?ã h?t. Chính vì v?y nó ???c l?u truy?n qua nhi?u ??i bí quy?t ch?a ?au d? dày ??n gi?n nh?ng hi?u qu? này.

tra day

Công d?ng c?a trà dây leo Theo y h?c c? truy?n trà dây có nh?ng công d?ng sau:

Thanh nhi?t c? th?: Trong ?ông y cây trà dây ???c ??a vào bài thu?c làm thanh nhi?t c? th? mát gan. R?t phù h?p cho nh?ng ng??i th??ng xuyên r??u bia hay nóng gan làm m?t n?i m?n ho?c c? th? b? nhi?t. U?ng trà dây hàng ngày gi?i quy?t t?t v?n ?? này.

Tiêu viêm: Trà dây ch?a trong mình ch?t giúp làm lành v?t th??ng, s?o r?t t?t vì th? khi các bài thu?c ?ông y ?ã ??a chúng vào bài thu?c ch?a viêm loét d? dày. Nó ???c xem là bài thu?c an toàn không lo tác d?ng ph?.

Gi?i ??c c? th?, mát gan: N?u nh? ch? b?ng kinh nghi?m dân gian, b?ng tr?i nghi?m th?c t? hàng ngày giúp h? thanh nhi?t c? th? thì ?ông y ?ã phân tích, nghiên c?u và cho k?t lu?n chính xác Trà dây giúp gi?i ??c c? th? mát gan. Khi b? nóng gan u?ng trà dây có tác d?ng r?t t?t, bài tr? ??c t? trong gan.

cay-che-day

Gi?m ti?t và trung hoà axit: Trong d? dày có Axit clohidric ?? hoà tan mu?i khó tan, phân hu? các glucid (b?t, ch?t ???ng), Protein (ch?t ??m) thành các ch?t ??n gi?n ?? c? th? có th? h?p th? ???c. Nh?ng n?u l??ng axit này nhi?u ? trong d? dày lâu ngày s? làm cho b? loét d? dày và xu?t huy?t d? dày.. 95% viêm d? dày mãn tính là do khu?n HP gây ra nên u?ng trà dây giúp di?t khu?n HP r?t hi?u qu? ??i v?i ng??i d? dày ?ang có khu?n HP.

Ch?ng viêm gi?m ?au: khi b?n b? ?au d? dày th??ng xuyên vi?c u?ng trà dây s? giúp b?n nhanh chóng gi?m và h?t ?au nhanh chóng. Nghiên c?u cho th?y u?ng trà dây giúp gi?m ?au nhanh só v?i các lo?i thu?c thông th??ng lên ??n 2 l?n Làm lành s?o nhanh chóng trong các ? loét: Kh? n?ng giúp lành s?o cao nên viêm loét d? dày u?ng trà dây làm lành ? s?o gi?m ?au nhanh ??n b?t ng?

Ch?a các ch?ng b?nh nh? v? th?ng, m?n nh?t, nh? ung, tê th?p…còn r?t nhi?u công d?ng khác nên cây trà dây ?ã ???c ??a vào danh sách d??c li?u quý qu?c gia, ???c ??a vào k? ho?ch phát tri?n d??c li?u quý trong chi?n l??c phát tri?n trong nh?ng 2020-2030

 

 

Trả lời