CategoriesTrà & S?c kh?e

Trà xanh và nh?ng l?i ích tuy?t v?i!

Trà xanh là t? khóa  mà nh?ng ng??i bi?t ch?m sóc b?n thân tìm t?i và không ph?i vô lý mà h? làm nh? v?y. Khoa h?c ngày càng phát tri?n, các lo?i thu?c, th?c ph?m ch?c n?ng phát tri?n tràn lan, nh?ng trà xanh luôn là s? l?a ch?n, ?u tiên hàng ??u. Hãy cùng khám phá nh?ng l?i ích tuy?t v?i khi?n trà xanh tr? nên ??c bi?t nh? th? nhé!

B?o v? b?n kh?i b?nh tim m?ch.

Ng??i b?n c?a tim m?ch

Cu?c s?ng hi?n ??i kéo theo nh?ng thói quen x?u trong ?n u?ng nh? ?n quá nhi?u ch?t béo và ??c h?i t? ô nhi?m môi tr??ng khi?n tình hình s?c kh?e gi?m sút nói chung và t? l? b? m?c các b?nh v? tim m?ch nói riêng gia t?ng ?áng k?. Th? ph?m d?n ??n b?nh tim m?ch ph?i k? ??n hàng ??u là Cholesterol. Th?t may m?n r?ng theo m?t nghiêm c?u ?ã cho th?y, trà xanh ng?n ng?a và gi?m thi?u quá trình hình thành Cholesterol trong m?ch máu, giúp gi?m thi?u r?i ro v? b?nh tim m?ch.

Tránh xa ung th?

Thêm m?t l?i ích tuy?t v?i t? trà xanh ?ó chính là phòng ng?a ung th?. Ch?t EGCG có th? ng?n ng?a s? phát tri?n c?a các t? bào ung th? và h?n th? n?a, ho?t ch?t quý giá này còn gi?t ch?t các t?t bào ung th?, hay c? th? là t? bào ung th? ? th?c tràng.

M? ph?m t? nhiên ?a tác d?ng

Không ph?i vô lý mà cách hãng m? ph?m n?i ti?ng nh? THEFACESHOP, Tony Moly hay Etude House liên t?c cho ra các dòng s?n ph?m ch?m sóc da ???c chi?t xu?t t? trà xanh. Ch?t EGCG trong trà xanh có tác d?ng h?n g?p 200 l?n vitamin E và ch?ng l?i các tác nhân ?nh h??ng x?u ??n da, giúp cho da kh?e, ??p, làm ch?m quá trình lão hóa.

Ngoài ra, các ho?t ch?t trong trà xanh còn có tác d?ng ch?ng l?i tia UV, giúp gi?m thi?u tác h?i t? ánh n?ng lên làn da b?n.

tra xanh

Có l?i cho h? tiêu hóa, kích thích v? giác.

N?u ch?n ?úng nh?ng lo?i trà xanh h?o h?ng, khi th??ng th?c, trà xanh s? có v? r?t ngon, thanh khi?t, ?i?u này khi?n cho v? giác ???c kích thích, vi?c ?n u?ng tr? nên ngon mi?ng h?n và r?t t?t cho h? tiêu hóa.

Tùy theo s? thích m?i ng??i, các b?n có th? u?ng nóng hay l?nh tùy thích, có th? thêm vào ít ???ng n?u b?n h?o ng?t. ?i?u này khi?n b?n thích thú h?n vì b?n không còn là th??ng th?c m?t lo?i trà bình th??ng mà còn là ?ang nhâm nhi th?c u?ng yêu thích c?a b?n.

Hi?n nay trên th? tr??ng có khá nhi?u lo?i trà, tuy nhiên, b?n hãy th? tr?i nghi?m nh?ng s?n ph?m trà Thái Nguyên mang th??ng hi?u M?C TRÀ c?a chúng tôi ?? có th? th??ng th?c v? trà t? quê nhà, ch?t l??ng, uy tín và m?ng l?i nh?ng l?i ích tuy?t v?i nh? trên.