CategoriesTrà & ?m Th?c

Trà chi?u ? vi?t nam – Thú vui m?i c?a gi?i tr? Hà N?i

 Sau m?t ngày làm vi?c m?t m?i, bu?i chi?u là th?i gian ?? chúng ta th? gi?n t?t nh?t, c?ng b?n bè th??ng th?c m?t tách trà dùng kèm v?i bánh ngjot, v?y thì còn gì b?ng
Ngu?n g?c “sang ch?nh” c?a ti?c trà chi?u:
Cùng theo dòng l?ch s? thì ti?c trà chi?u (Afternoon Tea) b?t ??u xu?t hi?n t? kho?ng gi?a th? k? 19 ? Anh các b?n ?. Thú ch?i tao nhã này ???c kh?i x??ng b?i n? công t??c th? 7 c?a dòng h? Bedford: Anna Maria khi bà b?t ??u u?ng trà và ?n bánh vào x? chi?u ?? rút ng?n kho?ng cách gi?a các b?a ?n. Ý t??ng này c?a bà ?ã ???c nhi?u quý t?c Anh h??ng ?ng, và th??ng trà chi?u, th? giãn trong khu v??n Anh ng?p hoa c? ?ã tr? thành truy?n th?ng c?a quý t?c x? s? s??ng mù ??y!
Có khá nhi?u bi?n th? c?a ti?c trà nh?ng hai lo?i hình c? b?n nh?t là afternoon tea (trà chi?u) t? kho?ng 2 ??n 5 gi? và high tea (trà mu?n) có th?i gian t? 4 ??n 6 gi?. Ti?c trà ki?u Anh th??ng có m?t ?m trà h?o h?ng dùng kèm v?i nh?ng lo?i bánh ng?t th?m ngon, ???c trang trí r?t ??p và t? m?.
tt4
Thú trà chi?u “gây s?t” v?i gi?i tr? Hà N?i:
Tr??c ?ây, chúng mình r?t ít khi ???c th??ng th?c lo?i hình u?ng trà “sang ch?nh” này vì th??ng ch? có ? các khách s?n 5* nh? Metropole hay Sofitel m?i ph?c v? “afternoon tea” hay “high tea” thôi. Giá l?i m?c n?a, m?t set ti?c trà th??ng có giá kho?ng 300.000++ – 500.000++ ??ng/ng??i. Tuy nhiên, g?n ?ây chúng mình ch?ng ki?n nhi?u “tearoom” (phòng trà chuyên bi?t) và các quán cà phê ph?c v? trà chi?u ki?u Châu Âu bi?n t?u nhi?u h?n nh? Rue Des Chats, D’Alice, Saint Honoré, …
Lo?i trà trong nh?ng ?m trà chi?u ki?u Anh th??ng là trà ?en, có v? h?i ??ng và không d? th??ng th?c. Tuy nhiên n?u ai ?ã nghi?n black tea (trà ?en) ?úng ch?t Anh Qu?c thì s? r?t d? nghi?n ?ó.
Tách và ?m trà chi?u th??ng khá l?n, ???c làm b?ng g?m cao c?p và có hoa v?n tinh t? ki?u Châu Âu. Trà chi?u ki?u Anh truy?n th?ng khi dùng trà ng??i ta th??ng b? ???ng vào tách tr??c, sau ?ó ??n m?t lát chanh m?ng và tuy?t ??i không bao gi? u?ng cùng n??c c?t chanh hay s?a.
Th?t ?áng ti?c vì Rue Des Chats g?n ?ây ?ã ?óng c?a, nh?ng Hà N?i v?n còn D’Alice ?? các b?n có th? th??ng th?c trà chi?u ki?u Âu khá chu?n. Không gian và tên g?i c?a D’Alice ???c l?y c?m h?ng t? câu chuy?n k? thú “Alice in Wonderland” mà b?n tr? nào c?ng ??u t?ng ??c th?i th? ?u. B??c vào ?ây, tôi c?m nh?n ???c b?u không khí ?m cúng và h?i có chút màu s?c c? tích t? cánh c?a có nhi?u ki?u ? khóa ??n nh?ng góc nh? ???c bài trí theo t?ng chi ti?t c?a câu chuy?n
tt1
Nh?ng h?p trà ???c pha ? D’Alice ??u ???c nh?p kh?u t? Anh và các n??c Châu Âu, n?i ti?ng nh?t có l? là English Breakfast – h??ng v? n??c Anh truy?n th?ng và “seven perfumes” – trà b?y v?, b?y mùi h??ng. Bình trà ngon th??ng th?c cùng các lo?i bánh xinh ??p nh? macarons huy?n tho?i c?a n??c Pháp, bánh cà r?t h??ng qu? th?m l?ng, Tart chanh chua d?u hay Eclair s? khi?n bu?i chi?u mùa ?ông c?a các cô gái Hà Thành d?u dàng h?n nhi?u l?m.
N?u D’Alice dành cho các cô gái ?a lãng m?n thì E.TEA l?i mang ??n m?t phong cách trà chi?u hi?n ??i h?n. Tôi th??ng hình dung D’Alice là cô gái b??c ra t? truy?n, t? Châu Âu c? kính còn E.TEA là cô nàng hi?n ??i m?c váy ng?n, thích u?ng trà trái cây và ?n mini macarons bi?n t?u. T?i Hà N?i, các cô gái còn có th? th??ng th?c nh?ng b?a ti?c trà chi?u t?i Mint cupcakes creasons, The Kafe, hay Cafe Runam…v?i m?c giá t??ng ??i m?m.
?ã là con gái, ít nhi?u gì chúng ta ??u yêu s? c?u k? và cái ??p, ??p v? hình th?c, ??p c? trong v?n hóa th??ng th?c. Gi?a Hà N?i b?n r?n h?i h?, ???c c?m trên tay tách trà hoa v?n xinh x?n, t?n h??ng h??ng th?m c?a trà cùng v?i nh?ng lát bánh ?a thích, ???c trình bày th?t ??p, tôi luôn c?m th?y cu?c s?ng d??ng nh? d? ch?u h?n m?t chút
Ngu?n: Foody
Trả lời