CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Trà ?óng chai có th?t s? t?t?

N?u có th? ch? ra m?t trong nh?ng dòng s?n ph?m xu?t hi?n trên các ph??ng ti?n truy?n thông nhi?u nh?t hi?n nay thì nhi?u ng??i s? ??ng ý ?ó là các lo?i trà ?óng chai u?ng li?n. Bên c?nh vi?c gi?i khát và ti?n l?i, các công ty ?ã n?m rõ tâm lý c?a ng??i tiêu dùng hi?n nay ?ó là ng??i Vi?t Nam càng ngày càng quan tâm ??n s?c kho? c?a mình nhi?u h?n nên các công ty này ?ã r?t chú tr?ng trong vi?c ph? bi?n các thành ph?n có l?i cho s?c kho? trong các s?n ph?m c?a mình. V?y có ?úng là các s?n ph?m này t?t cho s?c kh?e nh? ???c qu?ng cáo?

Các thành ph?n này là gì?

M?t trong nh?ng ??c ?i?m ???c nh?n m?nh trong qu?ng cáo là trà ?óng chai th??ng ?i kèm v?i m?t thành ph?n hoá h?c nào ?ó. Và h?u h?t các s?n ph?m ??u có m?t góc khá l?n trên nhãn ?? gi?i thi?u v? ch?t này có tên là gì và t?t ra sao. T?t nhiên là các thành ph?n này ???c cho là r?t t?t cho s?c kho? và ng??i tiêu dùng ???c khuy?n khích dùng s?n ph?m th??ng xuyên ?? b? sung các thành ph?n hoá h?c này hàng ngày. M?i m?i s?n ph?m có m?t cách khác nhau ?? qu?ng bá nh?ng t?u chung s? quay quanh các ch?t nh? sau: EGCG và OTPP.

 tra dong chai

EGCG

EGCG là tên vi?t t?t c?a Epigallocatechin gallate là m?t d?ng ch?t ch?ng oxy hoá, m?t d?ng c?a catechin ???c tìm th?y r?t nhi?u trong trà xanh, trà tr?ng và có nh?ng r?t ít trong trà ?en. EGCG th?t s? có nh?ng l?i ích t?t lên c? th? c?a chúng ta. ??u tiên ph?i k? ??n kh? n?ng giúp ?i?u tr? b?nh ung th?. Nhi?u cu?c nghiên c?u ?ã ch? ra r?ng EGCG giúp h? tr? ?i?u tr? các b?nh nh? ung th? vú, ???ng ru?t, ph?i, gan và ru?t k?t. Bên c?nh ?ó, EGCG còn thúc ??y s? phá h?y c?a các t? bào ung th?.

Ngoài kh? n?ng h? tr? trong vi?c ?i?u tr? m?t s? b?nh ung th?, EGCG còn có tác d?ng t?t lên b? ph?n quan tr?ng nh?t c?a c? th? chúng ta ?ó chính là: não b?. Trong m?t cu?c nghiên c?u ???c ??ng trên “Molecular Nutrition & Food Research” vào n?m 2012, các nhà nghiên c?u ?ã tìm hi?u nh?ng tác ??ng c?a EGCG lên não c?a chúng ta ??c bi?t là khu v?c vùng d??i ??i não (vùng hippocampus), ?ây là khu v?c hình thành ký ?c và th??ng b? ?nh h??ng b?i các c?n b?nh Alzheimer và Parkinson. Các nhà nghiên c?u ?ã tìm ra r?ng EGCG giúp thúc ??y quá trình s?n sinh neuron th?n kinh (neurogenesis) trên chu?t b?ch và do ?ó c?i thi?n kh? n?ng nh?n bi?t.

H? tr? ?i?u tr? b?nh tim m?ch c?ng là m?t trong nh?ng l?i ích mà EGCG ?em l?i. Trong bài nghiên c?u c?a mình vào n?m 2007, Ti?n s? Swen Wolfram ?ã nêu ra nhi?u l?i ích c?a trà xanh cho các b?nh v? tim m?ch. K?t lu?n c?a ông ???c ??a ra d?a trên m?t cu?c kh?o sát trên m?t nhóm tình nguy?n viên, nh?ng ng??i u?ng 5-6 tách trà m?i ngày có ngh?a là m?i ngày nh?ng ng??i này h?p thu 200 ??n 300mg EGCG. Ngoài ra EGCG còn có nhi?u l?i ích làm ??p nh? gi?m cân, ch?ng g?c t? do giúp ch?ng lão hoá, h? tr? ch?ng ung th? da và nhi?u tác d?ng t?t khác n?a.

tra dong chái

OTPP

OTPP là vi?t t?t c?a oolong tea polymerized polyphenols c?ng là m?t d?ng polyphenol t??ng t? nh? EGCG nh?ng có tác d?ng thiên v? gi?m cân nhi?u h?n. Trong m?t cu?c nghiên c?u vào n?m 2003 c?a các nhà khoa h?c Nh?t B?n, h? ?ã làm m?t phép so sánh gi?a trà Ô Long và matcha (b?t trà xanh) trong vi?c ??t n?ng l??ng d?n ??n gi?m m? và k?t qu? là trà Ô Long ?ã chi?n th?ng trong cu?c so sánh này. Do m?c ?? EE (energy expenditure – tiêu hao n?ng l??ng) c?a trà Ô Long luôn cao h?n so v?i trà xanh trong kho?ng th?i gian 30, 60, 90 cho ??n 120 phút nên các nhà khoa h?c ?ã k?t lu?n r?ng trà xanh t?t h?n trà Ô Long v? nhi?u l?i ích s?c kho? th? nh?ng riêng v? kh? n?ng ??t n?ng l??ng giúp h? tr? gi?m cân thì trà xanh không th? sánh b?ng trà Ô Long.

Có nên u?ng trà ?óng chai?

C? EGCG và OTTP ??u th?t s? t?t cho s?c kho? c?a chúng ta. Nh?ng gì các công ty ghi trên nhãn hàng c?a h? v? 2 thành ph?n polyphenols ??u ph?n nào ?úng và có c? s? h?n hoi. Th? nh?ng s? th?t là hàm l??ng c?a 2 h?p ch?t này có trong m?i chai n??c trà ?óng chai là r?t th?p. N?u làm m?t phép so sánh ??n gi?n thì b?n c?n u?ng ??n 20 chai n??c trà ?óng chai ?? có ???c hàm l??ng polyphenol t??ng ???ng trong m?t tách trà. ?ây chính là k?t lu?n c?a Ti?n S? Shiming Li, m?t nhà khoa h?c thu?c t?p ?oàn WellGen và k?t lu?n này c?a ông ???c ??ng trên website v? s?c kh?e hàng ??u th? gi?i là WebMD. Trong nghiên c?u c?a mình, ông Li c?ng s? ?ã ?o hàm l??ng polyphenol có trong 6 nhãn hàng trà ?óng chai ph? bi?n nh?t trên th? tr??ng M?. K?t qu? là hàm l??ng polyphenol có trong chai n??c 16 oz (g?n 500ml) ch? là 3-88mg, trong khi m?t tách trà xanh hay trà ?en trung bình ch?a 50-150mg hàm l??ng polyphenol.

tra dong chai 22

Ông còn cho hay hàm l??ng polyphenol mà các nhà s?n xu?t ??ng trên nhãn hàng c?a h? có th? không hoàn toàn chính xác vì không h? có b?t k? m?t chu?n m?c nào v? vi?c này ???c ban hành b?i chính ph? hay b?t k? t? ch?c nào trên th? gi?i. Bên c?nh ?ó, polyphenol th??ng b? m?t d?n theo th?i gian ??i v?i b?t k? lo?i trà nào. T? lúc b?n ?? n??c nóng ?? pha trà thì polyphenol trong trà s? t? t? bi?n m?t theo th?i gian. Do ?ó vi?c gi? hàm l??ng polyphenol cao trong m?t chai trà ?óng chai là vi?c c?c k? khó ho?c ph?i dùng m?t ph??ng pháp b?o qu?n nào ?ó.

N?u nhu c?u c?a b?n ??n thu?n là tìm m?t lo?i th?c u?ng d? u?ng và gi?i khát nhanh chóng thì trà ?óng chai không ph?i là dòng s?n ph?m t?i. Tuy nhiên n?u b?n c?n u?ng trà ?? th??ng th?c và th?t s? u?ng vì s?c kho? thì hãy dùng nh?ng lo?i trà “th?t”. “Th?t” ? ?ây là nh?ng cánh trà ???c tr?ng và s?n xu?t theo ph??ng pháp truy?n th?ng, b?ng ?ôi tay c?a nh?ng ng??i nông dân hay ngh? nhân làm trà, ?òi h?i b?n ph?i pha ra ?? c?m nh?n ???c h??ng v? ??c ?áo trong t?ng chén trà ngon.

Ngu?n: s?u t?m

 

Trả lời