CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Thái Nguyên ??u t? phát tri?n th??ng hi?u trà Thái Nguyên

Thái Nguyên ??u t? phát tri?n th??ng hi?u trà Thái Nguyên

Hi?n trên ??a bàn Thái Nguyên có 19.000 ha chè, tr?i r?ng trên c? 9 huy?n, th? xã, ?ang ???c ch?m sóc v?i s?n l??ng hàng n?m g?n 200.000 t?n chè búp t??i.??i chè Tân C??ngToàn t?nh ?ã phát tri?n 15 mô hình tr?ng chè theo tiêu chu?n VietGAP ? các huy?n ??i T?, ??ng H?, ??nh Hóa, Võ Nhai, Ph? Yên, Phú L??ng.

Picture2

 

Chè “s?ch” Thái Nguyên N?m trong vùng chè ??c s?n Tân C??ng, HTX chè Tân H??ng ?ã ???c c?p ch?ng nh?n ??t tiêu chu?n UTZ Certified (tiêu chu?n v? s?n xu?t các s?n ph?m nông s?n t?t trên quy mô toàn c?u).Ti?p ??n là xây d?ng thành công 30 h? theo mô hình qu?n lý ch?t l??ng n?i b? trong s?n xu?t chè an toàn theo tiêu chu?n Global Gap.

Công ty CP chè V?n Tài là ??n v? ??u tiên ???c c?p ch?ng nh?n ??t tiêu chu?n Global Gap trên cây chè v?i di?n tích là 4ha.C?c Công nghi?p ??a ph??ng (B? Công Th??ng) ?ã ph?i h?p v?i Trung tâm khuy?n công Thái Nguyên t? ch?c ?ào t?o ngh? cho h?n 10.000 lao ??ng t?i các làng ngh?, h? tr? chuy?n giao công ngh? cho các HTX ch? bi?n chè ?ng d?ng công ngh? tiên ti?n trong s?n xu?t, ch? bi?n và b?o qu?n nh?m nâng cao ch?t l??ng s?n ph?m chè và t?o vi?c làm ?n ??nh cho ng??i dân ??a ph??ng.

“Hi?n nay s?n ph?m trà Thái Nguyên ?a d?ng v? hình th?c m?u mã ch?t l??ng, khó ??a ph??ng nào có ???c ch?t l??ng chè ?a d?ng, ??c s?c nh? th?” Ch? t?ch UBND t?nh Thái Nguyên D??ng Ng?c Long nói. V?i nh?ng ngu?n l?i t? tr?ng, ch? bi?n xu?t kh?u chè mang l?i, v? trí cây chè ?ã và ?ang th?c s? là cây  làm giàu cho nh?ng h? s?n xu?t kinh doanh chè. ?? th??ng hi?u “Chè Tân C??ng Thái Nguyên” v??n xa ?? ti?p t?c khai thác th? m?nh v? chè, ngành nông nghi?p Thái Nguyên ?ang t?p trung m?i ngu?n l?c ?? ??u t? phát tri?n cây chè ?? mang l?i l?i ích cao nh?t.

C? th?, v? quy ho?ch, trên c? s? ??nh h??ng s?n ph?m ?? xác ??nh vùng nguyên li?u ph?c v? cho ch? bi?n (theo t? l? 80% s?n ph?m chè xanh, 20% s?n ph?m chè ?en) Thái Nguyên ?ã xây d?ng quy ho?ch c? th? di?n tích chè xanh, chè ?en. Trong ?ó di?n tích chè xanh ch? y?u t?p trung t?i vùng s?n xu?t chè c?a TP Thái Nguyên và m?t s? vùng s?n xu?t chè thu?c huy?n ??i T?, ??ng H?, Phú L??ng, Th? xã Sông

Ngu?n: S?u T?m