CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

TH? GI?I TRÀ NH?T_NH?NG ?I?U B?N CH?A BI?T

Nh?c t?i trà Nh?t, ??o trà c?a Nh?t ch?c b?n ?ã t?ng nghe qua ph?i không? Th? nh?ng h?n là có th? b?n ch?a bi?t v? nh?ng ?i?u nh? nh?ng thú v? c?a trà Nh?t. B?n hãy cùng trà Thái Nguyên “l??n ch?i” sang Nh?t xem ?ó là nh?ng ?i?u thú v? gì b?n nhé!

1.     Chaji_l? th??ng trà dài t?n 4 ti?ng r??i.

Oa, nghe thôi là ?? th?y dài và lâu r?i ph?i không? Th??ng thì v?i b?a u?ng trà ??n gi?n, h?ng ngày ch? m?t kho?ng 30 phút. V?i l? th??ng trà Chaji t?i Nh?t s? r?t c?u k?. Tr??c khi u?ng trà, khách s? u?ng r??u và dùng nh?ng món ?n ?ã ???c chu?n b? s?n.

2.     Shizuoka là vùng có s?n l??ng trà l?n nh?t th? gi?i.

8-35c8c

 

V?i s?n l??ng trà chi?m 50% so v?i c? n??c, t?nh Shizuoka là ??a danh c?a trà. Vùng Makinohara Daichi là n?i n?i ti?ng v?i cánh ??ng trà l?n nh?t Nh?t B?n.

3.     Trà th?t dát vàng – Ougon no Chashitsu.

Trà th?t Nh?t B?n
Trà th?t Nh?t B?n

Nghi th?c th??ng trà c?a Sen no Rikyu do t??ng quân Hydeyoshi Toyotomi ??a vào chính tr?. Chính v? t??ng quân này ?ã ra l?nh cho Rikyu xây d?ng trà th?t dát vàng, t? trà th?t ??n d?ng c? ??u b?ng vàng ?? ch?ng t? quy?n l?c.

4.     Sen no Rikyu_ng??i sáng l?p Cha no Yu

2

Sen no Rikyu chính là ng??i l?p nên nh?ng trà c? ??c ?áo, ??n gi?nm?c m?c riêng cho Nh?t B?n mà mang ??m d?u ?n c?a ông. Ông c?ng chính là ng??i thi?t k? trà c?, xây d?ng trà th?t, và s?p ??t nh?ng bu?i th??ng trà cho phù h?p v?i t?ng ng??i, ông qu? là m?t ngh? s? c?a trà.

  1. 5.     Trà c? t?ng là v?t có giá r?t cao t?i m?c có th? mua ???c…m?t thành ph?

 1 tra 3

Nghe qua thì có v? b?n s? h?i ng?c nhiên và không tin. Tuy nhiên ?ó là s? th?t t?i Nh?t vào th?i chi?n qu?c. Nh?ng v?t d?ng nhà ???ng khi du nh?p vào Nh?t ???c g?i là Meibutsu. ?ây ???c xem nh? nh?ng món hàng có giá tr? cao, mang tính chính tr?. Và theo k? l?i r?ng, m?t chi?c h?p ??ng trà có giá cao t?i m?c có th? ??i ???c c? m?t thành ph? ho?c qu?n.