CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

S? KHÁC NHAU GI?A CÂY H?NG TRÀ VÀ CÂY TRÀ XANH

Cây trà xanh_lo?i cây không còn quá xa l? v?i chúng ta n?a. Còn cây h?ng trà thì sao? B?n có bao gi? th?c m?c cây h?ng trà và cây trà xanh có s? khác bi?t nào không c?ng nh? h?ng trà và trà xanh?

Trà xanh
Trà xanh

 

H?ng trà
H?ng trà

 

 

Hãy cùng tìm hi?u nh?ng ?i?u thú v? v? cây h?ng trà và cây trà xanh qua bài vi?t mà trà Thái Nguyên mu?n gi?i thi?u t?i b?n sau ?ây.

Th?c t? h?ng trà và trà xanh ??u có ngu?n g?c t? cây trà xanh nh?ng do cách ch? bi?n nên có tên g?i c?ng nh? nhi?u ?i?m khác nhau.

* ?i?m khác ??u tiên v? 2 lo?i cây này ?ó là màu s?c: Trong cách ch? bi?n cây h?ng trà chuy?n thành màu nâu ??, còn tà xanh không ???c lên men nên có màu xanh c?a lá trà.

* Khác nhau v? quy trình s?n xu?t.

– ??i v?i trà xanh: 

?? s?n xu?t trà xanh, lá trà ???c thu ho?ch, làm khô héo, sau ?ó ???c làm nóng lên thông qau ph??ng pháp h?p ( phong cách Nh?t B?n) ho?c sao khô theo ph??ng pháp ki?u Trung Qu?c. Qúa trình này tác ??ng, làm ng?ng quá trình oxy hóa ?? lá gi? ???c màu s?c và tinh t? c?ng nh? h??ng v? t??i.

– ??i v?i h?ng trà:

?? s?n xu?t h?ng trà, lá cây h?ng trà ???c thu ho?ch và khô héo, sau ?ó nghi?n nát, rách, cong ho?c cu?n ?? oxy hóa tr??c khi ???c s?y khô. K?t qu? là nh?ng chi?c lá s? có  màu t?i nh?ng mang m?t h??ng v? m?nh h?n và th?m h?n.

h?ng trà 2

* Khác bi?t v? hàm l??ng caffeine.

So v?i trà xanh thì h?ng trà th??ng có l??ng caffeine cao h?n. Tuy nhiên l??ng caffeine không ph?i lúc nào c?ng nh? v?y, hàm l??ng caffeine có th? thay ??i vào các ph??ng pháp v? gi?ng cây tr?ng, ch? bi?n và s?n xu?t trà.

Hàm l??ng caffeine trong trà xanh kho?ng 24-40 mg m?i ly và h?ng trà kho?ng 14-61 mg m?i ly.

pha-tra-ngon

* Khác bi?t v? ch?t ch?ng oxy hóa.

Trà xanh và h?ng trà ??u ch?a ch?t ch?ng oxy hóa, có th? ng?n ng?a ung th? và các b?nh khác. Trong nhi?u n?m nghiên c?u t?p trung vào các tính ch?t s?c kh?e c?a trà xanh và h?ng trà các nghiên c?u g?n ?ây ch? ra r?ng h?ng trà có tác d?ng t?t ??i v?i s?c kho?. Con s? c? th? ph? thu?c vào quá trình oxy hóa ho?c không oxy hóa s? cho ra các h?p ch?t ch?ng oxy hóa c?a trà khác nhau.