CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Cách dùng ?m trà

Nên ch?n ?m nh? th? nào ? Câu h?i ?ó không ph?i d? tr? l?i. Nó tùy theo nhu c?u. Th??ng thì chúng ta ch? u?ng m?t mình hay hai ng??i nên ?m không nên l?n quá. ?m nào ch? ?? rót ra hai t?i b?n ly là v?a. ?m ??c ?m (ch? rót ???c m?t ly) c?m lóng cóng mà l?i m?t công rót ?i rót l?i hoài, không ti?n. ?m song ?m dùng khi u?ng m?t mình và n?u u?ng hai ng??i thì ph?i lo?i l?n h?n ?? m?i l?m rót ra ?? cho m?i ng??i hai chén. C?ng nên có thêm m?t hai ?m l?n phòng khi ph?i ?ãi “t?c khách” sau nh?ng bu?i h?p m?t ?ông ng??i.

am-co-canh-chu

?m dùng hàng ngày không nên mua lo?i hình dáng k? d?, khó pha và c?ng khó r?a. ?m tr?n ho?c ?m hình k? hà, trang trí nhã nh?n, di?m vài ch? vi?t … là ti?n nh?t. Trà, ?m c?ng không thoát kh?i qui lu?t ti?n nào c?a n?y tuy r?ng nhi?u khi c?ng mua ???c m?t cái ?m giá h?i. Nh?ng ?m ??t ti?n th??ng là ??t t?t, da m?n, trông qua c?ng bi?t lo?i th??ng ph?m. N?u th?c s? mu?n dùng ?m vào m?c ?ích u?ng trà, ta nên ki?m nh?ng ki?u gi?n phác, mi?ng r?ng thân bè (nh? ki?u c?a Hu? M?nh Th?n) ?? d? châm và thay bã trà. Nh?ng ki?u l? lùng, ki?u c? ?? ch?ng h?n là ?? dùng. ?m trà bán theo b?, ngh?a là ?? m?i th? trong m?t “set” th??ng không ph?i là lo?i h?o h?ng, ch? dùng trong vi?c ti?p khách ?ông ng??i. ?m r? ti?n h?ng soàng, s? nhám tay, trong lòng ?m ch? l?i ch? lõm, thô t?o.

?m mua v? không nên dùng u?ng ngay. T?t h?n c? là dùng gi?y nhám nhuy?n ?ánh trong ngoài cho s?ch s?, tr?n tru h?t nh?ng b?i ??t sét còn bám vào. Sau ?ó ph?i r?a cho h?t mùi ??t. Th??ng thì nên n?u trong n??c sôi m?t lúc cho k? h?n. Nh?ng ng??i chuyên môn ch? là ph?i cho trà c? vào n?u trong ba ti?ng ??ng h? ?? trà th?m vào nh?ng khí kh?ng khi?n ?m s?m màu h?n và nhi?m mùi trà. N?u không ph?i pha trà và ?? ?i b?n l?n ??u. V? Th? Ng?c ch? m?t “bí quy?t” c?a ông là ?em ?m ninh trong trà trong b?y ngày ?êm, ?em ra r?a s? r?i ? vào trà trong hai tu?n, ?m s? c? nh? ?ã dùng hàng tr?m n?m. Các chuyên gia nói là n?u nh? ??nh ch?n ?m ?? dùng cho lo?i trà ngon thì không nên tôi ?m b?ng trà th??ng mà ph?i dùng trà cùng lo?i vì m?t trong ?m s? nhi?m mùi và ?nh h??ng ??n trà sau này.

Theo th?i gian, ?m u?ng trà lâu ngày c?ng ng? màu d?n, chuy?n sang ??m h?n lúc m?i mua và c?ng bóng h?n. ?m t? sa không nên r?a hay c? bên trong mà ch? tráng b?ng n??c nóng, ?? cho khô và dùng kh?n s?ch lau bên ngoài. Vì th? ?m dùng lâu n?m có ?óng m?t l?p cao, càng dày, càng quí. M?i cái ?m ch? nên dùng m?t lo?i trà ?? h??ng v? thu?n nh?t. M?t b? trà dùng lâu tr? nên thân thi?t nh? m?t ng??i b?n, khác h?n nh?ng s?u t?p khác ch? là s? thích mà không có liên h? tr?c ti?p v?i ??i s?ng hàng ngày. Có ng??i c?u k? còn ví r?ng m?i l?n u?ng trà là ph?i h?p c? ng? hành kim (?m ?un n??c), m?c (trà), th?y, h?a và th? (bình trà). Ng??i Vi?t Nam ta không coi u?ng trà nh? m?t th? nghi l? nh? ng??i Nh?t, l?i c?ng không huê d?ng, phô di?n nh? ng??i Tàu. Tuy c?ng chu?ng ?m Tàu, trà Tàu nh?ng th??ng là m?t ph?n c?a sinh ho?t làm t?ng h??ng v? cho ??i s?ng. Không ai ngh? r?ng ph?i c?t công ?i hàng nghìn d?m ?? ki?m cho ???c m?t h? n??c pha trà.

Ngu?n: S?u T?m