CategoriesTrà Kinh - L?c V? Thánh Trà

Trà Nguyên (Trà Kinh – Ph?n 2)

Trà, gi?ng cây quý ? ph??ng Nam v?y. Thân cao m?t th??c, hai th??c cho t?i vài ch?c th??c. ? vùng Ba S?n, Hi?p Xuyên có gi?ng cây hai ng??i ôm m?i ??ng, ??n xu?ng m?i ng?t ???c lá. Cây này t?a cây qua lô, lá nh? lá chi t? (dành dành), hoa nh? hoa t??ng vi tr?ng, qu? nh? qu? binh l? (qu? c?), nh? nh? nh? ?inh h??ng, r? nh? r? h? ?ào. (Nguyên chú: Qua lô sinh tr??ng ? vùng Qu?ng Châu, t?a trà ? v? ??ng chát. Binh l? thu?c h? b? qu?, gi?ng nó c?ng nh? trà v?y. H? ?ào và trà, r? th?y m?c ng?m, xuyên l?p ?á v?n, m?m tr? bên trên.)

Ch? “trà” ho?c thu?c b? th?o, ho?c thu?c b? m?c, ho?c thu?c c? th?o l?n m?c. (Nguyên chú: Thu?c b? th?o thì vi?t, ch? này th?y trong sách “Khai Nguyên v?n t? âm ngh?a”; thu?c b? m?c thì vi?t, th?y trong sách “B?n th?o”; còn thu?c c? b? th?o và m?c thì vi?t thành “??”, chép trong sách “Nh? nhã”.) Tên cây ?y, m?t g?i là “Trà” , hai g?i là “Gi?” , ba g?i là “Thi?t” , b?n g?i là “Mính” , n?m g?i là “Suy?n” . (Nguyên chú: Chu công r?ng: “Gi? là kh? ??”; D??ng Ch?p kích vi?t: “Ng??i mi?n Tây Nam ??t Th?c g?i ?? là ‘thi?t’.” Quách Ho?ng Nông nói: “Ng?t s?m thì g?i là ‘??’, ng?t mu?n g?i là ‘mính’, ho?c ‘suy?n’.”)

??t tr?ng trà thì th? ??t l?n th?ch là ??t th??ng ??ng, ??t sa m?n là ??t th? ??ng, còn ??t hoàng th? là ??t h? ??ng v?y !

??i phàm gieo mà ch?ng n?y, vun mà th?a r?ch, y phép tr?ng d?a, ba n?m hái ???c. Gi?ng trà m?c ? ngoài n?i là th??ng, tr?ng n?i v??n t??c là th?. Trà m?c phía Nam núi, có r?ng che ph?, th?i trà lá tía là th??ng, lá xanh là th?; m?ng trà là th??ng, ch?i trà là th?; lá co là th??ng, lá ru?i là th?. Còn nh? trà m?c phía B?c núi thì không nên hái v?. Tính nó ng?ng tr?, u?ng khó tiêu, d? k?t s?i.

–> chè thái nguyên

Cái d?ng c?a trà, v? chí hàn, dùng ?? u?ng, h?p nh?t v?i b?c có ph?m tính ki?m c?n, ??c h?nh thu?n h?u. N?u th?y nóng khát, bu?n b?c, ?au ??u, nh?c m?t, t? chi m?i m?t, các kh?p b?i ho?i, th?i u?ng l?y b?n n?m ng?m, có th? sánh ngang v?i n??c cam l?, ?? h? v?y !

Lo?i trà hái ch?ng ?úng th?i, ch? l?i không tinh, có l?n t?p th?o, u?ng vào thành t?t ! Cái l?y c?a trà, c?ng h?t nhân sâm ! Nhân sâm sinh tr??ng ? Th??ng ??ng là lo?i th??ng ph?m, ? Bách T?, Tân La là th? ph?m, ? Cao Ly là h? ph?m. Còn nh? gi?ng nhân sâm sinh tr??ng ? Tr?ch Châu, D?ch Châu, U Châu, ?àn Châu d?u ?em làm thu?c c?ng th?y vô hi?u, hu?ng h? là các gi?ng khác ! Thi?t ngh? nh?m t??ng T? N? là nhân sâm mà ?em u?ng thì sáu t?t ch?ng ??. Th? nên sau khi bi?t ???c cái l?y c?a nhân sâm, ?t th?y ???c r?t ráo cái l?y c?a trà v?y.

Trả lời