CategoriesChưa phân loại

Tiêu chu?n Trà Thái Nguyên ch?t l??ng

M?i ng??i trong chúng ta, khi th??ng th?c tách Trà Thái Nguyên ch?t l??ng và th?m ngon, có bao gi? các b?n t? h?i nh? ?âu mà chúng có h??ng v? tuy?t v?i này? Hãy c?ng M?C TRÀ khám phá nh?ng lí do nhé!

?? có trà thành ph?m t?t, có hai y?u t? l?n và nh?ng y?u t? nh? trong ?ó:

1/ Y?u t? con ng??i:

– Ch?m sóc cây: y?u t? này s? quy?t ??nh trà nguyên li?u có s?ch-t?t hay không;

– Khai thác: vi?c khai thác trà s? quy?t ??nh ch?t l??ng nguyên li?u c?a s?n ph?m trà và còn ?nh h??ng ??n ch?t l??ng nguyên li?u v? trà k? ti?p c?ng nh? s? phát tri?n b?n v?ng c?a cây trà.

– Ch? bi?n: n?u hai y?u t? trên là hai y?u t? quy?t ??nh ch?t l??ng trà lâu dài thì y?u t? này là y?u t? quy?t ??nh ch?t l??ng trà thành ph?m t?c th?i,  quá trình ch? bi?n trà s? ph?i qua các công ?o?n nh? làm héo, sao, s?y, vò, ?ánh h??ng …

tra19

2/ Y?u t? t? nhiên: Khí h?u-Th?i ti?t và Th? nh??ng g?n nh? quy?t ??nh hoàn toàn ch?t l??ng trà nguyên li?u mà nguyên li?u quy?t ??nh ??n 70% ch?t l??ng trà thành ph?m, ?ó là lý do t?i sao cùng m?t gi?ng trà B?ch H?c nh?ng khi trà sinh tr??ng ? Phú Th? thì không cho ra ???c h??ng-v? c?m ??c tr?ng nh? trà sinh tr??ng ? Tân C??ng-Thái Nguyên,  hay cùng là trà Shan Tuy?t nh?ng trà Su?i Giàng hoàn toàn khác bi?t trà Tà Xùa, ?ó c?ng là lý do gi?i thích t?i sao t? cùng m?t v??n trà nh?ng ch?t l??ng trà thành ph?m theo các mùa Xuân-H?-Thu-?ông l?i khác nhau r?t rõ r?t.

 

Trà Thái Nguyên c?a chúng tôi t? hào là lo?i trà  t? nhiên và nguyên v? t? Thái Nguyên. Vì v?y n?u b?n ?ang phân vân không bi?t ch?n mua ? ?âu Trà Thái Nguyên ch?t l??ng và ngon mà giá c? thì h?p lý thì hãy ??n v?i chúng tôi, M?C TRÀ.

 

Trả lời