CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

T?i sao nên ch?n chúng tôi ?

T?i sao b?n nên ch?n công ty chúng tôi ? B?i vì chúng tôi luôn tin r?ng:

1. Nhân viên – là tài s?n quý nh?t c?a công ty

? chúng tôi b?n luôn ???c coi trong, nh?ng ý ki?n c?a b?n nh?m ??a công ty ?i lên ??u ???c chúng tôi ?ón nh?n m?t các nghiêm túc. Các b?n luôn là nhân t? làm cho công ty phát tri?n m?nh và b?n v?ng.

2. C? h?i phát tri?n và ??t m?c tiêu ngh? nghi?p

Chúng tôi v?ch ra con ???ng phát tri?n ngh? nghi?p c? th? cho b?n. Chúng tôi hy v?ng b?n s? t? ch? trong công vi?c ngay t? khi b?n gia nh?p công ty. V?i khát v?ng tr? thành công ty cung c?p trà l?n nh?t t?i Tp.HCM và khu v?c lân cân, trong quá trình phát tri?n và m? r?ng ?ó s? có nhi?u công vi?c m?i ???c t?o ra, b?n s? có c? h?i ???c th? s?c v?i nh?ng vai trò, thách th?c m?i.

Tuy?n d?ng nhân tài
Tuy?n d?ng nhân tài

Kh? n?ng qu?n lý công vi?c ? t?t c? các v? trí là m?t trong nh?ng giá tr? quan tr?ng c?a chúng tôi, do ?ó, b?n s? ???c khuy?n khích ??m nh?n nhi?u trách nhi?m, luân chuy?n làm vi?c t?i nhi?u b? ph?n khác nhau ?? ??t ???c t?m nhìn và ??m nh?n tr?ng trách l?n h?n trong công ty.

3. Ch? ?? ?ãn ng? khen th??ng x?ng ?áng

Chúng tôi kích thích s? sáng t?o trong su?t công ty thông qua vi?c duy trì m?t n?n v?n hóa mà trong ?ó m?i nhân viên c?m th?y ???c ?ánh giá và khen th??ng cho các ý t??ng và ?óng góp c?a mình vào thành công c?a công ty – nh?ng ý ki?n ?ó có th? t?o s? khác bi?t trong t?t c? các l?nh v?c kinh doanh c?a chúng tôi. ?i?u này c?ng có ngh?a là b?n s? ???c trao c? h?i ?? th? thách, tr?i nghi?m, khám phá và sáng t?o trong công vi?c.

Chính sách v? l??ng b?ng và phúc l?i c?a chúng tôi ???c xây d?ng nh?m m?c ?ích thu hút và duy trì nh?ng tài n?ng xu?t s?c cho công ty trà, trong hi?n t?i và c? t??ng lai. Các chính sách v? l??ng b?ng c?a chúng tôi mang tính c?nh tranh cao và ??m b?o các cá nhân và t?p th? ???c t??ng th??ng ?úng v?i s?c ?óng góp c?a mình. Ngoài ch? ?? l??ng, th??ng, b?n còn ???c h??ng nh?ng kho?n ph? c?p tùy thu?c v? trí công tác, n?ng l?c làm vi?c… Chúng tôi c?ng hi?u r?ng m?i cá nhân ??u có nh?ng nguy?n v?ng và nhu c?u khác nhau, do ?ó chúng tôi ti?p c?n m? cách sáng t?o ?? cung c?p các ch? ?? ?ãi ng? và khen th??ng x?ng ?áng cho b?n.

 

Vì v?y: Hãy ch?n làm vi?c t?i công ty chúng tôi

Trả lời