CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Thông tin tuy?n d?ng tháng 11/ tháng 12 – 2014

Trathainguyen.com c?n tuy?n  2 Sinh viên làm thêm bán th?i gian:

–  Vi?t bài cho website

–  C?p nh?t n?i dung

–  Ch?nh s?a n?i dung bài vi?t

– ??ng tin rao v?t, ch?m sóc tin rao v?t

– G?i mail cho khách hàng

– ??ng tin di?n ?àn,

– ??ng video Youtube,

Th?i gian tuy?n d?ng: ??n h?t 30/12/2014

??a ?i?m làm vi?c: 343/05 N? Trang Long, Ph??ng 13, Bình Th?nh, TPHCM

Th?i gian làm vi?c: Bu?i sáng 8h-12h t? th? 2 ??n th? 7 ( N?u b?n vào bu?i sáng có th? làm bù vào bu?i chi?u)

Yêu c?u:

– N? sinh viên

– Sinh viên ngành Marketing or Ngành ng? v?n or Sinh viên có kh? n?ng vi?t lách

– Có laptop

– Bi?t v? Vi tính và Internet

Quy?n l?i:

– L??ng: 1.500.000 ?/ tháng

– Th?i gian làm vi?c linh ??ng

– Th?c t?p t?i công ty sau này n?u có nhu c?u. ?u tiên tuy?n vào công ty sau khi ra tr??ng.

Liên h?: A Danh: 0908 808 272

CTy TNHH XNK SX TM Tân Thành Công

?C: 343/5 N? Trang Long, P13, Bình Th?nh, HCM

Email: Sales@trathainguyen.com

?i?n tho?i: (+84.8) 66 80 30 80

Trả lời