CategoriesTrà & Ki?n th?c v? Trà

Trà Long T?nh

Trà Long T?nh t? x?a ?ã ???c coi là lo?i trà bi?u tr?ng cho Hoàng ??, là v?t ph?m ti?n cung không th? thi?u m?i n?m. Trà Long T?nh là nh?ng lá trà d?p, màu xanh nh?t r?t ??p m?t. ?? có ???c lo?i trà Long T?nh ngon, ng??i ta ph?i r?t c?u kì trong t?ng giai ?o?n ch?m sóc, thu hái, và ??c bi?t vi?c ch? bi?n trà ph?i ???c làm th? công hoàn toàn.

Trà Long T?nh th??ng c? kho?ng 15-20 ngày là có th? hái búp m?t l?n. Nh?ng hôm tr?i n?ng ??p, sau khi hái búp trà 3 ngày là nh?ng ch?i non ?ã b?t ??u nhú lên, còn nh?ng ngày tr?i l?nh thì cây trà d??ng nh? ng? quên, mãi không ra búp. Búp trà Long T?nh t??i th??ng ???c hái dài không quá 2cm, khi hái chú ý không hái lá rách, và ch?a l?i lá s?a ch?a m?c m?m.

soi-tra-long-tinh-310x310

Quá trình sao trà Long T?nh s? quy?t ??nh màu s?c, hình d?ng và h??ng v? c?a trà. Tr??c ?ây sao trà th??ng dùng c?i ho?c than c?i, vi?c canh l?a r?t khó, ?òi h?i ng??i làm ph?i có r?t nhi?u kinh nghi?m. Hi?n nay, ?? ti?n kh?ng ch? nhi?t ??, ng??i ta th??ng dùng ch?o ?i?n ?? sao trà. Vi?c sao trà Long T?nh g?m 2 giai ?o?n: làm khô và t?o dáng cho trà. Ban ??u ng??i ta s? ?? nhi?t ?? cao, sau ?ó h? th?p nhi?t ?? d?n và duy trì nhi?t ?? trong kho?ng 240 – 300 ?? C, tay ch? y?u là n?m và h?t. ??i cho ??n khi búp trà héo và tr? nên d?o h?n thì ti?n hành vi?c t?o hình b?ng tay tr?n, ép, l?c ép t? nh? t?i m?nh ?? làm cho búp trà t? th?ng tr? thành búp dài và ép cho d?p l?i. Khi trà ?ã b?t ??u khô nh? thì gi?m nhi?t ?? xu?ng còn kho?ng 100 ?? và dùng tay xoa, ép, ??o trà ngày m?t m?nh h?n cho ??n khi trà khô h?n.

Pha trà Long T?nh ??p nh?t là nên dùng ?m bát tràng ?? th?y búp trà n? ra d?n d?n. Trà Long T?nh có h??ng th?m ??m, ng?t, n??c trà màu vàng nh?t ánh xanh, v? ng?t bùi gi?ng nh? h?t d? ho?c lá c?i ph?i khô, h?u v? ng?t và l?u r?t lâu trong c?.

Trả lời