CategoriesTrà & ?m Th?c

Trà hoa dâm b?t – trà Hibiscus

Trà hoa dâm b?t – trà Hibiscus (còn g?i là cây B?p gi?m, B?p chua hay Atisô ??), có tên khoa h?c là Hibiscus sabdariffa Linn, ti?ng Anh là Roselle, ti?ng Pháp là Bissap, ti?ng Trung là L?c Th?n Hoa, ti?ng Thái là KraJiabDaeng, ti?ng Lào là som phor dee ; cùng chi v?i cây Dâm b?t (H. rosa-sinensis), thu?c h? Bông (Malvaceae) là m?t lo?i trà th?o d??c ???c pha b?ng cách cho ?ài hoa. Cây này ?ã ???c tr?ng nhi?u ? mi?n Trung n??c ta, có ??c tính không kén ??t ?a ??t ??i núi và có khí h?u nóng ?m. Theo báo Nông nghi?p Vi?t Nam thì t? ??u th?p niên 90 ??n nay, B?p gi?m (gi?ng l?y t? ??c) ???c Công ty D??c li?u Trung ??ng II tr?ng nhi?u ? Bà R?a, ??ng Nai, Sông Bé, Bình Thu?n (v?i di?n tích kho?ng 400 ha ?? xu?t kh?u). N?ng su?t kho?ng 400 – 800kg ?ài khô/ha. ?ài hoa ph?i khô b?o qu?n ???c lâu, sau khi ngâm n??c l?i tr? v? tr?ng thái t??i.

 Hibiscus 4

B? ph?n dùng ?? làm trà là ?ài qu?, Trà Hibiscus có v? chua cay, gi?ng nh? qu? nam vi?t qu?t, nên nhi?u ng??i thích u?ng trà này v?i th? gì ?ó có v? ng?t. Nghiên c?u ch? ra r?ng trà Hibiscus còn có l?i ích làm thu?c. Trong trà Hibiscus có ch?t bioflavonoids, vitamin C và các khoáng ch?t khác có tác d?ng ch?ng oxy hóa ch?ng l?i các g?c t? do và tác nhân gây b?nh Trà Hibiscus có th? ch?ng nhi?m trùng vi khu?n nh? và c?m l?nh thông th??ng, th?m chí là thúc ??y ph?n ?ng mi?n d?ch.

 but_TSAL

Ngoài các tác d?ng trên, chúng ta còn ???c Giáo s? Nguy?n Lân D?ng cchia s? v?  các nghiên c?u c?a các n??c khác v? Cây hibiscus. Các nhà nghiên c?u Malaysia cho bi?t, n??c ép t? lá ?ài t??i c?a B?p gi?m có tác d?ng b? d??ng và phòng ng?a b?nh ung th?. ? Thái Lan, lá ?ài B?p gi?m ph?i khô s?c u?ng là thu?c l?i ti?u m?nh, ch?a s?i th?n. Lá và cành ch?a ho, h?t có tác d?ng b? d? d?y. G?n ?ây, các nhà khoa h?c trên th? gi?i ?ã nghiên c?u th?y m?t s? h?p ch?t trong hoa B?p gi?m khi tác d?ng lên gan m?t giúp ?i?u hòa ???c hàm l??ng cholesterol trong máu, chuy?n hóa ch?t béo giúp h?n ch? nguy c? x? v?a ??ng m?ch gây tai bi?n m?ch máu não, t?ng huy?t áp, h?n ch? hi?n t??ng béo phì và ch?ng lão hóa. Lá làm nóng lên dùng ?? ??p vào các v?t th??ng, v?t b?ng hay là các v?t n?t ? bàn chân.T?i Philippin, r? B?p gi?m là thu?c b? và kích thích tiêu hóa. Lá cây này còn th??ng dùng làm rau xanh hay n?u thành canh v?i tôm khô. D?u ép t? h?t B?p gi?m và ch?t không xà phòng hoá có tác d?ng kháng sinh trên m?t s? ch?ng vi khu?n nh? Escherichia coli, Salmonella typhi, Bacillus subtilis, Corynebacterium pyogenes, Staphylococcus aureus… và có tác d?ng kháng n?m trên m?t vài loài n?m: Aspergillus, Trychophyton, Cryptococcus…Tuy nhiên, chúng ta c?n có ý ki?n c?a bác s? trong vi?c s? d?ng lo?i trà này ?? ?i?u tr? các b?nh lý nghiêm tr?ng

Cách pha trà: Trà Hibiscus có th? pha theo hai cách và u?ng nóng ho?c l?nh:

– L?y 2-4 mu?ng ?ài qu? Hibiscus khô và ?? n??c v?a ph?i, ngâm kín trong 10-15 phút thì l?c l?y n??c u?ng. N?u ai không mu?n u?ng chua thì có th? thêm chút m?t ong vào trà cho ng?t. B?n c?ng có th? v?t chanh ho?c b? thêm v? cam quýt hay vài m?u qu? ?? t?ng thêm h??ng v? th?m ngon c?a trà.

– Ho?c b?n có th? ngâm ?ài qu? Hibiscus khô trong n??c 2 ngày (không yêu c?u ?un sôi). Sau ?ó l?c l?y n??c u?ng.

IMG_1599

 

Trả lời