CategoriesChưa phân loại

Trà bi?u t?t

M?i d?p t?t ??n xuân v?, ng??i ng??i l?i quay v? v?i ông bà, cha m?, gia ?ình sum v?y bên mâm c?m ??y ?p nh?ng câu chuy?n vui. Ngày t?t, ng??i ta th??ng ng?i quây qu?n bên nhau trò chuy?n, câu chuy?n b?t ??u b?ng bát trà ?m nóng, mi?ng m?t ng?t ngào làm cho ta h?nh phúc, c??i ?ùa tâm s?. Trà không ch? dùng ?? u?ng theo ngh?a th??ng, mà chính là giao hòa v?i ??t tr?i thiên nhiên vào ngày xuân m?i. Bi?t th??ng th?c trà m?i hi?u ???c giá tr? th?c s? c?a trà. Câu chuy?n ??u n?m bao gi? c?ng mang ngh?a c? t?t ??p, ng??i ta v?a u?ng trà v?a n?m v? ng?t c?a bánh m?t và chúc nhau nh?ng ?i?u t?t ??p mang theo không khí hòa h?o c?a ??u n?m m?i, g?n k?t m?i ng??i g?n nhau h?n.

T? lâu, có câu “mi?ng tr?u là ??u câu chuy?n”  nh?ng không bi?t t? lúc nào trà ?ã tr? thành m?t th?c u?ng không th? thi?u trong nh?ng câu chuy?n ??u n?m, trong tâm h?n ng??i Vi?t m?t cách t? nhiên, th?m l?ng. Có l? do trà mang l?i cho ta c?m giác tr?i qua m?t ph?n c?a cu?c s?ng, nh?ng lúc th?ng tr?m c?a cu?c ??i. Th??ng trà ngon bao gi? ta c?ng ph?i n?m v? ??ng c?a nó tr??c r?i sau ?ó chính là v? ng?t. ?ó c?ng chính là th??ng trà nh? ng?m l?i m?t n?m, m?t ph?n cu?c ??i ?ã qua có nh?ng lúc ph?i tr?i qua khó kh?n, gian kh? ?? r?i ta m?i nh?n ???c nh?ng thành công ng?t ngào. Quy lu?t cu?c s?ng là v?y, và u?ng trà là ?? ta chiêm nghi?m l?i tri?t lý ?y. Trà mang ý ngh?a thanh tao nh?ng c?ng ??n gi?n. Ngày t?t, là ngày ta có th?i gian ?? ngh? ng?i, ?? ng?m l?i v? n?m ?ã qua, trong quá trình ?ó có thêm v? tr??c ??ng sau ng?t c?a trà s? là m?t ?i?u hoàn h?o!

Trà ? ?âu c?ng có, nh?ng ?? th??ng th?c ???c trà ngon, ?? không b? l? ?i?u hoàn h?o thì ta nên ch?n cho riêng mình m?t th??ng hi?u trà ngon. V?i ni?m tin là trà ngon mi?n b?c, Trà Thái Nguyên hân h?nh góp ph?n làm ??p h?n cho cu?c s?ng c?a b?n.

Trả lời