CategoriesTrà & S?c kh?e

Có nên cho tr? u?ng trà gi?m béo phì?

S? phát tri?n chóng m?t c?a n?n kinh t? Vi?t Nam và s? xu?t hi?n c?a nhi?u th??ng hi?u th?c ?n nhanh l?n ?? u?ng ngo?i ?ã d?n ??n m?t h? lu?: t? l? tr? em b? béo phì ? Vi?t Nam v??t xa m?c trung bình c?a th? gi?i. Trong khi ?ó trà càng ngày càng cho th?y ???c nhi?u l?i ích s?c kho?, cho nên nhi?u b?c cha m? c?ng b?ng kho?n là có nên cho con mình u?ng trà?

Câu tr? l?i là có ho?c không. ?i?u này tu? thu?c vào ?? tu?i và s?c kho? c?a con b?n; và nhi?u y?u t? khác nh? l??ng trà, lo?i trà và c? ch?t l??ng c?a trà n?a.

travatre

Nguyên nhân chính mà các b?c cha m? không mu?n con em mình u?ng trà ch? y?u là do trong trà có ch?a caffeine. M?c dù l??ng caffeine c?a trà ch? b?ng 1/2 hay 1/3 so v?i cà phê nh?ng m?t l??ng nh? caffeine v?n có ít nhi?u tác d?ng không t?t lên tr? em ch?ng h?n nh? b?n ch?n lo l?ng, khó ch?u d? dày, nh?c ??u, khó t?p trung và m?t ng?. Tuy nhiên, nhi?u ng??i không bi?t là trong các lo?i th?c u?ng có gas v?n có ch?a caffeine và còn ch?a nhi?u các hoá ph?m nhân t?o ??c h?i cho s?c kho? khác. Và ?i?u quan tr?ng là th?c u?ng có gas và các lo?i n??c ng?t KHÔNG h? có thành ph?n dinh d??ng nào ngo?i tr? ???ng, nguyên nhân chính d?n ??n béo phì ? tr? em.

S? th?t là trà v?n có tác d?ng t?t lên tr? em nh?ng b?n c?n ph?i bi?t cách s? d?ng h?p lý. Nhà dinh d??ng h?c n?i ti?ng ng??i Anh, Ti?n S? Carrie Ruxton ?ã ch? ra trong báo cáo m?i nh?t c?a mình r?ng m?t hàm l??ng caffeine h?p lý l?i có tác d?ng r?t t?t lên th? ch?t và s?c kho? ? tr? em. Báo cáo bao g?m nhi?u cu?c th? nghi?m và kh?o sát cho th?y tr? em làm bài ki?m tra t?t h?n sau khi ???c cho u?ng trà vì caffeine trong trà giúp tr? t?p trung t?t h?n, t?ng trí nh? và linh ho?t h?n. Bà c?ng cho bi?t là không h? có tác h?i x?u n?u cho tr? d??i 6 tu?i u?ng t?i ?a 2 tách trà m?i ngày và t? 2 ??n 3 tách trà cho tr? sau 6 tu?i.

N?u b?n có th? cho con mình u?ng n??c ng?t hàng ngày, t?i sao l?i không thay th? b?ng trà? Vì ??n gi?n n??c ng?t c?ng có ch?a hàm l??ng caffeine nh? trà nh?ng ch?ng h? có tác d?ng nào ngoài gi?i khát. Trong khi ?ó trà ngoài nh?ng l?i ích nêu ? trên, trà còn có nhi?u tác d?ng t?t lên s?c kho? c?a tr? em nh? làm r?ng ch?c kho? (ch?ng sâu r?ng), gi?m cholesterol x?u và ???ng trong máu (gi?m nguy c? b?nh tim và béo phì) và th?m chí giúp ng?a ???c nhi?u c?n b?nh nghiêm tr?ng ? ?? tu?i l?n h?n.

?? gi?m caffeine có trong trà, khi pha trà b?n c?n th?c hi?n b??c tráng ?m hay còn g?i là r?a trà ?ó là khi trà ?ã có trong ?m, b?n cho m?t ít n??c sôi ng?p m?t trà, ?? ngâm ch?ng 20-30 giây r?i ?? h?t n??c trà ?i. Tác d?ng c?a b??c này là làm s?ch lá trà, làm nóng ?m trà và quan tr?ng là kho?ng 70% caffeine s? b? b? ?i sau b??c này.

M?t ?i?m khó kh?n khi cho tr? u?ng trà là trà th??ng có v? ??ng và cho dù b?n có cho bao nhiêu ???ng vào ?i ch?ng n?a thì v?n không thay ??i ???c gì. V? ??ng có trong trà là do ch?t tannin ???c trà ti?t ra, ?? tránh v? ??ng thì khi pha trà b?n nên cho m?t chút xíu b?t soda vào ?m trà ho?c tách trà vì b?t soda có tác d?ng gi?m n?ng ?? tannin có trong trà. Ngoài ra b?n c?ng có th? pha trà nhanh có ngh?a là ngâm trà ch?ng 1-2 phút là rót ra u?ng vì càng ?? lâu thì tannin ti?t ra càng nhi?u nên trà càng ??ng.

B?n c?ng có th? l?a ch?n m?t s? lo?i trà ít có v? ??ng ? gian hàng c?a Danh Trà. Ch?a k? các s?n ph?m ??u là trà s?ch giúp ??m b?o s?c kho? cho gia ?ình b?n n?a!

Ngu?n: S?u t?m