CategoriesTrà & ?m Th?c

Tác d?ng c?a trà xanh ??i v?i ng??i nghi?n hút thu?c lá – b?n ?ã bi?t

Thu?c lá là m?t ch?t gây ghi?n d?ng c?c nh? c?a ma túy t?ng h?p, v?y trong t? nhiên có cách gì giúp ng??i nghi?n s?ng kh?e m?nh h?n? Hôm nay tôi s? cung c?p cho các b?n nh?ng tác d?ng c?a trà xanh ??i v?i ng??i nghi?n hút thu?c.

Tác d?ng c?a trà xanh ??i v?i ng??i hút thu?c
Tác d?ng c?a trà xanh ??i v?i ng??i hút thu?c

H?u qu? mà thu?c lá gây ra thì ai ai c?ng bi?t, khi b?n hút thu?c lá quá nhi?u, các thành ph?n trong thu?c lá s? là gi?m ti?t acid trong d? dày và làm t?ng l??ng ???ng trong máu. ??c bi?t ph?i là c? quan ch?u ?nh h??ng n?ng n? nh?t, t? ?ó kéo theo h? hô h?p, và toàn b? c? th? b? b?nh. Nh?ng các nhà khoa h?c ?ã tìm ra m?t ch?t có trong trà xanh ?ó chính là Catechin, chi?m kho?ng 30% tr?ng l??ng khô c?a trà xanh và chi?m kho?ng 90% tr?ng l??ng khô c?a trà ?en. Catechin c?i thi?n h? bài ti?t và lo?i b? các ??c t? c?a thu?c lá ra kh?i c? th?.

Tác d?ng c?a trà xanh ??i v?i ng??i hút thu?c lá còn ??c bi?t ? ch?, nó ng?n ch?n cholesterol trong thành m?ch máu, làm gi?m s? v? ??ng m?ch, nh?i máu c? tim. Không nh?ng v?y l?i ích c?a trà xanh làm cho tinh th?n c?a ng??i nghi?n thu?c thêm ph?n ch?n, u?ng trà nhi?u s? gi?m thèm thu?c, làm s?ch khoan mi?ng. N?u nh? ng??i nghi?n duy trì thói quen này th??ng xuyên thì h? d?n d?n b? thu?c và không còn mu?n ti?p xúc v?i thu?c.

Trà xanh giúp t? b? thu?c
Trà xanh giúp t? b? thu?c

Vì v?y mà các nhà kho h?c M? ?ã s? d?ng ch?t có trong trà xanh ?? làm thu?c cai nghi?n.

 

 

Trả lời