CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà Trà & S?c kh?e

Tác d?ng kh? mùi tuy?t v?i c?a trà xanh

Trong r?t nhi?u tác d?ng tuy?t v?i c?a trà xanh thì m?t trong các tác d?ng ?ó chính là vi?c kh? mùi vô cùng hi?u qu?.

Trà xanh giúp kh? mùi th?c ?n hi?u qu?: Sau khi ?n nhi?u ng??i th??ng gi? thói quen u?ng n??c trà ?ây là m?t thói quen r?t t?t vì trong trà xanh có ch?a catechin, m?t ch?t ch?ng oxy hóa m?nh m? có th? ch?ng l?i vi khu?n nh?t là nh?ng vi khu?n gây ra mùi không mong mu?n. ??ng th?i u?ng trà c?ng giúp vi?c gi?m t?o m?ng bám trên r?ng giúp r?ng ch?c kh?e, b?i v?y ?? có m?t h?i th? th?m mát và có hàm r?ng ch?c kh?e thì hãy gi? thói quen u?ng trà xanh.

tr?ng r?ng

Trà xanh giúp kh? mùi hôi chân: ?? xua tan mùi hôi chân và l?y l?i t? tin không ph?i là quá khó, ch? ??n gi?n b?ng cách b?n hãy hình thành thói quen ngâm chân v?i n??c chè t??i vào m?i bu?i t?i tr??c khi ?i ng?. Cách ??n gi?n này s? giúp b?n không nh?ng kh? ???c mùi hôi chân mà còn h?n ch? quá trình ti?t m? hôi chân – m?t trong nh?ng “th? ph?m” gây nên mùi khó ch?u cho ?ôi chân c?a bVnEtips -?n. Bên c?nh công d?ng có th? kh? mùi hôi chân, trà xanh còn có kh? n?ng làm d?u mát nh?ng v?t b?ng rát. N?u chân b?n b? cháy n?ng do ti?p xúc quá lâu d??i n?ng ho?c ?i chân tr?n trên cát nóng ? bãi bi?n thì b?n nên ngâm chân vào n??c trà xanh, c?m giác ?au rát s? nhanh chóng t? rút lui.

ngâm chân

Bã trà giúp kh? mùi trong phòng: Sau khi u?ng trà xong m?i ng??i hãy gi? l?i bã trà và ph?i khô và ?? vào trong phòng, bã trà có m?t tác d?ng tuy?t v?i giúp kh? mùi hôi c?a c?n phòng c?ng nh? vi?c t?o cho c?n phòng m?t mùi h??ng t? nhiên và d? ch?u. ??c bi?t trong phòng c?a nh?ng ng??i có thói quen hút thu?c thì vi?c ?? bã trà khô trong phòng s? giúp lo?i b? mùi hôi c?a khói thu?c m?t cách r?t hi?u qu?.

Trả lời