CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Trà – Bi?u t??ng v?n hóa ph??ng ?ông

L?ch s? giao l?u gi?a v?n hóa châu Âu v?i v?n hóa c?a các dân t?c vùng Vi?n ?ông ch?ng t? r?ng, ? châu Âu nh?ng th? k? tr??c không nh?ng ?ã n?m v?ng r?t s?m cách tr?ng tr?t nh?ng lo?i cây ?n qu? m?i, ch?a t?ng th?y, ?em v? t? ph??ng ?ông và ?ông Nam Á mà còn t?u ???c nh?ng m?t hàng t? l?a tuy?t h?o và nh?ng lo?i v?i vóc ??c bi?t khác, ?? sành s?, ?? trang s?c Trung Qu?c, qu?t bình hoa, nh?ng t?m bình phong trang trí. Và d? nhiên có c? chè. Nhà truy?n giáo n?i ti?ng Alexandre de Rhodes (1591 – 1660) ?ã vi?t v? ngu?n g?c ph? bi?n thói quen u?ng trà ? các n??c châu Âu và than phi?n r?ng món l?i nhu?n kh?ng l? c?a vi?c buôn bán các món hàng c?c k? có lãi này ch? ?em l?i béo b? cho các th??ng gia Hà Lan láu cá, trong khi ?ó các nhà buôn Pháp l?i b? l? c? h?i phát tài ?y.

ádas

M?t ng??i uyên bác v? v?n hóa truy?n th?ng Vi?t Nam, nhà v?n Nguy?n Tuân, vào ??u nh?ng n?m 70, trong lúc chi?n tranh ác li?t ?ã vi?t r?ng, m?t chén trà tuy?t h?o, m?t cành hoa ?ào ?? ?? th?y h??ng v? T?t Vi?t Nam. Nh?ng trà còn ?i xa h?n, v??t qua biên gi?i Trung Qu?c, Vi?t Nam, Nh?t B?n, Tri?u Tiên.

“Trà – bi?u t??ng c?a v?n hóa Vi?n ?ông, ???c ?em sang tr?ng ? ph??ng Tây” – Turekhiro Saraki, nhà phê bình v?n h?c Nh?t B?n ???ng ??i nh?n xét Trà, là s? g?p g? gi?a Vi?n ?ông v?i ph??ng Tây. Trà không ch? ??n thu?n v?i t? cách là m?t trong nh?ng nhân t? v?n hóa ??c ?áo c?a c? khu v?c, mà còn là bi?u t??ng. ?? sáng t? nh?n ??nh này, có th? ??a ra nhi?u d?n ch?ng hùng h?n. Vì th?, d? nhiên trong cu?n sách c?a Philíp B?nh, không ch? nói v? s? du nh?p t? Trung Qu?c vào ph??ng Tây nh? cam, mà còn c? cây chè và cách u?ng trà n?a.

Philíp B?nh, nhà khai sáng, ng??i có óc thông minh, ?ã ??c mong r?ng T? qu?c Vi?t Nam c?a ông s? noi theo n?n s?n xu?t h?u hi?u, nh?ng thành qu? v?n hóa, nh?ng thói quen t?p quán c?a v?n hóa châu Âu (ông th??ng g?i là ph??ng Tây). Ông nói v? máy in và c?i xay gió, v? b?u ?i?n và báo chí, v? công x??ng và ngói B? ?ào Nha tuy?t h?o và v? nhi?u v?n ?? khác.

Nh?ng có m?t t?p quán châu Âu mà ông không th? nào ch?p nh?n và ti?p thu, không th? hòa h?p ???c v?i nó. T?p quán ?y, theo quan ?i?m c?a ông, không th? coi là chuy?n nh? nh?t ???c. Ông nói v? thói quen t?m th??ng này – theo cách c?a ng??i châu Âu.