CategoriesTrà & ?m Th?c

Trà Cung ?ình Hu?

V?n d? ???c g?i là trà cung ?ình b?i thú u?ng trà, th??ng trà xu?t phát t? cung ?ình Hu?. Tr??c ?ây, v?n hóa này ch? dành cho vua quan do s? c?u k? trong vi?c chu?n b? ?? n?u m?t ?m trà cho ??n các nghi th?c c?u k? c?a vi?c th??ng trà, ng??i dân th??ng không có ?i?u ki?n ?? th?c hi?n.

Và Trà cung ?ình Hu? ???c k?t h?p t? nhi?u lo?i th?o d??c khác nhau nên trà không ch? là m?t th?c u?ng gi?i khát mà còn là li?u thu?c b? cho s?c kh?e. Có nhi?u lo?i trà khác nhau mà m?i lo?i l?i là m?t bài thu?c. Có trà dành cho ng??i già ?? bình ?n huy?t áp, có trà dành cho ph? n? giúp làm ??p da, có trà l?i dành cho thành niên giúp t?ng c??ng sinh l?c l?i có c? lo?i dành cho ng??i b? b?nh ti?u ???ng hay có nh?ng lo?i giúp ng??i u?ng b?t c?ng th?ng, gi?m stress…

tra_cung_dinh_02_grande

Ch? c?n nghe ??n tên “ Trà Cung ?ình” th? thôi là ?ã ?? bi?t ?? có m?t ?m trà không h? ??n gi?n. Nguyên li?u ?? pha trà t?t nhiên là g?m ph?n trà và n??c, ngoài ra tùy theo t?ng v? mà thêm các thành ph?n hoa, qu? hay các lo?i lá khác nhau. Tuy c?ng ch? t?ng ??y công ?o?n nh?ng m?i công ?o?n c?a trà cung ?ình c?u k? h?n bình th??ng khá nhi?u.T? vi?c hái trà ?ã ph?i tuân th? nghiêm ng?t theo quy ??nh, hái gi? nào, hái ra sao, c?t ng?t ng?n, ngâm t?m trà trong bao lâu, ph?i và s?y khô nh? th? nào…N??c ?? pha trà ph?i là n??c m?a ???c h?ng vào chum, v?i s?ch; n?u là l?y n??c gi?ng thì ph?i n??c gi?ng có ?? sâu nh? th? nào… nói chung r?t ph?c t?p, c?u k? nh? th? m?i ch? là công ?o?n chu?n b? nguyên li?u. ??n ph?n th?c hi?n m?i l?m công phu, n??c sôi ph?i ??m b?o ch? ? d?ng s?i t?m, n??c sôi quá già s? làm cho trà b? n?ng, gi?m h??ng th?m. N??c non s? không ?? ??m b?o trà ti?t ra ?? ch?t, ?? v?… R?i sau ?ó là tùy vào t?ng lo?i trà mà thêm các thành ph?n hoa, hay qu? ho?c m?t vài th? lá cây quý nào ?ó.

Ng??i dân ? Hu? ngày nay v?n k? câu chuy?n v? vi?c th??ng th?c trà x?a kia ch? dành cho vua. ?? pha trà cho vua, vào bu?i chi?u t?i các th? n? trong cung s? chèo thuy?n ra h? T?nh Tâm trong Hoàng Thành và cho trà vào gi?a nh?ng búp sen. Sáng s?m hôm sau s? ra h? sen ?? l?y trà ?ã ???c ??p mùi sen thiên nhiên, tinh khi?t pha dâng lên vua. Trà cung ?ình dành cho vua không s? d?ng m?t b? ?m chén cho c? b?n mùa mà ph?i có b?n lo?i chén khác nhau ?? phù h?p v?i th?i kh?c Xuân, H?, Thu, ?ông. ??y là câu chuy?n k? v? ngày x?a. Gi? ?ây trà cung ?ình ???c bán ph?c v? cho m?i t?ng l?p. Cách th?c pha và th??ng trà c?ng không còn quá c?u k? nh? v?y n?a, song v?i ng??i Hu? u?ng trà v?n là m?t hình th?c nghi l?, m?t nét ??p v?n hóa c?n gi? gìn.

mg_6038

Nh?ng gia ?ình làm trà cung ?ình ? Hu? hi?n nay, h?u h?t ??u thu?c dòng dõi vua quan tri?u nhà Nguy?n v?i nh?ng bí quy?t riêng ???c truy?n qua nhi?u th? h?. Nh?ng lo?i th?o d??c hay ???c s? d?ng trong trà cung ?ình g?m: v?i n?, tim sen, ??i táo, h?ng táo, kh? qua, cam th?o, hoa hòe, h?t chi chi, hoài s?n, hoa cúc, hoa h?ng, atiso, hoa cúc, hoa cúc ng?t, hoa lài, quy?t minh t?… Sau khi ???c bào ch? qua ?? các công ?o?n bí truy?n c?a t?ng gia ?ình, trà s? ???c ch?n gi? ?? “sao vàng h? th?” theo quy lu?t âm – d??ng, không s? d?ng b?t k? lo?i hóa ch?t ph? gia nào.

 

Nh? nh?ng s? tinh t? ?ó, mà nh?ng ng??i th??ng trà lâu n?m thì it nh?t c?ng ph?i ???c m?t l?n ??t chân ??n m?nh ??t ch?a ??ng nhi?u l?ch s? này. Và th?t thú v? khi m?i ng??i ??n Hu?, th??ng trà trong m?t bu?i chi?u nh? nhàng n?ng vàng ??m, hay ng?i k? bên khung c?a s? ng?m nhìn c?nh m?a tuôn nh? h?t, l?t ph?t d?u dàng bay trong gió và sau ?ó nh?p m?t ng?m trà, v? ??ng ??ng c?a kh? qua, tim sen Hu?, v? ng?t mát c?a Atiso lan t?a, hòa l?n h??ng th?m c?a hoa lài, cúc… trong m?t khung c?nh t?nh l?ng, nho nhã. Du khách còn ???c th??ng th?c h??ng v? k?o l?c Hu? giòn tan, ng?t l?m (ho?c bánh ??u xanh, h?t sen).

tra-cung-dinh-hue-co-cong-dung-gi

Tr??c ?ây, ?? ph?c v? các vua th?i Nguy?n nh?ng ngày trong cung có cách pha trà r?t ??c ?áo: bu?i chi?u t?i cho trà vào nh?ng búp sen m?c ? h? T?nh Tâm trong Hoàng Thành; sáng s?m hôm sau l?y trà ?? pha trà v?i h??ng sen t? nhiên thoang tho?ng, tinh khi?t. Ngày nay, ng??i ta pha trà cung ?ình ??n gi?n h?n. Sau khi tr?n ??u gói trà, cho kho?ng 20 gram trà vào bình, ch? n??c sôi tráng n??c ??u tiên ?? r?a trà. Ti?p t?c ?? n??c sôi vào bình trà l?n hai ?? sau kho?ng 5 phút r?i rót ra tách ?? th??ng th?c. C?ng có th? sau khi pha, cho trà vào t? l?nh ho?c ??p ?á nh? u?ng chung v?i trà nóng. Ng??i ta nói r?ng u?ng m?t bình trà cung ?ình có công d?ng b?i b? s?c kh?e t??ng ???ng m?t chén thu?c B?c, giúp ng??i già ng? ngon, bình ?n huy?t áp, t?t cho ng??i ti?u ???ng; mang l?i cho ch? em ph? n? làn da m?n màng, mát r??i. V?i ng??i tr?, u?ng vài chén trà cung ?ình s? t?ng c??ng s?c kh?e, gi?m c?ng th?ng… Tôi và anh b?n ch? m?t 30 ngàn ??ng cho m?t l?n th??ng th?c trà cung ?ình Hu?. Th??ng th?c trà cung ?ình Hu? còn ?? c?m nh?n m?t ph?n tính cách Hu?: tinh t?, tr?m t?nh và tao nhã!

B?i l? nh? th? Trà cung ?ình Hu? ?ã tr? thành m?t nét ??p v?n hóa, m?t ??c s?n riêng c?a Hu? và tr? thành di s?n v?n hóa c?a Vi?t Nam t? x?a ??n nay, mang l?i cho chúng ta gi?a cu?c s?ng b?n b? là chút hoài c?, chút tinh t?, chút tao nhã c?a n?n v?n hóa x?a

Ngu?n: S?u T?m

 

Trả lời